Veel gestelde vragen gaswinning

Overzicht

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeenteHeerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning @heerenveen.nl en wij geven u een reactie.

De boorlocatie van Vermilion staat op het grondgebied van de buurgemeente Opsterland, in Langezwaag (locatie Lang Ein’). Vanaf deze bovengrondse boorlocatie wordt naar gas geboord, dat op enkele kilometers diepte in de ondergrond zit.

Op dit moment wordt onder de volgende dorpen en wijken gas gewonnen: De Knipe, Oranjewoud, Skoatterwâld, ten zuiden van Bontebok, Katlijk en Mildam én onder het IBF/De Kavels.

De boorlocatie is in de gemeente Opsterland gebouwd. De gemeente waar de bovengrondse boorlocatie staat, geeft toestemming. Opsterland heeft deze in 2012 toestemming gegeven. Het ministerie van Economische Zaken verleent de vergunning voor het winnen van gas.

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen de gaswinning niet verbieden. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2017 wel het recht om de minister van Economische Zaken advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken.

gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen dit niet

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond en verleent de vergunning voor gaswinning. De minister van EZ moet akkoord gaan met een winningsplan. De gasboring vanuit Langezwaag 2 onder de gemeente Heerenveen wordt gedaan op basis van een winningsplan, waar de minister nog niet mee heeft ingestemd.

Vermilion is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Daarnaast is Vermilion verantwoordelijk voor de communicatie hierover. Via de plaatselijke belangen heeft Vermilion de inwoners van De Knipe en Oranjewoud al in een eerder stadium geïnformeerd over de plannen en de uitvoering.

De gemeente heeft Vermilion aangesproken over de beperkte communicatie naar de gemeente en de inwoners. De winning vanonder Skoatterwâld, Bontebok en het IBF/De Kavels vindt plaats via een voorlopig winningsplan. Daarmee moet de minister nog instemmen. Het college van B&W heeft op donderdag 23 februari 2017 de minister van Economische Zaken gevraagd om de gasboringen stop te zetten zolang de winningsplannen nog niet door de minister zijn goedgekeurd.
Daarnaast hebben gemeenten vanaf 1 januari 2017 het recht om de minister van Economische Zaken advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken.

Bij de start van verkoop van kavels aan de Regentesselaan en Postiljon was de gaswinning onder Skoatterwâld niet bekend bij de gemeente Heerenveen. Pas eind december kreeg gemeente een eerste signaal over gaswinning. In januari is in overleg met de wijkraad gekozen om dit onderwerp te agenderen en breed aan de wijk te melden op de jaarvergadering van de wijkraad op 9 februari.

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen de gaswinning niet verbieden.

Nee, dat hoeft niet.

De woningen in Skoatterwâld worden gebouwd op een vaste zandlaag. Hoe diep deze laag bij uw bouwkavel is, wordt door sondering bepaald. Als gevolg van de gaswinning zal deze zandlaag naar verwachting gelijkmatig dalen, ca. 2 cm tot maximaal 3 cm over een periode van 10 jaar. De constructie van de woningen kan deze bodemdaling aan, omdat de daling gelijkmatig is over heel Skoatterwâld en omgeving. De opbouw van de ondergrond voor de fundering verandert niet door een bodemdaling.

Op dit moment wint Vermilion gas op basis van winningsplannen die, voor zover bij de gemeente bekend, nog niet akkoord zijn bevonden door het Ministerie van Economische Zaken. Dit geldt voor zowel het gebied waar sinds 2015 gas wordt gewonnen, als voor het IBF. Naar de mening van de gemeente moet de wettelijke procedure eerst worden doorlopen. De gemeente heeft daarover via een brief het standpunt kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Economische Zaken. In deze brief is het ongenoegen uitgesproken over het gebrek aan informatie over de gasboringen. Ook is het Ministerie gevraagd de gasboringen stop te zetten zolang de juridische procedures nog niet definitief zijn.

De gemeente Heerenveen heeft Vermilion gevraagd een actieve houding in te nemen in de communicatie met bewoners. Immers, zij hebben de achtergrondkennis in huis en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, of Heerenveen nu wel of niet de gemeente is die toestemming geeft voor het plaatsen van een bovengrondse locatie. Daarom heeft de gemeente Vermilion gevraagd om samen met betrokken dorps- en wijkvertegenwoordigers de communicatie op te pakken. Omdat blijkt dat de communicatie van Vermilion met de inwoners dit niet goed verliep, neemt de gemeente de regie op dit vlak over.

Ja. In december 2016 werd bekend dat er ook gas onder het bedrijventerrein IBF/De Kavels zit. Halverwege februari 2017 hoorde de gemeente dat hier al gas wordt gewonnen.

We vinden het belangrijk dat betrokkenen goed geïnformeerd worden over de situatie in onze gemeente.

Voor de verschillende doelgroepen organiseren we daarom op korte termijn bijeenkomsten:
1. Een algemene bijeenkomst over gasboringen op 23 maart. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur in het Abe Lenstrastadion Fean Plaza, zie Uitnodiging bijeenkomst 23 maart (PDF 683 kB).

2. Op 2 maart is een bijeenkomst speciaal voor kavelkopers in Skoatterwâld georganiseerd.

Op verzoek van verschillende ondernemers komt de bijeenkomst voor ondernemers op IBF/De Kavels ter vervallen. Ondernemers zijn van harte welkom op de algemene bijeenkomst op 23 maart.

 

In Friesland is afgesproken dat winningsbedrijven verplicht zijn om 0-metingen te doen van onroerende goederen in nieuwe winningsgebieden. Dat is een onderdeel van de afspraken. Wij vinden dat op alle locaties in onze gemeente waar gas wordt gewonnen dezelfde aanpak moet gelden.

Wij vragen de minister dan ook om invloed uit te oefenen en deze afspraken voor het hele gaswinningsgebied in onze gemeente te maken.

Natuurlijk gaan we in deze situatie ruim om met deze datum. De optiehouders krijgen in ieder geval twee maanden extra de tijd om een schetsplan in te dienen, dus voor 1 mei 2017.
Mensen die al hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een kavel zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst speciaal voor kavelkopers en de algemene bijeenkomst over gaswinning, op 2 maart 2017.

Hier zijn verschillende websites voor waar u meer informatie op kunt vinden. Bijvoorbeeld bij: