Tsjerkebleek

De werkgroep Tsjerkebleek, die bestaat uit ondernemers en inwoners, heeft plannen gemaakt voor de herinrichting van een groot deel van het centrum, met ondersteuning van een stedenbouwkundig bureau. Na overleg met de omgeving zijn de plannen aangepast. In januari 2021 heeft  heeft de werkgroep de omwonenden geïnformeerd over de aanpassingen en overgedragen aan de gemeente. De plannen worden onderdeel van de centrumvisie.

Wat houdt het plan in?

Het plan voorziet in het versterken van het groene karakter van de Tsjerkebleek en de directe omgeving. Er wordt meer ruimte gemaakt voor voetgangers en terrassen aan het Heechein. Dit wordt gerealiseerd door het verminderen van het parkeren langs het Heechein, de Dringelstrjitte en op de Tsjerkebleek. Er blijft een centrale parkeerplek op de Tsjerkebleek, langs de muur tussen de Tsjerkebleek en de tuin van Welgelegen. Daarnaast is gekozen om extra parkeerplaatsen te maken aan het Heechein bij de passantenhaven. Doel van het plan is om te zorgen voor een rustiger straatbeeld die de kwaliteit van het centrum beter uit laat komen. De optische versmalling van de straten zorgt ervoor dat de snelheid van het autoverkeer geremd wordt.
De werkgroep Tsjerkebleek blijft betrokken als klankbordgroep bij de verdere uitwerking tot aan de uitvoering.

Wat is de status van het plan?

De werkgroep heeft in december 2020 het ontwerp opgeleverd. De gemeente maakt dit ontwerp onderdeel van de centrumvisie. Doel van de visie is ook om keuzes te maken en te kijken waar het geld aan moet worden besteed. Als er bij de vaststelling van de visie geld beschikbaar komt voor dit project, gaat de gemeente het ontwerp verder uitwerken in overleg met bewoners en ondernemers. De werkgroep Tsjerkebleek blijft hierbij betrokken.

Documenten

Nieuwsbrief Tsjerkebleek januari 2021 (PDF 214 kB)

Profielen 2020-01-14 (PDF 778 kB)

Inrichtingsschets (PDF 2 MB)

Reacties en beantwoording herinrichtingsplan Tsjerkebleek (PDF 174 kB)

Retail aanpak

Een groep centrumondernemers, de VOAN, werkt samen aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. Een centrum waar het goed verblijven is en waar ondernemers een boterham kunnen verdienen. Samen kijken ze naar de versterking van het ondernemerschap en de fysieke inrichting van de openbare ruimte.

Wat houdt het in?

Bij de versterking van het ondernemerschap gaat over de presentatie en profilering van de ondernemers, zowel voor wat betreft de fysieke winkel als de digitale profilering op internet en social media. Maar het gaat ook over het bepalen van het eigen DNA. Wat is het verhaal van Akkrum, wat is het onderscheidend vermogen en wat zijn de kernwaarden. Het benutten van dit DNA en dit onderdeel maken van uitingen en inrichtingselementen in de openbare ruimte wordt door de ondernemers vormgegeven. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de entrees van het centrumgebied, het parkeren, maar ook aan de verbetering van de vindbaarheid, gastvrijheid, en de look & feel van uitingen van ondernemers.

Wat is de status?

Voor de Retail aanpak is subsidie door provincie Fryslân en gemeente beschikbaar gesteld. Zie ook de website van de provincie. De VOAN heeft deskundigen ingehuurd voor de uitwerking.

Stedenbouwkundige QuickScan

Er is een stedenbouwkundige analyse en visie (PDF 13 MB) gemaakt als input in het planproces voor plan Tsjerkebleek.

Bij de analyse van het centrum van Akkrum, komt de kwaliteit van de historische kern sterk naar voren. Het centrum is heel karakteristiek, heeft een prachtige eigen identiteit en is geënt op het oorspronkelijk landschap (beloop van de Boarne). Maar het centrum is nu ook rommelige en kent een onsamenhangende inrichting van de openbare ruimte. Er zijn eigenlijk twee ‘hoofdmomenten’ aanwezig: het gebied rond De Kleef / Buorren (Hubo / Poiesz) en het gebied rond Tsjerkebleek / Heechein. Beide plekken liggen er niet heel wervend bij. Er ligt een kans is om de openbare ruimte veel meer in te richten als samenhangend verblijfsgebied, en deze beide deze plekken beter in te richten.

In de stedenbouwkundige visie wordt het hele centrum belicht, en is opgenomen waar de kansen voor de toekomst liggen:

Belangrijkste boodschap:

  • bouw verder op de krachtige historische identiteit, focus op de ‘kern’ van het centrum
  • versterk groene kwaliteit Tsjerkebleek en inrichting rond Kleef/Buorren
  • concentreer parkeren
  • openbare ruimte veel meer rust en eenheid geven en materialen die aansluiten op historisch karakter
  • versterk de relatie met het water
  • pak waar mogelijk ook minder fraaie bebouwing aan

Wat is de status?

Er is een gemeentelijke stedenbouwkundige analyse gemaakt. Deze is niet formeel vastgesteld.

Dorpsvisie Akkrum

In 2019 is een enquête gehouden onder de inwoners van Akkrum. De resultaten uit de enquête zijn gebruikt voor het opstellen van de Dorpsvisie Akkrum. De inwoners van Akkrum hebben onder andere de volgende wensen voor het centrum meegegeven:

Wat zijn de uitkomsten?

Als mooiste plek noemen inwoners Coopersburg, Welgelegen, Hylkema’s pôle, het centrum en het water rondom Akkrum. Als minst mooie plek wordt o.a. de Poiesz en het terrein rondom de supermarkt genoemd. De uitstraling van het centrum kan verbeterd worden door meer groen en het opknappen van gevels en oude panden. Ook de entrees van het dorp kunnen beter, bijvoorbeeld bij de spoorwegovergang en ook via het water. Er ligt een wens voor bredere stoepen en terrassen. Auto’s moeten zo veel mogelijk uit het straatbeeld worden gehouden. Men is blij met het winkelaanbod in Akkrum, maar een aanvulling van andersoortige winkels is van harte welkom. Verder is er een wens voor een zwemplek of een zwemstrandje.
Het centrum van Akkrum moet een bruisende plek worden waar mensen graag vertoeven en elkaar ontmoeten!

Wat is de status?

De dorpsvisie is in 2019 vastgesteld. De aandachtspunten voor het centrum worden verwerkt in de centrumvisie.

Waterrecreatie

Sinds de gemeentelijke herverdeling heeft Heerenveen een sterker profiel op het gebied van Waterrecreatie. Fries water trekt, zeker nu het in zuidelijke gebieden van Europa warmer wordt. Afgelopen zomer was het door corona extra druk. De verwachting is dat een deel van deze groep mensen varen in Friesland hebben “herontdekt”.  Er liggen daardoor kansen. We willen naar een kwalitatief aanbod en een gastvrije ontvangst én een verbetering van de marketing en profilering.

Akkrum heeft een watergericht profiel, voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Alleen al de Staande Mastroute en de Turfroute zorgen voor vele vaarbewegingen naar en door het dorp. Dit draagt bij aan de levendigheid en vitaliteit van het centrum. De verbinding met het water, nu vooral aan de ‘achterkant’ van het centrum kan wel versterkt worden. Ook voor Akkrum geldt dat het belangrijk is dat de basis op orde is; er leven vele wensen zoals het vergroten van het aantal ligplaatsen voor bezoekers, het aanvullen van voorzieningen voor watersporters zoals een gastvrije ontvangst en bewegwijzering, sanitair, elektra en vuilwaterinname. Er wordt al jaren gezocht naar een fijne zwemplek in of rond het dorp. Sinds deze zomer is er weer een Toeristisch Informatiepunt in het dorp, ook al is deze nog beperkt open. We willen Akkrum positioneren als poort naar het Friese merengebied en naar ‘Het Andere Friesland’.

Bureau Omgevingspsycholoog heeft onderzoek gedaan naar de beleving van het dorp als bezoeker met de fiets, de auto, de boot en het openbaar vervoer. Hieruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen in de routing en de vindbaarheid. Het voorstel is om een ‘ruimtelijke entree’ in Akkrum te maken. Een plek in de openbare ruimte waar bezoekers informatie vinden voor het vervolg van hun reis.

Wat is de status?

De gemeenteraad heeft op 2 december 2021 de Visie Waterrecreatie (PDF 5 MB) vastgesteld.

Nieuwbouw Poiesz supermarkt

Aan de zuidzijde van het huidige parkeerterrein van de Poiesz wordt een nieuwe supermarkt gebouwd. Deze wordt een stukje groter dan de oude Poiesz. Een deel van de bestaande bebouwing, waarin nu de Poiesz, Hubo en Vlijtige Lies gevestigd zijn, wordt gesloopt. De resterende bebouwing wordt bij de vloeroppervlakte van bouwmarkt Hubo betrokken. De Vlijtige Lies krijgt een eigen kiosk bij de ingang van het parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt ook opnieuw ingericht.
In het centrumproces besteden we aandacht aan de verbinding tussen de nieuwe Poiesz en de andere winkels in het centrumgebied. Kan de Smidsstege aantrekkelijker worden gemaakt? Of kan de verbinding langs de Mounedyk beter?

Wat is de status?

Op 28 januari 2021 is het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (PDF 5 MB) voor de bouw van de nieuwe Poiesz door de gemeenteraad vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning is in behandeling. Naar verwachting start de nieuwbouw in het voorjaar. Als de nieuwbouw klaar is, volgt de verbouw van het huidige pand van de Poiesz voor de Hubo en de bouw van een nieuw kiosk voor de Vlijtige Lies.