Inloopavond gaswinning Nieuwehorne 12 september 2019

Deze pagina is niet meer actueel

Op 28 augustus 2019 hebben burgemeester en wethouders hun besluit bekendgemaakt dat er een milieueffectenrapport wordt opgesteld voor gaswinning in Nieuwehorne. Ook hebben burgemeester en wethouders toen bekendgemaakt dat met ingang van donderdag 29 augustus 2019 het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘gaswinning locatie Nieuwehorne’ voor een periode van zes weken ter inzage ligt en dat gedurende deze periode zienswijzen op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunnen worden ingediend.

Inloopavond

Op donderdag 12 september 2019 is er, tussen 19.30 en 21.00 uur, in dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29 te Nieuwehorne een inloopavond. Doel van deze inloopavond is het beantwoorden van mogelijke vragen over deze Ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau  en over het vervolgproces. Het gaat om een inloopavond. U kunt dus komen op het tijdstip dat u het best schikt.

Ter inzage

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van donderdag 29 augustus 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen en dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29 te Nieuwehorne. U kunt de stukken ook online inzien via www.heerenveen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het concept voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. U kunt ook online een zienswijze indienen.

Aanleiding

Vermilion Energy Netherlands heeft burgemeester en wethouders gevraagd om planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas op de locatie aan de Vogelweide in Nieuwehorne. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Exploratieboring Nieuwehorne-Katlijk’. Dit plan staat het winnen van gas niet toe. Op grond van artikel 3 lid 3.5.2 van dit bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders bevoegd om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat het winnen van gas wel is toegestaan. Deze bevoegdheid is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders overwegen toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid.

Op grond van het Besluit milieueffectenrapportage (categorie D 17.3 van bijlage 1 in combinatie met artikel 2, derde lid) is het verplicht om eerst een milieueffectenrapport (MER) op te stellen. In dit MER worden de milieugevolgen van het winnen van gas onderzocht en beschreven. De resultaten van het MER worden door burgemeester en wethouders gebruikt bij de besluitvorming over het verzoek van Vermilion. Het vaststellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap om te komen tot een MER.