Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen omtrent de plaatsing van tijdelijke noodlokalen bij school De Buitenkans.

Plaatsing noodlokalen

Het leerlingenaantal van basisschool De Buitenkans blijft groeien. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige huisvesting. De gemeente besluit later dit jaar over permanente uitbreiding van De Buitenkans voor de langere termijn. Voor de korte termijn is het noodzakelijk dat er tijdelijke lokalen geplaatst worden. Om zo alle leerlingen van de basisschool en kinderen van de kinderopvang een goede plek te kunnen bieden vanaf volgend schooljaar.

16 september - Planning plaatsing noodlokalen bekend


De planning voor het plaatsen van de noodlokalen is bekend. De werkzaamheden gaan op 26 september van start en we verwachten dat deze in de week van 17 oktober zijn afgerond. De complete planning vindt u hieronder terug.

  • 26 t/m 30 september: grond-, fundatie- en rioleringswerkzaamheden
  • 3 t/m 5 oktober: plaatsing en montage van de noodlokalen, aansluiten water en elektra, installatiewerkzaamheden
  • 4 t/m 7 oktober: riolering- en bestratingswerkzaamheden
  • 10 t/m 14 oktober: technische installatiewerkzaamheden, afwerking en oplevering

Naar verwachting zijn de noodlokalen vanaf 17 oktober klaar om in gebruik te worden genomen door de school.

Omwonenden kunnen hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. We doen ons best om dit tot een minimum te beperken.

7 juli - Vergunning noodlokalen


Vergunning verleend voor plaatsing noodlokalen
Op 4 juli 2022 heeft de gemeente Heerenveen de vergunning verleend voor het plaatsen van noodlokalen bij De Buitenkans, in de vorm van drie units, aan de zuidkant van de basisschool (zijde Fluessen). Dit betreft een tijdelijke plaatsing, voor maximaal vijf jaar. Het plaatsen van deze tijdelijke lokalen is nodig om alle leerlingen van De Buitenkans en de kinderen van de kinderopvang een goede plek te kunnen bieden vanaf komend schooljaar. De officiële bekendmaking van de vergunning, en meer informatie over het indienen van bezwaar, vindt u hier: Gemeenteblad 2022, 302206 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden voor het plaatsen van de noodlokalen starten in week 39. Naar verwachting worden de noodlokalen opgeleverd in week 42.

Verplaatsing schoolingang
Inmiddels zijn de markeringen voor de schoolzones aangebracht op het wegdek van het Kattenbos en de Fluessen. Voor de ‘tút en derút’ zone plaatst de gemeente de borden, de basisschool brengt zelf de rode verf aan op het wegdek. Om straks het gebruik van de ‘tút en derút’ zone extra te stimuleren, wordt de ingang naar het schoolplein verplaatst: van de Fluessen-zijde naar de Kattenbos-zijde. Deze werkzaamheden zullen zo snel als mogelijk uitgevoerd worden.

28 juni - Aanpassingen verkeerssituatie


In de wijk zijn al langere tijd zorgen over de verkeerssituatie rondom de school. De gemeente heeft, samen met de school, gekeken naar mogelijkheden die op korte termijn al gerealiseerd kunnen worden om zo de doorstroom van het verkeer (ouders die kinderen halen en brengen) te verbeteren. De volgende stappen worden hiervoor ondernomen:

1. het aanbrengen van zogeheten ‘schoolzones’
Twee straten rondom de school worden aangemerkt als ‘schoolzone’. Het gaat hier om het Kattenbos en de Fluessen. Via markering op de weg worden verkeersdeelnemers bewust gemaakt van het komen en gaan van schoolgaande kinderen en het belang van de verkeersdoorstroming. Dit betekent dan ook dat het niet de bedoeling is dat ouders/verzorgers binnen deze schoolzones (met uitzondering van de ‘tút en derút’ zone, zie punt 2) parkeren tijdens het brengen en halen van hun kinderen. Ouders/verzorgers kunnen hun auto parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerhavens rondom en in nabijheid van de school. De school zal dit ook communiceren met haar ouders/verzorgers. De markeringen van de ‘schoolzones’ zijn inmiddels aangebracht.

2. het aanbrengen van een ‘tút en derút’ zone
Langs het Kattenbos (binnen de schoolzone) wordt een ‘tút en derút’ zone aangebracht. Kinderen die met de auto worden gebracht en gehaald kunnen hier veilig in- en uitstappen. Ook willen we met deze ‘tút en derút’ zone ervoor zorgen dat er minder ouders/verzorgers de wijk inrijden en hun auto daar parkeren. De gemeente voorziet in de materialen om de ‘tut en derút’ zone aan te brengen (verf en bebording), de school zal zelf de zone aanbrengen.

Voor de korte termijn hopen we op deze manier de verkeerssituatie te verbeteren. We begrijpen dat de verkeersdoorstroom en parkeerproblemen punten van aandacht blijven, voor de korte en lange termijn. We zullen dit als gemeente dan ook meenemen in eventuele toekomstige plannen. En de uitwerking van bovenstaande stappen met elkaar evalueren.

20 mei - Updates grond- en graafwerkzaamheden


Er worden enkele werkzaamheden uitgevoerd om een stroomkast te plaatsen. Deze stroomkast is nodig om op een later moment bij netbeheerder Liander de aansluitingen voor gas en elektriciteit aan te kunnen vragen. De grondwerkzaamheden voor het plaatsen van de noodlokalen starten zoals eerder gecommuniceerd naar verwachting eind juni.

12 mei - Besluit over locatie noodlokalen


Tijdens de collegevergadering op dinsdag 3 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de noodlokalen bij De Buitenkans te plaatsen aan de zuidkant van de school. Dit is aan de zijde van de Fluessen.

De gemeente realiseert zich goed dat voor sommige belanghebbenden dit besluit een teleurstelling zal zijn. Rondom het plaatsen van de noodlokalen bij de Buitenkans spelen veel verschillende belangen een rol. In zo’n situatie is het heel lastig om een besluit te nemen waar iedereen tevreden mee is. Het college van burgemeester en wethouders heeft zo zorgvuldig mogelijk een afgewogen besluit genomen, op basis van het ingebrachte collegeadvies. Dit collegeadvies bevat informatie over de situatie van De Buitenkans en de noodzaak van het plaatsen van noodlokalen bij de school. Ook een locatieadvies met bijbehorende argumenten, risico’s en kanttekeningen is onderdeel van dit collegeadvies. Hier zijn ook alle voor- en nadelen van de mogelijke locaties aan toegevoegd, net als alle reacties en overige inbreng die van belanghebbenden zijn ontvangen. U kunt alle documenten die horen bij de besluitvorming hieronder terugvinden.

Collegeadvies (PDF 2 MB)

Bijlage – Overzicht locaties (PDF 1 MB)

Bijlage – Inzendingen website (PDF 99 kB)

Bijlage – Reacties via de mail (PDF 523 kB)

Informerende raadsbrief – extra middelen Buitenkans(PDF 277 kB)

Hoe nu verder?

Zodra de leverancier meer inzicht heeft in de planning voor het plaatsen van de noodlokalen, zal de bouwvergunning aangevraagd worden. De verwachting is dat eind juni gestart wordt met de grondwerkzaamheden en de noodlokalen half juli geplaatst worden. Op deze pagina worden hierover updates geplaatst.

21 april – Stand van zaken en verdere planning


Alle reacties en overige inbreng worden meegenomen in een collegeadvies. Dit advies wordt – zoals het nu lijkt – besproken tijdens de collegevergadering op dinsdag 3 mei door het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen een besluit over de locatie van de noodlokalen bij De Buitenkans. Op donderdag 12 mei wordt de uitkomst van dit collegeadvies openbaar gemaakt. Wij zullen hier ook op deze pagina over informeren.

Let op: hoeveel voorkeuren elke locatieoptie heeft gekregen is niet doorslaggevend. Voorkeuren worden meegenomen als een advies richting het college. Zodat zij op basis van alle inbreng een goed besluit kunnen nemen.

13 april – informatiebijeenkomst


Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 april zijn direct omwonenden geïnformeerd over de verschillende locatieopties voor het plaatsen van de noodlokalen bij De Buitenkans. Hieronder staan afbeeldingen van de verschillende opties die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd en besproken. U kunt hier ook de volledige presentatie (PDF 2 MB) bekijken. Omwonenden en de gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan over de verschillende locatieopties. Tot 21 april was het mogelijk om ook digitaal een reactie in te brengen. De uitkomsten hiervan worden als adviezen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Zodat zij een afgewogen besluit kunnen nemen over de locatie van de noodlokalen bij De Buitenkans.