Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden, NWH-01 en NWH-2 die Vermilion graag in productie wil nemen. De put NWH-01 is geboord in 2009. Er is gas aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om economisch verantwoord te kunnen winnen. Omdat Vermilion het vermoeden had dat er een tweede plek waar gas voorkomt, heeft Vermilion een tweede proefboring uitgevoerd (NWH-02). De verwachting is dat de beide putten tezamen wel kunnen worden geëxploiteerd.

Daaraan voorafgaande heeft Vermilion de gemeente gevraagd om planologische medewerking te verlenen. Dat was nodig omdat het bestemmingsplan ter plaatse alleen een proefboring toestaat. Om het winnen van gas mogelijk te maken, is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Ook heeft Vermilion gevraagd om medewerking te verlenen  aan het aanleggen van een extra gasleiding. De huidige leiding heeft onvoldoende capaciteit om al het gas naar het behandelstation in Garyp te vervoeren.

Actuele situatie

Heerenveen neemt aanvraag Vermilion alsnog in behandeling

Nadat het Heerenveense college van B en W in november van 2017 had besloten om niet mee te werken aan gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk, heeft Vermilion hiertegen bezwaar gemaakt bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Deze commissie heeft geoordeeld dat de eerdere weigering niet gebaseerd is op de juiste argumentatie. Medewerking blijven weigeren, leidt waarschijnlijk – bij een gerechtelijke procedure – tot een vernietiging van het eerdere collegebesluit en een schadeclaim van Vermilion. Het college heeft daarom besloten om het advies van de commissie te volgen en het verzoek van Vermilion om planologische medewerking te verlenen, opnieuw te bekijken.

Zie ook

Nieuwsbericht: Heerenveen neemt aanvraag Vermilion alsnog in behandeling

Heerenveen verleent geen medewerking aan gaswinning in Nieuwehorne

Affakkelen Nieuwehorne
Affakkelen Nieuwehorne