Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Omgevingswet

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor inwoners, ondernemers en organisaties.

Wat is de Omgevingswet?

Veel wetgeving en ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de Omgevingswet.

Waarom een nieuwe wet?

  • Overzichtelijkheid: alle regels over de fysieke leefomgeving staan dus in één wet.
  • Snellere besluitvorming: van 26 weken naar 8, via één loket.
  • Maatwerk: de gemeente mag straks bijvoorbeeld schuiven met een aantal milieuwaarden, zoals de geluidnorm of geurnorm. Hiermee kan natuurontwikkeling of juist bedrijvigheid worden gestimuleerd.
  • Meedoen: inwoners, bedrijven, instellingen etc. worden vanaf het begin betrokken bij de planvorming. Denk aan het maken van een Omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) of de herinrichting van de openbare ruimte.

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De Eerste en Tweede Kamer hebben al ingestemd met de Omgevingswet. Voordat de wet in werking treedt, moet ook andere wetgeving worden aangepast en moeten gemeenten voorbereid zijn op de aanpassingen die de wet met zich meebrengt. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Voor wie heeft de wet gevolgen?

De gemeente Heerenveen is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de leefomgeving. Onder leefomgeving verstaan we in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Inwoners, ondernemers en initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving krijgen te maken met de omgevingswet. Kortom: iedereen krijgt met deze wet te maken.

Wat is het verschil?

Het verschil met de huidige wetgeving is dat we straks één wet hebben die alle wetten voor de leefomgeving bundelt. Dit vraagt een andere manier van werken. Namelijk integraal; in samenhang en afstemming. Ook geeft de wet lokale overheden meer ruimte om afwegingen te maken en per gebied verschillende normen te hanteren voor bijvoorbeeld geluidshinder. En de overheid maakt plannen en beleid in afstemming met de samenleving. Onderaan de pagina staat onze planning en wanneer u mee kunt denken over de omgevingswet en de omgevingsvisie.

Overgang van iedereen voor zich naar samenwerken.

Hoe werkt het dan?

Eén wet, één loket, één procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond, omdat initiatiefnemers met veel verschillende vergunningen en overheidsinstanties hebben te maken. Met de nieuwe omgevingswet is dat straks anders. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Planning

Onze gemeente begint de invoering van de Omgevingswet met het opstellen van een Omgevingsvisie. Een strategische visie voor de toekomst van Heerenveen, die we samen met inwoners en bedrijven opstellen. Op deze pagina lees je er meer over.