Veel gestelde vragen gaswinning

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeente Heerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning@heerenveen.nl en wij geven u een reactie.

Vraag en antwoord

Waar wordt in de gemeente Heerenveen gas gewonnen?

Op dit moment wordt onder de volgende dorpen en wijken gas gewonnen: De Knipe, Oranjewoud, Skoatterwâld, ten zuiden van Bontebok, Katlijk en Mildam én onder het IBF/De Kavels.

Hoe is de gemeente Heerenveen betrokken geweest bij de boorlocatie?

De boorlocatie is in de gemeente Opsterland gebouwd. De gemeente waar de bovengrondse boorlocatie staat, geeft toestemming. Opsterland heeft deze in 2012 toestemming gegeven. Het ministerie van Economische Zaken verleent de vergunning voor het winnen van gas.

Kan de gemeente deze gaswinning niet verbieden?

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen de gaswinning niet verbieden. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2017 wel het recht om de minister van Economische Zaken advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken.

gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen dit niet

Wie is verantwoordelijk voor de gaswinning?

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond en verleent de vergunning voor gaswinning. De minister van EZ moet akkoord gaan met een winningsplan. De gasboring vanuit Langezwaag 2 onder de gemeente Heerenveen wordt gedaan op basis van een winningsplan, waar de minister nog niet mee heeft ingestemd.

Vermilion is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Daarnaast is Vermilion verantwoordelijk voor de communicatie hierover. Via de plaatselijke belangen heeft Vermilion de inwoners van De Knipe en Oranjewoud al in een eerder stadium geïnformeerd over de plannen en de uitvoering.

Wat gaat de gemeente Heerenveen doen aan onaangekondigde gasboringen?

De gemeente heeft Vermilion aangesproken over de beperkte communicatie naar de gemeente en de inwoners. De winning vanonder Skoatterwâld, Bontebok en het IBF/De Kavels vindt plaats via een voorlopig winningsplan. Daarmee moet de minister nog instemmen. Het college van B&W heeft op donderdag 23 februari 2017 de minister van Economische Zaken gevraagd om de gasboringen stop te zetten zolang de winningsplannen nog niet door de minister zijn goedgekeurd.
Daarnaast hebben gemeenten vanaf 1 januari 2017 het recht om de minister van Economische Zaken advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken.

Wij kochten een kavel in Skoatterwâld. Waarom is er bij de loting en informatieavond niets gezegd over gaswinning?

Bij de start van verkoop van kavels aan de Regentesselaan en Postiljon was de gaswinning onder Skoatterwâld niet bekend bij de gemeente Heerenveen. Pas eind december 2016 kreeg de gemeente een eerste signaal over gaswinning. In januari is in overleg met de wijkraad gekozen om dit onderwerp te agenderen en breed aan de wijk te melden op de jaarvergadering van de wijkraad op 9 februari.

Kan de gemeente deze gaswinning verbieden?

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen de gaswinning niet verbieden.

Zijn er extra maatregelen nodig voor de fundering van het huis dat we laten bouwen?

Nee, dat hoeft niet.

De woningen in Skoatterwâld worden gebouwd op een vaste zandlaag. Hoe diep deze laag bij uw bouwkavel is, wordt door sondering bepaald. Als gevolg van de gaswinning zal deze zandlaag naar verwachting gelijkmatig dalen, ca. 2 cm tot maximaal 3 cm over een periode van 10 jaar. De constructie van de woningen kan deze bodemdaling aan, omdat de daling gelijkmatig is over heel Skoatterwâld en omgeving. De opbouw van de ondergrond voor de fundering verandert niet door een bodemdaling.

Heeft Vermilion een vergunning voor gaswinning?

Op dit moment wint Vermilion gas op basis van winningsplannen die, voor zover bij de gemeente bekend, nog niet akkoord zijn bevonden door het Ministerie van Economische Zaken. Dit geldt voor zowel het gebied waar sinds 2015 gas wordt gewonnen, als voor het IBF. Naar de mening van de gemeente moet de wettelijke procedure eerst worden doorlopen. De gemeente heeft daarover via een brief het standpunt kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Economische Zaken. In deze brief is het ongenoegen uitgesproken over het gebrek aan informatie over de gasboringen. Ook is het Ministerie gevraagd de gasboringen stop te zetten zolang de juridische procedures nog niet definitief zijn.

Wie verzorgt welke communicatie met bewoners?

De gemeente Heerenveen heeft Vermilion gevraagd een actieve houding in te nemen in de communicatie met bewoners. Immers, zij hebben de achtergrondkennis in huis en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, of Heerenveen nu wel of niet de gemeente is die toestemming geeft voor het plaatsen van een bovengrondse locatie. Daarom heeft de gemeente Vermilion gevraagd om samen met betrokken dorps- en wijkvertegenwoordigers de communicatie op te pakken. Omdat blijkt dat de communicatie van Vermilion met de inwoners dit niet goed verliep, neemt de gemeente de regie op dit vlak over.

Wordt er ook gas gewonnen onder het IBF/De Kavels?

Ja. In december 2016 werd bekend dat er ook gas onder het bedrijventerrein IBF/De Kavels zit. Halverwege februari 2017 hoorde de gemeente dat hier al gas wordt gewonnen.

Hoe zit het met 0-metingen?

In Friesland is afgesproken dat winningsbedrijven verplicht zijn om 0-metingen te doen van onroerende goederen in nieuwe winningsgebieden. Dat is een onderdeel van de afspraken. Wij vinden dat op alle locaties in onze gemeente waar gas wordt gewonnen dezelfde aanpak moet gelden.

Wij vragen de minister dan ook om invloed uit te oefenen en deze afspraken voor het hele gaswinningsgebied in onze gemeente te maken.

Waar vind ik meer informatie over gaswinning en over mijn vragen over risico’s of schade?

Hier zijn verschillende websites voor waar u meer informatie op kunt vinden. Bijvoorbeeld bij:

Wie gaat over de gaswinning?

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond onder onze gemeente en verleent de vergunning voor gaswinning. Het gaswinningsbedrijf is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Het Ministerie van Economische Zaken controleert dit plan en stelt het vast. Daarnaast is het gaswinningsbedrijf verantwoordelijk voor de communicatie richting inwoners en betrokkenen.

Wat kan de gemeente wel doen?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn. Dit doen we via verschillende kanalen: deze website, Facebook-pagina Gaswinning in Heerenveen en via Crackstate Nijs in de Heerenveense Courant.

Daarnaast zien we er op toe, dat de regels en afspraken rondom gaswinning worden gevolgd. Zodra winningsplannen worden goedgekeurd door het ministerie, heeft de gemeente het recht om advies te geven over het in gang zetten van het winningsproces.

Kan de gemeente gaswinning verbieden?

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Alles wat op een diepte van meer dan 100 meter onder het maaiveld in de aardbodem zit, valt onder het bevoegd gezag van het Ministerie van Economische Zaken.