Bijeenkomst Moskoupleats

De Moskoupleats staat al enkele jaren leeg. Er is een plan om de voormalige boerderij te verbouwen tot 24 zorgappartementen met bijbehorende voorzieningen. Op 9 februari was er een online bijeenkomst die via deze website terug te kijken is. Van de avond is een verslag gemaakt: zie het verslag bijeenkomst Moskoupleats. (PDF 1 MB)

Terugkijken online bijeenkomst

De vragen en opmerkingen die via de chat zijn binnengekomen worden verwerkt en gedeeld met de initiatiefnemers.

Documenten

De presentaties die tijdens de avond zijn getoond kunt u hier nazien.

Informatiebijeenkomst Moskoupleats presentatie Thorp (PDF 10 MB)

Toelichting procedure aanvraag omgevingsvergunning gemeente Heerenveen (PDF 630 kB)

infoavond moskoupleats verslag (PDF 1 MB)

Vragen en opmerkingen

Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld en opmerkingen gedeeld. We hebben ze hier voor u op een rij gezet.

Wat is duidelijk geworden over de zorgprofielen?

De oude benaming was “Zorgzwaartepakketten 3-4 vanuit PGB van toepassing op GGZ cliënten”. In de nieuwe naamgeving van 2020 gaat het om “WLZ Zorgprofielen”. De zorgzwaartepakketten 3-4 zijn omgezet naar zorgprofielen 1-2. 1-2 is de lichtste categorie en kunnen we vatten onder beschermd en beschut wonen.

Een stichting kan geen intellectueel eigendom hebben? Graag nogmaals uitleg ter zake, stichting en bv

Nadeel van een stichting is dat er een bestuur moet worden aangesteld. Dat bestuur moet jouw ideeën (het intellectueel eigendom) omarmen, anders ben je het kwijt. Dan is innovatie soms lastig. We willen ons graag onderscheiden van anderen: het toekomstgericht en duurzaam vormgeven van de zorg voor deze doelgroep.

Heeft Thorp ergens anders al een instelling?

Nee dat is niet het geval. De Moskoupleats is de eerst locatie met deze woonvorm. Wel zijn alle oprichters al werkzaam in de zorg. Dhr. Terpstra en mevr. Terpstra hebben elk hun eigen zorginstelling. Dhr. Dijkgraaf heeft al veel ervaring als directeur in zorginstellingen.

Wie is de baas van Thorp?

Zorggroep Thorp BV is een instelling die voldoet aan de Governance Code. De bestuurders/aandeelhouders zijn dhr. Terpstra, dhr. Dijkgraaf en mw. Terpstra. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door mevrouw A. Weerman en de heer H. Van der Heijden.

Heeft Thorp een WTZi-toelating?

Nee, nog niet. Thorp voldoet al aan alle eisen. Zodra de vergunning is verleend, wordt de toelating aangevraagd.

Past het vee met alle bewoners wel op het terrein?

Ja dat past. Het gaat om kleine dieren, konijnen, kippen e.d..

Zorgprofielen: WLZ-GGZ profielen staan al vast sinds 2017. In eerdere communicatie is altijd gesproken over WLZ GGZ 3 en 4. Kijk in folder aan het dorp? Hoezo heeft Thorp eerder anders geformuleerd?

In de folder is per abuis ZZP GGZ 3 en 4 genoemd als WLZ GGZ 3 en 4. Dit is een fout in de folder die terecht wordt aangegeven. Wij betreuren dit en hopen, in lijn met de overige communicatie, met deze informatiebijeenkomst en beantwoording van de vragen de onduidelijkheid te kunnen wegnemen.

Als het gaat om WLZ-GGZ 1 en 2 dan wordt de zorg toch grotendeels gefinancierd o.b.v. PGB en dus door de gemeente?

Dat was in de oude situatie het geval. Dit is wat met de wet is gewijzigd. De zorg voor de nieuwe zorgprofielen 1-2 wordt gefinancierd vanuit de WLZ en niet door de gemeente.

Overigens Thorp sluit toch niemand uit? dus toch ook niet WLZ-GGZ 5?

Alle cliënten die zijn geïndiceerd voor andere zorg dan passend in zorgprofiel 1-2 worden uitgesloten van huisvesting op de Moskoupleats. Van cliënten die passen binnen profiel 1-2 worden op voorhand geen groepen cliënten uitgesloten (qua woonplaats, achtergrond e.d.). Wel wordt gekeken of een cliënt in de groep past.

Er is nooit gesproken over GGZ ZZP maar altijd over WLZ GGZ 3 en 4. Het gaat dus wel om zwaardere gevallen. Zo niet, waarom is er dan gezegd dat er een contract gesloten wordt met het zorgkantoor? Dat is dan toch niet nodig?

Voor de WLZ dient een contract te zijn met het Zorgkantoor. Dus ook voor de WLZ GGZ ZP 1 en 2 waarvoor het project is vormgegeven.

Prima zo’n laag eq maar wat als er sprake is van een crisis en iemand verlaat het pand? Wat kan het dorp verwachten?

Als een cliënt in een dergelijke gemoedstoestand het terrein verlaat dan zal de begeleiding er alles aan doen om die cliënten z.s.m. weer binnen te krijgen, als het moet samen met de politie. Dit gedrag past echter niet bij de doelgroep die op de Moskoupleats wordt gehuisvest.

Uit welk netwerk komen de cliënten dan?

De cliënten komen voor een deel uit de groep die nu pgb krijgt en voor wie die pgb ontoereikend is.

Is er onderzoek gedaan naar de behoefte hier in de omgeving?

Bij de gemeente is bekend dat er in de gemeente Heerenveen zo’n 30-35 personen zijn die gebaat zouden zijn en in aanmerking zouden komen voor deze vorm van zorg. Aan het loket wordt ook gemerkt dat de behoefte hieraan toeneemt. Dus ook in onze eigen gemeente is behoefte aan deze woonvorm.

Waar komen de bewoners allemaal vandaan? Kunnen dat ook mensen zijn uit de randstad of Ermelo?

De WLZ is een landelijke wettelijke regeling. In principe mogen mensen uit heel het land een beroep doen op deze voorziening. Uit onderzoek blijkt dat alleen in Heerenveen al zo’n 35 mensen in aanmerking komen voor een dergelijke voorziening.

Wat is het verwachte percentage bewoners (dus niet dagbesteding) van buiten de gemeente?

Dat is op voorhand niet te zeggen.

Om hoeveel mensen gaat het dan in totaal? bewoners + dagbesteding cliënten?

In eerste instantie is de dagbesteding voor de bewoners van de woonvorm. Er kunnen maximaal 4 dagbestedingsgroepen van 6 cliënten worden georganiseerd.

Wat kan het dorp ontvangen? wat kan het dorp bieden?

Initiatiefnemers bieden o.a. aan dat de bewoners kleine klusjes in de omgeving kunnen doen. Het dorp kan deze mensen een fijne omgeving bieden, waar zij in alle rust hun dagen kunnen doorbrengen.

Wordt de zorg overigens geheel of gedeeltelijk gefinancierd op basis van de PBG en zo ja welk percentage?

De zorg voor de nieuwe zorgprofielen 1-2 wordt gefinancierd vanuit de WLZ en niet door de gemeente, en dus in z’n geheel niet op basis van PGB.

Is er een samenwerking met de buren zoals het Fryske Gea?

Er zijn gesprekken gevoerd met het Fryske Gea en er leek ruimte voor samenwerking. Echter het Fryske Gea heeft hier eerst toch van afgezien. Mogelijk dat later weer in gesprek wordt gegaan.

Hoezo blijft de locatie behouden? De boerderij wordt gewoon gesloopt. Dat is door de wethouder gezegd en door de heer Mars

Het voorhuis zal zo goed mogelijk behouden blijven. De gevels in de rode steen blijven bestaan. De gevels tot aan de corridor blijven bestaan. De schuur zal in z’n geheel bestaan blijven, maar wel met een nieuw dak. Het stookhok wordt in oude glorie hersteld. De schuur erachter wordt wel helemaal nieuw.

Zijn de 24 bewoners verplicht om in de dagbesteding te zijn? Kunnen zij gaan en staan waar zij willen?

Dagbesteding, die wordt aangeboden op de locatie zelf, is onderdeel van het verplicht dagprogramma. In principe kunnen zijn gaan en staan waar ze willen, want het is een vrijwillige woonvorm (er is geen plicht of justitieel kader). Wel worden er afspraken gemaakt met bewoners over wat zij gaan doen. Wellicht dat onder begeleiding of met strikte afspraken boodschappen worden gedaan. Of een wandeling in de buurt. De begeleiding weet dit dan en maakt hierover met de cliënt afspraken. Dit gebeurt als de cliënt dit ook kan.

De echtgenote van de heer Terpstra heeft in de folder voor het dorp zelf ook verwezen naar WLZ – GGZ 3 en 4. Wat is het nu?

In de folder is per abuis ZZP GGZ 3 en 4 genoemd als WLZ GGZ 3 en 4. Dit is een fout in de folder die terecht wordt aangegeven. Wij betreuren dit en hopen, in lijn met de overige communicatie, met deze informatiebijeenkomst en beantwoording van de vragen de onduidelijkheid te kunnen wegnemen.

Wat valt er te behandelen als het om de lichtste vorm gaat?

De Wlz gaat ervan uit dat slechts een klein percentage van de cliënten een beroep zal doen op behandeling zoals voorgeschreven binnen de GGZ. In de Moskoupleats wordt geen behandeling geboden, maar begeleiding. Het bieden van structuur en een veilige omgeving is voor deze doelgroep heel erg belangrijk.

Wat als de bewoners weg moeten. Kunnen we dan dezelfde problemen verwachten als in Drachten waarbij uit het huis geplaatste bewoners maandenlang de omgeving onveilig hebben gemaakt en waar de burgemeester heeft ingegrepen?

Procedureel gezien kunnen mensen niet op staande voet uit huis worden geplaatst. Echter de doelgroep is bij ons heel anders. Zij hebben geen ernstige gedragsstoornissen. De doelgroep in Drachten zijn jongeren in een andere fase van hun problematiek en zitten veelal ook niet in de WLZ, en dan in een veel zwaardere categorie. Onze bewoners zijn anders. Zij zitten aan het eind van een traject. Zij zijn tot rust gekomen en uitgeblust. Er is geen verbetering te verwachten en zij kunnen bij ons in een beschutte omgeving oud worden.

De dagbesteding is verplicht? De dagbesteding is toch eigendom van mevrouw Terpstra? Hoe wordt de dagbesteding gefinancierd?

Dagbesteding is een verplicht onderdeel van de woonovereenkomst. Zorggroep Thorp zal de dagbesteding op de locatie inkopen bij de dagbestedingsorganisatie van mevrouw Terpstra. Wanneer een specifieke cliënt een andere vorm van dagbesteding wenst is dit ook buiten de locatie zelf vorm te geven.

Wat vervelend om WLZ-GGZ 1 en 2 af te zetten tegen tbs’ers. Hoe weten we zeker dat er geen WLZ-GGZ 3,4 of 5 bewoners komen?

Aan de vergunning is de voorwaarde gesteld dat alleen cliënten met zorgprofiel 1 en 2 worden opgevangen. Als er toch andere doelgroepen worden opgevangen, is er strijd met de vergunning en kan er gehandhaafd worden. Als de initiatiefnemers toch andere doelgroepen willen huisvesten, zal een geheel nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd, inclusief verklaring van geen bedenkingen, en deze wordt dan weer helemaal opnieuw beoordeeld.

Vaardigheden op doen in Katlijk? Wat weet de heer Terpstra over wat Katlijk te beiden heeft?

In een landelijke omgeving met een kleine dorpskern kunnen vaardigheden geoefend worden als, dierverzorging, onderhoud van de omgeving, boodschappen doen, etc.

Kan iemand van WLZ GGZ 1, 2 ook WLZ GGZ 3 , 4 worden? En wat gebeurt er dan want die hoeven niet in een kliniek?

Dit is in theorie mogelijk, al zal dit vermoedelijk niet vaak voorkomen. Wanneer blijkt dat iemand verkeerd is geïndiceerd dan zal er een herindicatie moeten plaatsvinden en zal de cliënt herplaatst moeten worden naar een instelling met een passend begeleidingsprofiel.

Heeft Thorp een WTZi – toelating?

Nee, nog niet. Thorp voldoet al aan alle eisen. Zodra de vergunning is verleend, wordt de toelating aangevraagd.

Hoe denkt de wethouder te controleren wat voor patiënten daar zitten? die info kan toch niet door Thorp verstrekt worden op grond van de AVG?

In het belang van handhaving van de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden is een toezichthouder o.a. bevoegd inlichtingen te vorderen. Om te controleren of de cliënten die zich in de zorgstudio’s bevinden tot de juiste doelgroep behoren kan volstaan worden met het opvragen van de indicatie van de cliënten. In dat geval wordt een hoger belang gehecht aan handhaving van de vergunningvoorschriften dan aan handhaving van de AVG.

Waar zitten de 35 mensen nu waar Pieter Engelsma het over heeft?

Die zitten of thuis en/of hebben andere vormen van begeleiding via de PGB.

Vraag aan de heer Mars: wordt de boerderij gesloopt en wordt er iets nieuws gebouwd of wordt de boerderij gerestaureerd?

Het voorhuis zal zo goed mogelijk behouden blijven. De gevels in de rode steen blijven bestaan. De gevels tot aan de corridor blijven bestaan. De schuur zal in z’n geheel bestaan blijven, maar wel met een nieuw dak. Het stookhok wordt in oude glorie hersteld. De schuur erachter wordt wel helemaal nieuw.

Waarom heeft de heer Mars niet besloten om de boerderij om te bouwen tot ouderenvoorziening voor bewoners uit het dorp of omgeving conform wens in Dorpsvisie?

In 2018 is contact gezocht met plaatselijk belang en gevraagd om mee te denken met een invulling voor de locatie. Het Seinplak had belangstelling. Daar is mee gesproken. Maar heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een plan.

Is de gewenste invulling de enige invulling of kan het ook een gebouw worden met grote woonruimten voor ouderen uit de directe omgeving? Uiteraard in een zorgsetting.

Dit plan met dit initiatief en deze zorginvulling ligt nu voor. Dit plan willen de eigenaren graag realiseren.

Als er een fruitgaard komt, waar komt dan het kleinvee, waar bestaat het uit en hoeveel stuks?

De fruitgaard is er al, aan de achterkant. Bij kleinvee moet u denken aan kippen en konijnen.

Is er ook gekeken naar de meervleermuis?

De meervleermuis is niet in het plangebied aangetroffen.

Hoe kan de gemeente de goede ruimtelijke ordening onderbouwen?

Alle omgevingsaspecten bij de aanvraag zijn beoordeeld en ook per aspect is beoordeeld waarom dat aspect geen belemmering vormt. De conclusie was dat er geen belemmeringen zijn. En dat het plan daarmee in overeenstemming is met goede ruimtelijke ordening.

Hoe past het plan in de visie van de gemeente voor het dorp Katlijk?

In de visie wordt niet gesproken over exact deze woonvorm/voorziening. Dat zal in meer visies zo zijn. Toch moet er een plek zijn voor deze mensen. De gemeente heeft geen redenen om deze aanvraag te weigeren.

Jullie noemen nu alleen mensen met een depressie. Dat wil zeggen dus geen mensen met schizofrenie, manische-depressie of borderline-stoornis?

Alle cliënten, ongeacht diagnose, die voldoen aan de WLZ GGZ ZP 1 en 2 én in overleg met ons en hun systeem bereid en in staat zijn tot samenwerking en samenleven binnen ons concept komen in aanmerking voor wonen deze woonvorm

Hoeveel personeelsleden hebben jullie in de avond? En hebben jullie een wakende nachtdienst?

Er is een slaapwacht. In de avond zijn er 2 begeleiders.

Hoeveel mensen hebben jullie in dienst die BIG geregistreerd zijn?

Er is voor het leveren van de benodigde begeleiding binnen zowel de woonvorm als dagbesteding geen BIG registratie vereist.

Is het een slaapdienst?

Er is een slaapwacht. Ten allen tijde is begeleiding aanwezig. Daartoe is ook een voorschrift aan de vergunning verbonden.

Wanneer bewoners bij jullie drugs gebruiken hoe komen ze daar dan aan? Er is hier geen coffeeshop?

De bewoners van de Moskoupleats zijn niet actief verslaafd. Als zij komen wonen op de Moskoupleats moeten zij dit ook aantonen: dat zij niet afhankelijk zijn van middelen. Het uitgangspunt voor de bewoners is dat zij geen alcohol en drugs gebruiken. Met een bewoner kan onder strikte voorwaarden en met goede afspraken incidenteel gebruik van alcohol of drugs worden toegestaan. Denk aan een biertje of joint op zaterdagavond. De bewoner gebruikt dit dan onder toezicht van een begeleider en met duidelijke afspraken. Wanneer die afspraken niet worden nageleefd, is het ook meteen gedaan met die mogelijkheid. Als gemerkt wordt dat er zonder medeweten van de begeleiding op eigen initiatief alcohol of drugs wordt gebruikt, worden hier direct maatregelen op getroffen. Dit is ook onderdeel van de afspraken die met de bewoner worden gemaakt in het kader van de woon-zorg overeenkomst.

Er werd gesproken over mensen van buiten die ook op/rond terrein komen werken, wordt daar mee gezegd dat buiten de 24 bewoners er ook nog dagwerkers komen?

Er is personeel, en er is de mogelijkheid voor mensen die niet op de locatie zelf wonen om daar toch dagbesteding te volgen. Echter de bewoners hebben voorrang binnen de dagbesteding en vanuit het dagbestedingsconcept zijn de groepen maximaal 6 cliënten groot.

In hoeverre komen wij als dorpsbewoners deze cliënten tegen in het (dagelijks) leven?

Wellicht als de bewoners boodschappen gaan doen of in de omgeving wandelen. Beide ofwel onder begeleiding ofwel na afspraken te hebben gemaakt. De begeleiders weten ten allen tijde waar de bewoners naar toe gaan.

Hoe gaat de personele bezetting er uit zien, worden dat vaste medewerkers of flexers of wat is de verhouding, wat zijn de eisen mbt opleidingsniveau, onder welke CAO vallen de medewerkers? Hoe gaan de werkroosters zowel door de week als in het weekend eruitzien?

Wij zullen zo veel mogelijk met vaste medewerkers werken. Ook de flexibele schil zal idealiter bestaan uit vaste medewerkers met een flexibel contract. Zodat wij begeleiding kunnen op en afschalen naar behoefte van de groep met vaste gezichten en betrokken medewerkers.

Is de begeleider 24/7 aanwezig? En is dit fysiek of op afstand?

Er is 24/7 begeleiding aanwezig. Ook ‘s nachts. Dit is fysiek.

Als een bewoner een crisis doormaakt in gedrag, is die dan vrij in bewegen?

Er is sprake van vrijwillig wonen binnen een woonvorm, dus cliënten zijn altijd vrij om te bewegen. Echter in de woonovereenkomst wordt door cliënt en systeem (familie of andere naasten) met ons afspraken gemaakt over de omgangsregels en de wederzijdse verwachtingen. Onderdeel van deze verwachtingen is dat cliënten in contact met de begeleiding zijn en samenwerken, zeker wanneer zij het eventueel moeilijk hebben.

Kunnen we concreter inzicht krijgen in zorgprofiel 1 en 2?

Website informatie langdurige zorg

Is deze woonvorm voor cliënten uit de buurt? Of provinciaal of landelijk?

Cliënten uit heel Nederland kunnen zich aanmelden voor de woonvorm in de Moskoupleats. Bij de gemeente is bekend dat er in de gemeente Heerenveen zo’n 30-35 personen zijn die gebaat zouden zijn en in aanmerking zouden komen voor deze vorm van zorg. Aan het loket wordt ook gemerkt dat de behoefte hieraan toeneemt. Dus ook in onze eigen gemeente is behoefte aan deze woonvorm.

Hoe kunnen wij die meneer Zoetendal uitnodigen voor een persoonlijk gesprek? Kan dat via de gemeente?

De wethouder, dhr. Van Veen, is te benaderen voor een persoonlijk gesprek via zijn secretaresse.

Het gaat hier om 24 mensen die hulp nodig hebben, niet om reguliere omwonenden, is 1 persoon op 24 dan niet heel weinig als er meerdere mensen zijn die niet kunnen slapen?

De bewoners slapen allemaal s’ nachts. Hooguit dat af en toe een bewoner de slaap niet kan vatten, die kan dan een praatje maken met de begeleider. Er is dus altijd een begeleider aanwezig.

Graag ontvangen wij de correcte profielomschrijving zoals we die eerder van categorie 3/4 hebben kunnen lezen. Ik zou graag de overeenkomsten of verschillen met de nieuwe categorieën beter begrijpen

U kunt het nalezen op de website informatie langdurige zorg

Wat zijn de procedures rondom bezwaar?

U kunt zienswijzen indienen op de ontwerpvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Als deze beide definitief zijn, kunt u in beroep. Omdat er sprake is van een uitgebreide procedure (met zienswijzen) spreken we niet over bezwaar.

Zijn er richtlijnen waaraan de zienswijze moet voldoen?

Nee die zijn er in principe niet. Behalve dat die op tijd moeten worden ingediend

Kan het bezwaar niet worden gemaakt tegen de invulling? Bouwen gaat over het pand, niet over het type cliënten

In principe gaat het hier om het bouwplan. Onderdeel daarvan is de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’, waar de omgeving ook onder wordt geschaard. In die zin wordt dus wel iets verder gekeken dan alleen het bouwen zelf, maar ook naar de effecten op de omgeving. De vergunning kijkt echter niet op de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven, omdat de gemeente daar niet over gaat.

Hier heb ik een vraag over.. ook in de folder van november 2020 werd nog gesproken over niveau 3 en 4! Nu is het als een duvel uit een doosje 1 en 2 geworden? (maar dit was in juli 2020 al anders geworden?)

In de omwonendenbijeenkomst is gesproken over ZZP GGZ 3 en 4, daarbij zijn de correcte omschrijvingen gegeven van de zorgzwaarte en ook enkele vignetten gepresenteerd. In de folder is inderdaad ZZP GGZ 3 en 4 onjuist weergegeven als WLZ GGZ 3 en 4daar heeft u gelijk in en dat betreuren wij. Wij hopen dan ook dat beantwoording van deze vragen iedere onduidelijkheid heeft kunnen wegnemen.

Hoe zit dit in de aanvragen? Is dat allemaal aangepast naar 1 en 2?

In de ontwerpomgevingsvergunning is een voorschrift opgenomen dat slechts cliënten mogen worden gehuisvest die voldoen aan de specifiek benoemde doelgroep, die als bijlage bij de vergunning hoort. De bijlage met aanduiding (1-2) en beschrijving van die doelgroep is onderdeel van de aanvraag, en dus ook van de vergunning.

Wordt dat met vergunningen dichtgespijkerd? Dat men niet later alsnog 3+4 kan gaan doen ?

Ja dat is het geval. De vergunning laat niet toe dat er andere categorieën dan 1-2 kunnen komen. Als men dat wil zal opnieuw vergunning moeten worden aangevraagd, die dan weer helemaal opnieuw wordt beoordeeld op dezelfde manier als deze.

‘s Nachts is er een persoon heb ik gelezen, is dat slaapwacht of is die wakker?

Dit is een slaapwacht.

Is er iemand achterwacht? Ik kan mij voorstellen dat op 24 personen op een nacht de ene de andere aansteekt?

Dat is niet de ervaring, dat ze elkaar aansteken. Hooguit dat een bewoner een keer de slaap niet kan vatten. Daarvoor is dan de slaapwacht.

Welke opleiding heeft de slaapwacht?

Dit zal een manager zijn met een agogische of verpleegkundige achtergrond.

Zijn er afspraken met politie? Katlijk is buitengebied.. ik kan me bij een crisis goed voorstellen dat haast geboden is.. (Ik denk aan een ramp van een aantal jaren geleden waarbij een hulpverlener werd mishandeld en omwonenden belden en de politie niet kwam.)

Er is geen contact met de politie over expliciet dit plan. In principe werkt dit net als bij ‘gewone’ meldingen. Zo’n crisis past niet bij de doelgroep die komt op de Moskoupleats.

Krijgen omwonenden/buurt contactgegevens van de locatie / noodnummer etc.? Of bel maar de politie ?

Buurtbewoners kunnen het nummer van de locatie krijgen. Dat is geen probleem. Als er wat is kan ten allen tijde contact worden opgenomen, waar ook op gereageerd gaat worden. Dit kan ook altijd met de politie.

Is er rekening gehouden bij de politie v.w.b. risico/kans op extra benodigde capaciteit? Kunnen daar toezeggingen over gedaan worden?

Nee dit is niet met de politie besproken. De politie heeft hiervoor geen extra capaciteit beschikbaar. Dit is gezien de doelgroep ook niet nodig.

Qua doelgroep.. dat kunnen mensen overal vandaan zijn? In hoeverre wordt rekening gehouden met cultuurverschillen ? Een stedeling heeft toch een ander gedragspatroon en gevoel voor normen en waarden dan iemand van het platteland.

Alle cliënten, ongeacht diagnose, die voldoen aan de WLZ GGZ ZP 1 en 2 én in overleg met ons en hun systeem bereid en in staat zijn tot samenwerking en samenleven binnen ons concept komen in aanmerking voor wonen deze woonvorm.

Zijn er in Nederland meer verglijkbare woonvormen met een vergelijkbare hoeveelheid bewoners?

Ja, er zijn in Nederland meer van dergelijke projecten van vergelijkbare schaal.

Klasse 2 heeft mogelijk middelen gebruik .. in dat profiel staat dat daar in wordt voorzien.. moet ik mij dan voorstellen dat er drugs worden verstrekt? Zo niet.. kunnen we dan in Katlijk brommertjes verwachten? Kortom: Hoe wordt er toezicht gehouden op middelengebruik?

De bewoners van de Moskoupleats zijn niet actief verslaafd. Als zij komen wonen op de Moskoupleats moeten zij dit ook aantonen: dat zij niet afhankelijk zijn van middelen. Het uitgangspunt voor de bewoners is dat zij geen alcohol en drugs gebruiken. Met een bewoner kan onder strikte voorwaarden en met goede afspraken incidenteel gebruik van alcohol of drugs worden toegestaan. Denk aan een biertje of joint op zaterdagavond. De bewoner gebruikt dit dan onder toezicht van een begeleider en met duidelijke afspraken. Wanneer die afspraken niet worden nageleefd, is het ook meteen gedaan met die mogelijkheid. Als gemerkt wordt dat er zonder medeweten van de begeleiding op eigen initiatief alcohol of drugs wordt gebruikt, worden hier direct maatregelen op getroffen. Dit is ook onderdeel van de afspraken die met de bewoner worden gemaakt in het kader van de woon-zorg overeenkomst.

Ambiëren we niet .. maar wat geeft dat voor zekerheid dat het niet gebeurd in de toekomst?

Op het moment dat er zwaardere categorieën worden gehuisvest dan wordt er gehandeld in strijd met de vergunning, en kan handhaving plaatsvinden. Als er in de toekomst toch de wens is om zwaardere categorieën te huisvesten dan moet dat aangevraagd worden. Dan zal opnieuw een verklaring van geen bedenkingen moeten worden afgegeven, en wordt die aanvraag weer opnieuw beoordeeld.

Aan de ene kant wordt in publicaties/verslagen gesproken over dat bewoners er oud worden en dus voor de rest van hun leven daar wonen.. aan de andere kant lees ik dat er een verloop is van 10%.. is dat per jaar? Dan zouden elk jaar 2.4 mensen weg gaan

Dit verloop betreft mensen die om verschillende redenen de woonvorm verlaten, waaronder overlijden

Wanneer Thorp zo zeker is van hun zaak.. is het dan niet mogelijk om eerst (bijv. een jaar) met een tiental bewoners te gaan werken.. en (onder voorwaarden..?) als dat goed gaat op te schalen naar 24?

Dit is financieel niet haalbaar voor de initiatiefnemers, gezien de investeringen en kosten.

Ik hoor crisisdienst en GGZ Frl langs komen.. ik heb begrepen dat er met deze partijen helemaal geen afspraken gemaakt kunnen worden? Kunnen die afspraken openbaar gemaakt worden?

Zodra er afspraken gemaakt zijn met GGZ Friesland, dan kunnen deze met de buurt worden gedeeld.

Van wanneer is die aanvraag voor een vergunning? Staat daar niveau 3/4 in? Dat moet dus echt 1/2 zijn!! Moet die aanvraag nu opnieuw ingediend worden?

De aanvraag is van januari 2020. De aanvraag hoeft nu niet meer opnieuw ingediend te worden. Er is een toelichting op de doelgroep bijgevoegd, en in de vergunning zelf staat de juiste doelgroep vermeld, waaraan de initiatiefnemers zich moeten houden.

Op de tekeningen bij de vergunningsaanvraag zijn per persoon eigen ruimtes beschikbaar vanaf slechts 18 m2. Dit wekt de indruk dat dit aantal gebaseerd ia op financiële haalbaarheid en niet op benodigde ruimte voor de bewoners?

Het kleinste appartement voor een bewoner is 28m2.

In het gemeentelijk document ruimtelijke onderbouwing wordt gesproken over kerkuilen welke nestelen op de locatie van de Moskoupleats. Er wordt wel over een tijdelijke oplossing gesproken, maar is dat wel voldoende voor deze beschermde soort?

Er zijn uilenkasten geplaatst. Dit is een structurele voorziening e.e.a. in overleg met een ecoloog.

Oorspronkelijke rietvlakken gaan weg?

Rietvlakken gaan weg en er wordt met twee kleuren dakpannen gewerkt om eenzelfde effect te creëren op advies van de welstandscommissie.

Mag er door de cliënten ook drugs en alcohol worden gebruikt?

De bewoners van de Moskoupleats zijn niet actief verslaafd. Als zij komen wonen op de Moskoupleats moeten zij dit ook aantonen: dat zij niet afhankelijk zijn van middelen. Het uitgangspunt voor de bewoners is dat zij geen alcohol en drugs gebruiken. Met een bewoner kan onder strikte voorwaarden en met goede afspraken incidenteel gebruik van alcohol of drugs worden toegestaan. Denk aan een biertje of joint op zaterdagavond. De bewoner gebruikt dit dan onder toezicht van een begeleider en met duidelijke afspraken. Wanneer die afspraken niet worden nageleefd, is het ook meteen gedaan met die mogelijkheid. Als gemerkt wordt dat er zonder medeweten van de begeleiding op eigen initiatief alcohol of drugs wordt gebruikt, worden hier direct maatregelen op getroffen. Dit is ook onderdeel van de afspraken die met de bewoner worden gemaakt in het kader van de woon-zorg overeenkomst.

Depressiviteit en gebruik gaan vaak hand in hand, worden mensen ook wel tijdelijk naar een kliniek gestuurd en daarna terugkomen?

Bewoners zijn niet verslaafd. Mocht er echt sprake zijn van gedrag wat niet past binnen de woonvorm, dan wordt zo snel mogelijk gezocht naar een andere plaats. Ook kan de woonvorm de overeenkomst met die cliënt beëindigen, waarna de cliënt weer ‘thuis’ gaat wonen.

Wat zijn de bouwkosten voor dit project?

Er gaat een investering plaatsvinden rond de 1,5 miljoen Euro

Er wordt steeds gesproken over dagbesteding, het gaat toch over 24u zorg?

Dat klopt, er is 24 uur begeleiding. De dagbesteding betreft de activiteiten die de bewoners overdag doen.

Belangrijke vraag blijft of er in deze omgeving behoefte is aan deze opvang?

Bij de gemeente is bekend dat er in de gemeente Heerenveen zo’n 30-35 personen zijn die gebaat zouden zijn en in aanmerking zouden komen voor deze vorm van zorg. Aan het loket wordt ook gemerkt dat de behoefte hieraan toeneemt. Dus ook in onze eigen gemeente is behoefte aan deze woonvorm.

In de gemeente zouden dus zo n 30 mensen in aanmerking komen. Maar hoeveel daarvan zouden ook echt die overstap overwegen. Ze wonen nu toch ook ergens?

Aan het loket wordt ook gemerkt dat de behoefte hieraan toeneemt. Er wordt dus ook echt om die woonvormen gevraagd.

In hoeverre worden lokale ondernemers betrokken bij de dagelijkse gang van zaken? (denk bv aan inkoop eten, schoonmaak e.d.)

de initiatiefnemer zal waar dat ook maar enigszins mogelijk is een beroep doen op de lokale ondernemers en dienstverleners.

Is er een norm voor het aantal begeleiders dat er aanwezig moet zijn? Met name ‘s nachts en in het weekeinde. En als er een norm is, hoe luidt die en waar is die te vinden?

Er is geen wettelijke norm. Uit ervaring is gebleken dat bij dergelijke woonvormen met deze zorgzwaarte een bezetting overdag van 2 begeleiders in de woonvorm en 1 begeleider per dagbestedingsgroep, en in de nacht 1 slaapwacht, toereikend is. Deze bezetting kan op indicatie worden opgeschaald door inzetten van een flexibele schil.

Als geen cliënten worden uitgesloten zoals vermeld, hoe verhoudt zich dat met de opmerking dat sommigen niet in aanmerking komen?

Alle cliënten die zijn geïndiceerd voor andere zorg dan zorgprofiel 1-2 worden uitgesloten van huisvesting op de Moskoupleats. Van cliënten die passen binnen profiel 1-2 worden op voorhand geen groepen cliënten uitgesloten (qua woonplaats, achtergrond e.d.). Wel wordt gekeken of binnen de groep passen.

Wat wordt bedoeld met intellectueel eigendom van Thorp? De werkwijze moet voldoen aan wettelijke eisen en ook de doelgroep is precies omschreven. Wat is in de zorg dan het intellectueel eigendom?

Het gaat om de wijze waarop je de zorg invulling geeft. Daar is nog wel ruimte voor eigen invulling. Veel bestaande, vaak grootschalige, instellingen blijken niet in staat dit huiskamergevoel duurzaam vorm te geven.

Welke bv loopt het risico in de exploitatie?

Alle betrokken bv’s lopen risico in de exploitatie, dat is de aard van ondernemen.

Volgens mijn gegevens is een samenwerking met het Fryske Gea geen sprake, dit is bevestigd door Fryske Gea.

Dat klopt, die samenwerking is er op dit moment niet.

24 mensen in zo een omgeving en dagbesteding en klusjes in de omgeving zie ik na zeer korte tijd al geen employ voor.

Het grootste deel van de bewoners doet de dagbesteding op de woonvorm, zoals werken in de tuin en creatieve activiteiten. Een deel zou in de omgeving kunnen. Dat is ook aan de creativiteit van de begeleiders en de samenwerking met de buurt, omwonenden, omgeving.

Mag er ook in de toekomst nog worden uitgebreid cq. meer cliënten worden geplaatst?

Nee. Er zijn 24 appartementen.

Moet de gemeente ook een soort quotum halen t.a.v. het huisvesten van deze type zorg?

Nee dat is niet het geval.

Komen er in de kap op termijn ook nog kamers?

In de kap komen 2 kamers.

Ik vraag me af hoe het kan dat nu, na 1 jaar en 4 maanden dit het eerste contact is met PB Katlijk. En dan op deze manier.

Het contact tussen initiatiefnemer en plaatselijk belang heeft plaatsgevonden door middel van meerdere gesprekken met de voorzitter en ook de voorbereiding van de omwonendenavond in 2019 is overlegd met PB. PB is van mening dat die gesprekken door de voorzitter niet zijn gevoerd namens plaatselijk belang. Dus over dit beeld is verschil van mening.

Ik wil graag weten hoe de organisatie Thorp er precies uitziet?

Zorggroep Thorp BV is een instelling die voldoet aan de Governance Code. De bestuurders/aandeelhouders zijn de heer Terpstra, de heer Dijkgraaf en mevrouw Terpstra. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door mevrouw A. Weerman en de heer H. Van der Heijden

In november 2019 werd gesproken over een samenwerking met Fryske Gea voor de zinvolle invulling waar dhr. Terpstra het nu over heeft. Wat is de status hiervan?

Er is nu geen sprake van samenwerking met het Fryske Gea. Wellicht dat er in de toekomst hierover opnieuw gesprekken kunnen plaatsvinden.

Komt er naast permanente bewoning ook dagbesteding? Om hoeveel mensen totaal gaat het dan?

Dagbesteding is een verplicht onderdeel van de woonovereenkomst. Er is ruimte voor 4 dagbestedingsgroepen van maximaal 6 cliënten per groep.

Wat is de zorgzwaarte? Kan ik daar een heldere omschrijving van krijgen?

https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/ggz-wonen

Gaat het dan om online consulten?

Nee het gaat niet om online consulten. De bewoners worden begeleid in de woonvorm.

Ik vraag me ook af wat er naast dagbesteding wordt aangeboden. Wat gaan cliënten doen in avonduren, weekenden, zon- en feestdagen? Het bos in?

In de eerste plaats de taken in huishouden en persoonlijke verzorging (schoonmaken, wassen, eten koken, enz). Daarnaast activiteiten buiten (verzorging van de huisdieren, onderhoud van de tuin, enz). Verder kunnen creatieve activiteiten en bezigheden plaats vinden.

Hoeveel begeleiding is er na dagbesteding, bijvoorbeeld ‘s nachts? Ik heb interview gezien van de heer Terpstra waarin hij aangeeft dat bij een crisissituatie iedereen naar elkaar wijst: politie, GGZ, de instelling. Wat is hier het plan? In Friesland rijden 2 politieauto’s ‘s nachts.

Cliënten slapen in beginsel ‘s nachts. ‘s Nachts is er begeleiding aanwezig. Vanzelfsprekend is er in het dagprogramma ook ruimte voor persoonlijke of groepsactiviteiten in de avond. Zoals tv-kijken, een gezelschapsspel, etc.

Is er wel behoefte hier in de omgeving aan een dergelijke woonvorm? Wie in de buurt zit er te wachten op cliënten 3/4 als klusjesman.

Bij de gemeente is bekend dat er in de gemeente Heerenveen zo’n 30-35 personen zijn die gebaat zouden zijn en in aanmerking zouden komen voor deze vorm van zorg. Aan het loket wordt ook gemerkt dat de behoefte hieraan toeneemt. Dus ook in onze eigen gemeente is behoefte aan deze woonvorm.

Wat dhr. Terpstra nu aangeeft zijn andere categorieën dan in de folder. Wat klopt er nu: folder 2020 van hemzelf of dat wat hij nu zegt?

Wat er tijdens de informatiebijeenkomst is gezegd klopt. Het gaat om zorgprofielen 1-2. Dit is de lichtste vorm van begeleiding en zorg.

Is er 1 persoon begeleiding ‘s nachts op 24 cliënten? Echt?

‘s Nachts zullen cliënten in beginsel slapen en er is een slaapwacht.

Heeft Thorp ergens anders ervaring met een dergelijke woonvorm?

Bijvoorbeeld een woonvorm in Utrecht. Daar gaat het om verslavingszorg, dus dat is net anders. Dat is een boerderij aan de rand van een woonwijk. Daar waren omwonenden ook bang voor overlast, bijvoorbeeld door middelengebruik. Maar dat heeft niet plaatsgevonden. Omwonenden zijn hier nu heel tevreden over.

Wat gebeurt er als iemand die flipt het bos in vlucht?

Dat gedrag (flippen) past niet bij de doelgroep die wordt gehuisvest. In het theoretische geval dat dit zou gebeuren, onderneemt de begeleider direct actie. Maar dergelijke ervaringen zijn er niet met deze doelgroep.

Zoekt dhr. Terpstra zelf de cliënten? Kan het dan dat ze bijvoorbeeld uit het Westen van het land hier een plekje krijgen?

In principe kunnen mensen uit het hele land zich aanmelden. Maar er zijn ook genoeg geïnteresseerden direct in de omgeving.

Volgens mij zijn 24 cliënten genoeg voor een goed verdienmodel. Wat moet Katlijk met mensen die alleen komen halen en niets brengen…

Deze woonvorm blijkt in een behoefte te voorzien. Het is een lastige beoordeling wie in een dorp iets komt brengen, en wie in een dorp iets komt halen. Het is ook zeker de bedoeling dat de bewoners iets komen brengen.

In november 2019 werd er gesproken over een stichting. Ondertussen zijn er 3 bv’s… vanwaar deze aanpak?

het nadeel van een stichting is dat er een bestuur moet worden aangesteld. Dat bestuur moet jouw ideeën (het intellectueel eigendom) omarmen, anders ben je het kwijt. Dan is innovatie soms lastig. We willen ons graag onderscheiden van anderen: het toekomstgericht en duurzaam vormgeven van de zorg voor deze doelgroep.

Ik wil echt heel graag weten of er wel behoefte is aan deze vorm van zorg voor mensen hier uit de omgeving (en niet uit de Randstad)

Bij de gemeente is bekend dat er in de gemeente Heerenveen zo’n 30-35 personen zijn die gebaat zouden zijn en in aanmerking zouden komen voor deze vorm van zorg. Aan het loket wordt ook gemerkt dat de behoefte hieraan toeneemt. Dus ook in onze eigen gemeente is er belangstelling.

Waar staat de gemeente, als het wel mis gaat… de gemeente is toch verantwoordelijk voor verlenen vergunning? Heeft gemeente zich goed ingelezen/georiënteerd en is er goed onderzoek gepleegd? Of gaat gemeente (wethouder) af op alleen het gesprek met dhr. Terpstra?

Dit plan is binnen de gemeente integraal beoordeeld, zowel vanuit de zorgkant, de veiligheidskant als de bouwkant. Niet voor niets heeft dit een jaar geduurd. In belang van inwoners en dat woongenot is een zorgvuldig traject doorlopen. Ook wij wilden precies weten hoe het in elkaar stak.
Het oprichten van een zorg-BV met al daar aan verbonden zeer uitgebreide wettelijke verplichtingen is een tijdrovende en kostbare activiteit, die pas zinvol wordt wanneer er zicht is op een vergunning.

Voorzitter van Plaatselijk Belang heeft mij, nadat ik hem telefonisch had benaderd in november 2019, aangegeven dat informatie uitsluitend initiatief was van kopers. Zeker NIET van PB.

Het contact tussen initiatiefnemer en plaatselijk belang heeft plaatsgevonden door middel van meerdere gesprekken met de voorzitter. Plaatselijk Belang is van mening dat die gesprekken door de voorzitter niet zijn gevoerd namens plaatselijk belang. Dus over dit beeld is verschil van mening.

Hoe groot is 1 appartement, hoeveel m2? Ik wil me er graag iets bij voor kunnen stellen.

De grootte van de appartementen varieert van 28 m2 tot 31 m2.

Hoe groot is de gemeenschapsruimte, hoeveel m2 voor 24 personen + begeleiding?

Die is 14 x 15 meter.

Dorpsvisie was er toch? Is daar ook naar gekeken bij dit initiatief?

Er zijn gesprekken gevoerd met “Zijn-plek” Maar hier is geen plan uit naar voren gekomen. Wat betreft de gemeente: Dit initiatief is ingediend en beoordeeld. Als er andere alternatieven waren geweest was hier ook naar gekeken, maar die waren er niet.

Komt er nog een vervolg informatiebijeenkomst? Zo ja, wanneer?

Er wordt nog overwogen of een tweede bijeenkomst nodig is. Er zijn nu al veel vragen gesteld en beantwoord.

Kopers wilden ook meer geld bieden. En deze initiatiefnemers hadden plannen die beter pasten in het dorp.

Er is in begin maart 2020 een gesprek geweest met een groep ondernemers uit het dorp en Smale en Mars. Eind maart kwam het bericht, dat dit niet werd doorgezet.

Wie houdt de vinger aan de pols over opgenomen cliënten? Ik bedoel dan het zorgprofiel. Wordt dit elk jaar of paar keer per jaar bekeken?

Dit wordt gecontroleerd door het zorgkantoor en door de inspectie.

Kunnen we garantie krijgen dat bewoners uit de buurt komen?

Nee die garantie kan niet worden geboden. Wel is er ook in de buurt behoefte aan deze woonvorm.

Niet alleen parkeren. Er zal ook veel vervoer zijn van en naar deze plek. Schoterlandseweg is heel druk

Naast het personeel, wordt er niet veel meer vervoer verwacht.

Hoe valt intensieve begeleiding te rijmen met 1 begeleider ‘s nachts op meer dan 20 bewoners?

Wanneer mensen slapen, wat bij deze doelgroep het geval is ’s nachts, is geen ruime bezetting noodzakelijk.

Is de Moskouplaats een gemeentelijk monument? Mag er zomaar verbouwd worden?

Nee de Moskoupleats is geen gemeentelijk monument. Wel is sprake van een karakteristiek pand. Daar is rekening mee gehouden en een passage over opgenomen in de vergunning.

bv i.v.m. intellectueel eigendom, wat voor intellectueel eigendom wordt hier bedoeld? Lijkt me niet van toepassing?

Het gaat om de wijze waarop de zorgaanbieder de zorg wil vormgeven en invullen.

Voor ernstige gedragsstoornissen geen ruimte, wat wordt hier onder verstaan? Wat is dit concreet?

https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/ggz-wonen

Hoe heeft Thorp gezonde interactie met de omwonenden voor ogen?

Thorp is altijd te benaderen door omwonenden zelf. Daarnaast wil Thorp graag contact zoeken met omwonenden, als zij hiervoor open staan. Dan wil Thorp hen ook graag betrekken bij de woonvorm.

Is er kans op verslaafden in deze woonvorm? Zo ja, hoe worden deze begeleid?

De bewoners zijn niet verslaafd. Zij moeten dit ook aantonen als zij op de Moskoupleats komen wonen: dat ze niet afhankelijk zijn van middelen.

Voor de landschappelijke inrichting ben ik benieuwd naar de plannen. Ikzelf ontwerp tuinen en terreinen en verzorg de inrichting, dit laatste vanuit een breed netwerk met vele collega’s in de directe regio en met collega’s vanuit de Wilde Weelde (vakvereniging)

Initiatiefnemers zijn geïnformeerd over uw suggestie en aanbod. U mag zich melden bij gemeente of bij de initiatiefnemers.

Het is al benoemd, maar is er ruimte om mensen uit de regio een voorkeurspositie te geven voor plaatsing op deze locatie?

Daar zal door de initiatiefnemer naar worden gekeken. Het is niet als harde eis te stellen, maar wellicht dat er wel rekening mee kan worden gehouden.

Heeft de gemeente een gericht onderzoek gedaan of de nieuwe zorginstelling de kwaliteit en veiligheid kan waarborgen?

Het plan is integraal beoordeeld binnen de gemeente, dus ook vanuit de zorgkant. De gemeente gaat niet over deze vorm van zorg en of die zorg goed kan worden vormgegeven. Dat ligt bij het zorgkantoor en de inspectie.

Wat is de waarde voor de gemeente Heerenveen om deze voorziening in hun gemeente te hebben?

Ook bij inwoners van de gemeente Heerenveen is behoefte aan deze voorziening en de gemeente wil ook hen een goede plek bieden.

Het is niet duidelijk wat voor GGZ patiënten hier komen, ik ben bang dat de screening te manipuleren is.

Er is geen belang van de initiatiefnemer om dat te doen. Want zij worden gefinancierd voor categorie 1-2. Hogere categorieën kosten meer geld.

Wie doet de indicatie binnen de woonvorm?

De indicatie vindt plaats door het zorgkantoor.

Heeft Thorpe BV al meerdere instellingen of waar halen jullie deze voorbeelden vandaan? Hoe werkt en waar werkt Dhr Terpstra?

Alle oprichters zijn al werkzaam in de zorg. Dhr. Terpstra en mevr. Terpstra hebben elk hun eigen zorginstelling. Dhr. Dijkgraaf heeft al veel ervaring als directeur in zorginstellingen.

Waar vallen jullie specifiek onder als zorginstelling? Omdat het zorgkantoor eindverantwoordelijk is voor de zorg in natura, dus de gemeente?

Dit valt onder de WLZ GGZ en dus onder het Zorgkantoor, niet onder de gemeente.

Hoe komt het transport hier, zijn ze afhankelijk van drugs?

Er is geen sprake van aanvoer van drugs. De basisafspraak is dat er geen alcohol en geen drugs wordt gebruikt op de Moskoupleats. Voor die gevallen waarbij onder strikt toezicht en afspraken heel incidenteel een biertje of joint mag worden gebruikt vindt verstrekking plaats onder begeleiding van de zorgaanbieder.

Moeten mensen onder begeleiding medicatie innemen? Of zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor inname?

Bewoners worden door begeleiders begeleid bij het innemen van medicatie.

Wie is dan eindverantwoordelijk voor de cliënt, de huisarts?

De cliënten zijn uitbehandeld. Het is niet helemaal duidelijk wat met eindverantwoordelijkheid wordt bedoeld.

Wie heeft toezicht op die vergunning?

De gemeente heeft toezicht op de vergunning. Het zorgkantoor en de Inspectie op de zorg.

Hoe zwaar weegt de mening van buurtbewoners?

Het belang van de buurtbewoners weegt zwaar, echter even zwaar als het belang van de bewoners van de woonvorm. Deze belangen worden afgewogen. Daarom is de aanvraag ook zorgvuldig voorbereid en behandeld door de gemeente.

Wie bewaakt deze handhaving dan? Wie handhaaft? Wij zijn bang dat nu, door de bezuinigingen van Rutte in de GGZ, het beleid door de gemeente niet goed gehandhaafd wordt.

De gemeente heeft toezicht op de vergunning en handhaaft. Het zorgkantoor en de Inspectie heeft toezicht en handhaving op de zorg.

Jullie hebben het nog over eventuele schapen, is daar ruimte voor en hoeveel stuks?

Hierbij moet je denken aan een kleine kinderboerderij, er is voldoende ruimte voor deze vorm van dagbesteding.

Gaan jullie zorg verlenen aan ex Tbs’ers?

Nee, dat is niet het geval.

Is het voor jullie het plan om los van de 24 bewoners, dagbesteding voor andere cliënten te gaan faciliteren?

Dat zou mogelijk kunnen, voor mensen uit de buurt, maar wel voor een beperkt aantal mensen.

Kunnen ze in hun vrije tijd vrijelijk in de openbare ruimte begeven. En is hun vrije tijd allemaal op het zelfde moment? Groepsvorming? Hangplek?

Deze doelgroep moet juist gestimuleerd worden om van hun kamer te komen, van het terrein te gaan, te bewegen. Dus een hangplek en groepsvorming zal niet aan de orde zijn. En de bewoners hebben inderdaad om de beurt vrije tijd en andere activiteiten.

Hoeveel begeleiding is er in de avond en de nacht?

Overdag 2 begeleiders in de woonvorm en 1 begeleider per dagbestedingsgroep, in de avond 3 begeleiders en in de nacht 1 slaapwacht.

Kunnen we de opvang vergelijken met een zorgboerderij met restaurant zoals van Talant bij de Heide?

Wij kennen deze locatie helaas niet, dus kunnen wij ook niet vergelijken.

Heeft u ook vergelijkbare locaties in de buurt die PB kan bezoeken?

De meest vergelijkbare locatie is die in Ermelo. Het aanbod om deze locatie te bezoeken staat nog.

Is er een calamiteiten protocol?
Er is een werkproces-beschrijving voor wanneer er zich een crisis of calamiteit voordoet.

Betreffende de Moskoupleats: Deze woonvorm zal ongetwijfeld al gerealiseerd zijn in Nederland. Kunt u voorbeelden geven van vergelijkbare projecten en hun locatie? Dan kunnen wij navraag doen hoe dat in de praktijk gaat en of de buurt geen problemen ondervindt.

Bijvoorbeeld een woonvorm in Utrecht. Daar gaat het om verslavingszorg, dus dat is net anders. Dat is een boerderij aan de rand van een woonwijk. Daar waren omwonenden ook bang voor overlast, bijvoorbeeld door middelengebruik. Maar dat heeft niet plaatsgevonden. Omwonenden zijn hier nu heel tevreden over.

Houdt de exploitant de mogelijkheid open om in de toekomst uit te breiden op deze locatie?

Daar is de locatie straks niet op ingericht. Er zijn 24 appartementen. Dit is ook zo vastgelegd in de vergunning.

Moet de gemeente voldoen aan een minimaal aantal beschikbare plaatsen voor deze woonvorm? M.a.w. Heeft de gemeente er baat bij dat dit project doorgaat?

Nee dat is niet het geval. Wel kunnen we onze inwoners hiermee een passende voorziening aanbieden die past bij hun situatie en behoefte. Dus daar heeft de gemeente baat bij.

Welke garantie krijgen we dat er op den duur geen andere doelgroep gehuisvest wordt? Welke bestemming krijgt het, hoe ruim is deze?

De bestemming wordt niet gewijzigd. Het betreft een vergunning om af te wijken van de bestemming. De bestemming was wonen en blijft wonen.

Dagbesteding is belangrijk in dit verhaal. Werken met deze doelgroep is specifiek, op de vergadering kwam deze expertise niet naar voren (Danielle Terpstra is partner van Jeroen Terpstra).

De kleinschalige open dagbesteding De Dorpswerkplaats van mevrouw Terpstra is zeer succesvol in het bieden van dagbesteding aan deze doelgroep

Hoe oud zijn de cliënten?

De cliënten zijn voor het grootste deel op middelbare leeftijd, zeker geen jongeren. Vrijwel allemaal boven de 40.

Kunnen cliënten ook buitenshuis naar een dagbesteding?

Ja dat zou kunnen, als er specifieke behoeften zijn aan bepaalde dagbesteding, zoals vioolles, dan wordt gekeken hoe dat aangeboden kan worden.

Wat is de ervaring van Thorp in deze branche: hoeveel van deze kleinschalige instellingen beheert Thorp op dit moment?

De oprichters van Zorggroep Thorp hebben zeer ruime ervaring binnen de GGZ. Dit is de eerste woonvorm die wordt vormgegeven.

Noaberschap veronderstelt twee richtingenverkeer. In hoeverre is het verstandig dit project door te zetten als die wederkerigheid niet aanwezig is?

Initiatiefnemer streeft er naar om dit initiatief samen met de buurt tot een succes te maken.

Er is aangegeven vanuit de gemeente dat het initiatief ook van toegevoegde waarde moet zijn voor het dorp, wat is deze toegevoegde waarde?

Met dit initiatief wordt een plek gecreëerd voor inwoners van onze gemeente die daar behoefte aan hebben. De initiatiefnemers hebben aangegeven graag samen met de buurt te willen onderzoeken wat die toegevoegde waarde kan zijn.

De cliënten met zorgprofiel 3 en 4 (of 1 en 2 nieuwe regeling) hebben intensieve begeleiding nodig, wie verzorgt dit in avond en nachturen?

‘s Nachts is er 1 slaapwacht. ‘s Avonds zijn er 3.

Biedt de gemeente garanties voor verhoogde inzet m.b.t. de veiligheid van de omwonenden?

Die garanties biedt de gemeente niet. Er komt geen verhoogde inzet van de politie o.i.d.

Waarom heeft de initiatiefnemer ons niet geïnformeerd over de wijziging in de zorgprofielen?

Dat heeft de initiatiefnemer willen doen met deze informatiebijeenkomst.

Wie gaat bepalen of cliënten ernstige gedragsproblemen hebben? Deze bieden ze geen plek zoals Jeroen Terpstra aangeeft, maar ze zullen hun eigen selectie maken lijkt mij.

Bij de indicatie door het zorgkantoor wordt gekeken of een cliënt in de juiste doelgroep/zorgprofiel past. Als dat het geval is, worden op voorhanden geen groepen mensen uitgesloten (qua achtergrond e.d.). Wel wordt gekeken of de cliënt in de groep past.

Moet de gemeente niet juist opkomen voor het woongenot van de inwoners? Het is duidelijk dat niemand hierop zit te wachten. Wat zou de overweging zijn om hiervoor het bestemmingsplan te wijzigen en dit toe te staan?

De wethouder heeft tijdens de bijeenkomst toegelicht: De gemeente is voor alle inwoners, voor omwonenden maar ook voor de mensen die in deze woonvorm gaan wonen. Dat mensen er niet op zit te wachten is niet zijn ervaring als hij met mensen hierover goed doorspreekt. Er is onrust ontstaan over zorgprofielen. Dat is jammer. Daardoor is een verkeerd beeld gecreëerd. Hij hoopt dat n.a.v. deze informatieavond die zorg weggenomen kan worden. Het is niet de verwachting dat deze categorie het woongenot van de buurt aantast. Dat hebben de initiatiefnemers ook goed toegelicht. En hebben ook aangegeven wat er wordt gedaan als dit wel zou gebeuren. Waarom dit initiatief toestaan? Zo steekt de wet in elkaar. Als er een aanvraag komt, dan beoordelen wij die. Dit plan is integraal beoordeeld. Niet voor niets heeft dit 1 jaar geduurd en daarom heeft u ook lang niets gehoord. In belang van inwoners en dat woongenot is een zorgvuldig traject doorlopen, samen met initiatiefnemers en zorgaanbieders. Ook wij wilden precies weten hoe het in elkaar stak.

Wat is er nieuw aan een woonvorm voor deze mensen met een huiskamergevoel?

Veel bestaande, vaak grootschalige, instellingen blijken niet in staat dit huiskamergevoel duurzaam vorm te geven.

Jeroen vertelde dat Samen en Nabuurschap van belang is. Wat als de buurtbewoners hier niet aan mee doen?

Dat is een eigen keuze. De initiatiefnemers streven er naar om samen met de buurt dit initiatief tot een succes te maken.

Aan wat voort soort innovaties wordt gedacht waarvoor je iets met intellectueel eigendom?

Gebruik maken van kleinschalige, huiskamergericht dagbesteding en borging door middel van video-ondersteunde coaching is een innovatieve manier van werken.

Welke vergunningen zijn er nu allemaal nodig waarop bezwaar kan worden gemaakt. Plus welke vergunning planning is bedacht ?

Er kunnen zienswijzen worden ingediend voor de ontwerpververgunning, de ontwerpverklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad en de ontwerpverklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten. 18 maart is behandeling in de gemeenteraad. Daarna ligt het plan ter inzage voor 6 weken, waarop u zienswijzen kunt indienen. In mei formuleert het College een reactie op die zienswijzen, wat in juni in de raad wordt behandeld en een definitief besluit wordt genomen.

Waar zijn vergelijkbare woonvormen? Kan er ook een gesprek plaatsvinden met een buurt met een vergelijkbare woonvorm?

Zorggroep Thorp heeft goede contacten met een vergelijkbare woonvorm in Utrecht. Een gesprek met de buurt behoort vast tot de mogelijkheden.

Hoeveel bezoek mogen ze ontvangen ?

Zoveel als passend is om de sfeer in de woonvorm niet te verstoren. Dit zal dus praktisch gezien beperkt zijn.

Wat is bijvoorbeeld de aanrijtijd van de politie?

Die is 15 minuten.

Zijn deze mensen medicatie afhankelijk?

Ja, sommige cliënten zijn afhankelijk van medicatie.

Wat vinden jullie van de steun binnen de gemeenschap?

Het zou mooi zijn als de gemeenschap het plan steunt. En steun is er deels ook. Er zijn ook positieve reacties. De initiatiefnemers streven er naar om dit initiatief samen met de buurt tot een succes te maken.

Hoe is de interactie met de gemeente ontstaan? Hebben jullie met de heer Jaap van Veen gezeten en hebben jullie al met PB gezeten?

De interactie met de gemeente is ontstaan na het doen van de aanvraag. Toen hebben er ook nog meer gesprekken plaatsgevonden omdat meer informatie moest worden aangeleverd. Afgelopen weken zijn op initiatief van de gemeente nog gesprekken gevoerd met het Fryske Gea en met Plaatselijk belang en bestuursleden van de buurtverenigingen.

Het is toch GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging?

Nee, het gaat om wonen met begeleiding en wonen met begeleiding en zorg.

Is GGZ Friesland eindverantwoordelijk of de gemeente?

De initiatiefnemer is zelf eind verantwoordelijk. Het zorgkantoor en de inspectie houden toezicht op de zorg en de gemeente op de vergunning.

In hoeverre is in het plan rekening gehouden met het aspect sociale veiligheid voor de bewoners maar ook niet te vergeten de (directe) omgeving?

Deze twee aspecten zijn beide meegenomen in de belangenafweging die is voorafgegaan aan de besluitvorming.

Is er al onderzocht met welke organisaties ze gaan samenwerken m.b.t. dagbesteding?

De dagbesteding binnen de woonvorm wordt verzorgd door de dagbestedingsorganisatie van mevrouw Terpstra

Wat voor een incidenten kunnen we verwachten. Wat voor een incidenten zijn er bij soortelijke instanties?

Er worden gezien de doelgroep waarin deze cliënten vallen geen incidenten verwacht. Dit op basis van ervaring bij soortgelijke instanties.

dhr. Engelsma geeft aan dat er in Heerenveen grote behoefte is aan zo’n woonvorm. Ik heb gehoord dat soortgelijke initiatieven in de gemeente Heerenveen zijn afgewezen. Waarom zijn die afgewezen?

Het is de gemeente niet duidelijk om welke initiatieven dit gaat.