Gaswinning Rottum

Vermilion vermoedt de aanwezigheid van een winbare hoeveelheid gas onder de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen. Vermilion heeft bij het Ministerie van EZK daarom een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ook heeft zij de Minister gevraagd om instemming met het door Vermilion ingediende winningsplan. Er is echter nog geen proefboring uitgevoerd.

Omdat de boorlocatie op het grondgebied van de gemeente Weststellingwerf ligt, dient de gemeenteraad van Weststellingwerf toestemming te verlenen (een ‘verklaring van geen bedenkingen’). Volgens het Ministerie van EZK heeft de gemeente Heerenveen geen belang bij het doorlopen van de planologische procedure. Omdat het gasveld mede onder Heerenveens grondgebied ligt, heeft de Minister het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen wel gevraagd om advies uit te brengen over het winningsplan.

Vermilion is van plan een vergunning aan te gaan vragen voor een proefboring, vanuit Nijelamer (Weststellingwerf). Zij willen daarbij onderzoek doen naar de mogelijkheden van gaswinning in het gasveld Rottum, onder andere ten zuidwesten van Heerenveen

Als locatie voor de boorinstallatie is een locatie langs de Kooiweg bij Nijelamer in beeld. Zie de Factsheet Vermilion Rottum (PDF 618 kB) van Vermilion.

Actueel

  • Het winningsplan is in de zomer van 2017 ter advisering (ook) aan de gemeente verzonden, op 11 oktober 2017 vond er een informatiesessie plaats
  • Op 25 oktober 2017 ligt de adviesprocedure stil vanwege de wens voo een gecöordineerde behandeling volgens de Mijnbouwwet. Eerst moet de nu de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend en daar gaat eerst weer een MER-beoordelingsbesluit aan vooraf. Vraag is even of er in het kader van de mer-beoordeling een rol voor Heerenveen lag
  • Op 30 januari 2018 is de adviesprocedure hervat
  • Op 13 maart 2018 is er door B&W advies uitgebracht aan de Minister

Zodra er voor de locatie Rottum West een winningsplan is ingediend en er gas is aangetroffen, heeft de gemeente Heerenveen het recht om advies te geven over het winningsplan. Vermilion wil in het voorjaar van 2018 beginnen met de aanleg van de bovengrondse installatie, boorkelder en leidingwerk.