Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion wil deze in productie nemen. De put NWH-01 is geboord in 2009. Er is gas aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om economisch verantwoord te kunnen winnen. Omdat Vermilion het vermoeden had dat er een tweede plek was waar gas voorkomt, is er een tweede proefboring uitgevoerd (NWH-02). De verwachting is dat de beide putten gezamenlijk wel kunnen worden geëxploiteerd.

Vermilion heeft de gemeente gevraagd om planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas. Dat is nodig omdat het bestemmingsplan het winnen van gas niet toestaat. Ook heeft Vermilion gevraagd om medewerking te verlenen aan het aanleggen van een extra gasleidingen om het gewonnen gas naar haar behandelstation in Garyp vervoeren.

Actuele situatie

Burgemeester en wethouders besloten in november 2017 om niet mee te werken aan het verzoek van Vermilion. Aanleiding daarvoor was de motie die de gemeenteraad in maart 2017 heeft aangenomen. Vermilion heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft vervolgens geoordeeld dat het college daarvoor de verkeerde argumenten heeft gebruikt. Deze commissie heeft daarom burgemeester en wethouders geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het besluit om geen medewerking te verlenen, in te trekken. Het college heeft besloten om het advies van de commissie te volgen en het verzoek van Vermilion om planologische medewerking te verlenen, opnieuw te bekijken. Tegen dit besluit heeft Vermilion vervolgens beroep ingesteld. Zij vond dat het college direct een nieuw inhoudelijk besluit had moeten nemen.
De Raad van State heeft Vermilion daarin gelijk gegeven en het college opgedragen uiterlijk op 8 juni 2019 een nieuw inhoudelijk besluit te nemen. De Raad van State heeft daarmee niet gezegd dat het winnen van gas is toegestaan. Dat moet het college zelf beoordelen, maar het college moet daarbij wel de juridisch juiste argumentatie gebruiken.

Het college heeft vervolgens besloten de aanvraag van Vermilion (alsnog) te toetsen aan haar principebesluit van 26 april 2016. Op grond van dat besluit is het college bereid om planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas, mits Vermilion voldoet aan een aantal voorwaarden.

Uit onderling overleg tussen gemeente en Vermilion bleek vervolgens  dat er eerst een milieueffectenrapport (MER) moest worden opgesteld. Dit MER wordt door de wet voorgeschreven voor projecten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Dat hield in  dat er eerst een MER  moest worden opgesteld en pas daarna een besluit kon worden genomen over het verlenen van planologische medewerking. De procedure voor de MER is vervolgens gestart na de zomervakantie 2019. De gemeente  heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd over de commissie gewenste inhoud. De commissie heeft haar advies gegeven in het advies Commissie MER (PDF 543 kB).

Het MER is vervolgens begin juli 2020 opgeleverd. Uit het MER kwam naar voren dat de wettelijke normen of grenswaarden die voor verschillende milieuthema’s van toepassing zijn, niet worden overschreden en zelfs niet worden benaderd. In veel gevallen is er wél sprake van een merkbare of meetbare verandering, maar die heeft bijna altijd een beperkte omvang of tijdelijk van aard is als gevolg van de aanlegwerkzaamheden. Tegen de achtergrond van de landbouwkundige activiteiten en natuurlijke processen in het gebied, zijn de negatieve effecten die specifiek aan de gaswinning en het transport zijn toe te schrijven, te verwaarlozen.

Burgemeester en wethouders hebben daarna besloten om planologische medewerking te verlenen. Vervolgens is de planologische procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart. De ontwerp-wijzigingsbesluiten hebben zes weken ter visie gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er geen zienswijzen ontvangen. Ook heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage opnieuw advies uitgebracht.

Burgemeester en wethouders hebben vervolgens op 1 december 2020 de wijzigingen van het bestemmingsplan definitief vastgesteld en daarmee het winnen van gas in Nieuwehorne en de aanleg van de pijpleiding planologisch mogelijk gemaakt. Tegen het besluit van het college kon beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt, zodat de wijzigingen in het bestemmingsplan daarmee onherroepelijk zijn.

Zie ook

Persbericht Commissie MER Nieuwehorne (PDF 400 kB)