Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion wil deze in productie nemen. De put NWH-01 is geboord in 2009. Er is gas aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om economisch verantwoord te kunnen winnen. Omdat Vermilion het vermoeden had dat er een tweede plek was waar gas voorkomt, is er een tweede proefboring uitgevoerd (NWH-02). De verwachting is dat de beide putten gezamenlijk wel kunnen worden geëxploiteerd.

Vermilion heeft de gemeente gevraagd om planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas. Dat is nodig omdat het bestemmingsplan het winnen van gas niet toestaat. Ook heeft Vermilion gevraagd om medewerking te verlenen aan het aanleggen van een extra gasleidingen om het gewonnen gas naar haar behandelstation in Garyp vervoeren.

Actuele situatie

Burgemeester en wethouders hebben in november 2017 besloten om niet mee te werken aan het verzoek van Vermilion. Aanleiding daarvoor was de motie de gemeenteraad in maart 2017 heeft aangenomen. Vermilion heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft vervolgens geoordeeld dat het college daarvoor de verkeerde argumenten heeft gebruikt. Deze commissie heeft daarom burgemeester en wethouders geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het besluit om geen medewerking te verlenen, in te trekken.
Het college heeft besloten om het advies van de commissie te volgen en het verzoek van Vermilion om planologische medewerking te verlenen, opnieuw te bekijken. Tegen dit besluit heeft Vermilion vervolgens beroep ingesteld. Zij vond dat het college direct een nieuw inhoudelijk besluit had moeten nemen.
De Raad van State heeft Vermilion daarin gelijk gegeven en het college opgedragen uiterlijk op 8 juni 2019 een nieuw inhoudelijk besluit te nemen. De Raad van State heeft daarmee niet gezegd dat het winnen van gas is toegestaan. Dat moet het college zelf beoordelen, maar het college moet daarbij wel de juridisch juiste argumentatie gebruiken.

Het college heeft vervolgens besloten de aanvraag van Vermilion (alsnog) te toetsen aan haar principebesluit van 26 april 2016. Op grond van dat besluit is het college bereid om planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas, mits Vermilion voldoet aan een aantal voorwaarden.

Uit onderling overleg tussen gemeente en Vermilion is gebleken dat eerst een milieueffectenrapport (MER) moet worden opgesteld. Dit MER wordt door de wet voorgeschreven voor projecten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Dat betekent dat de gemeente eerst een MER gaat opstellen en pas daarna een besluit neemt over het verlenen van planologische medewerking. De gemeente heeft met Vermilion de afspraak gemaakt dat het besluit over planologische medewerking uiterlijk 1 mei 2020 wordt genomen.

De procedure voor de MER is gestart na de zomervakantie 2019.

Gemeente Heerenveen heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd over de commissie gewenste inhoud. De commissie heeft haar advies gegeven in het advies Commissie MER (PDF 543 kB).

Zie ook

Persbericht Commissie MER Nieuwehorne (PDF 400 kB)