Gaasterlandlaan: vraag en antwoord

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de herinrichting van de Gaasterlandlaan

Hoe hoog wordt de struikbeplanting die in de plaats komt van het trottoir van de Gaasterlandlaan?

Ongeveer een halve meter.

Waarom is plan B toch doorgezet, terwijl de meerderheid gekozen heeft voor plan A?

Er is een hele kleine meerderheid voor plan A. Het verschil in stemmen is zo klein dat er niet van een duidelijke voorkeur kan worden gesproken. In overleg met de klankbordgroep is daarom gekozen voor plan B dat het groenste plan is.

Is de weg op de plek van de wegversmallingen in de Gaasterlandlaan breed genoeg om de auto voor huis te parkeren?

De weg zelf is 5,80 meter. Bij de wegversmalling ontstaat een wegbreedte van 4,80 meter. Dit is ruim voldoende om hier een auto te parkeren.

Hoe wordt de groeninvulling, ‘saai gemeentegroen’ of kleurrijk en divers?

Het wordt gemeentegroen, om het netjes te kunnen houden maar ook door de beperkte ruimte. Het wordt geen saai gemeentegroen. Het beplantingsplan gaat uit van doorbloeiende rozen en spirea’s in tinten van wit naar roze tot rood.

Bloemenrijk mengsel is hier niet geschikt. De gemeente werkt wel aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het invullen van groenlocaties met meer inheemse beplanting en bloemrijke mengsels is belangrijk voor de insecten. Daarnaast is het ook goed voor de beleefbaarheid van groen. Maar het vraagt ook aanpassing van de werkmethoden van onderhoud en beheer. De toepassing van bloemenmengsels stelt specifieke eisen aan de locaties. Er zijn grotere oppervlaktes nodig, zoals wegbermen, voormalig intensief gemaaide grasvelden, oevers van watergangen. Kleine plantvakken, bedoeld als buurt- en aankledingsgroen zijn hiervoor niet geschikt. De gebruiksdruk is te groot en kleine vakken langs verhardingen worden snel doorlopen waardoor slijtage ontstaat. Daar komt nog bij dat het idyllische beeld van rijkbloeiend bloemenmengsel zeer seizoensgebonden is (late voorjaar tot midden zomer). Daarnaast is het beeld te beperkt (dor gras, kaal gemaaid etc) wat in de praktijk tot veel negatieve reacties leidt.

Is er ook nagedacht over de verlichting, hoe dit diervriendelijker kan? Wij wonen in een parkgebied waar veel vleermuizen rondvliegen.

De armaturen van de lichtmasten worden vervangen door LED verlichting. Het lichtniveau hiervan is minder en heeft een warme witte uitstraling. Ook wordt gekeken naar een vermindering van het aantal lichtpunten.

Kunnen de bestaande bomen blijven in de Gaasterlandlaan?

De bomen zijn in slechte staat en kunnen niet behouden blijven, door onvoldoende ondergrondse groeiruimte.

Hoe hoog worden de plateau’s op straat?

De plateau’s krijgen een hoogte van 12 centimeter met een opgang van 1,50 meter lang.

Bij hevige regenval kunnen bewoners van de Oostergo niet fatsoenlijk achterhuis of bij de garage komen. Wordt dit opgelost en meegenomen in de plannen?

Ja, dit gaan wij aanpakken. Wij gaan ter plaatse van de garageboxen de kolken afkoppelen, deze worden rechtstreeks naar het oppervlaktewater gebracht. Hierdoor kan het water bij hevige regenval sneller afgevoerd worden.

Blijft de brede oprit die we nu hebben behouden?

Bij de opritten gaan we uit van de breedtes die nu ook aanwezig zijn.

Kunnen de bomen die voor perceel Gaasterlandlaan 52/54/56 zijn gepland, worden verplaatst naar voor perceel 60 en 62? Er zit een steeg met uitrit tussen 50 en 52. Bij gladheid wordt de bocht bij het uitrijden te krap als er bomen tegenover komen.

De plaats van de bomen is gekoppeld aan het groen dat de Tolhuisweg met de Gaasterlandlaan verbindt. De versmalling van de Gaasterland op deze plekken mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de inritten. Er moet voldoende uitdraairuimte zijn. We gaan hierop letten bij de uitwerking naar het definitieve ontwerp.

Auto’s rijden te hard om op straat te spelen. De kinderen spelen altijd op het pleintje tussen Oostergo en Zevenwoudenlaan. Ons woongenot gaat achteruit als er niet een pleintje of speeltuin in de directe buur is van onze woning.

De wegen krijgen straks het uiterlijk van een 30 km/u weg, met gekleurde plateaus en groene wegversmallingen. Spelen op straat wordt daardoor veiliger. Met de keuze voor het ontwerp verplaatst het parkeren meer naar de pleintjes en is er in de straat meer ruimte voor spelen. Om tegemoet te komen aan de wens voor meer spelen in de buurt, is er in de groenstrook bij het Middelzeepad een kabelbaan geplaatst.

Worden de paden tussen de Gaasterlandlaan en de Burgemeester Falkenaweg ook herstraat? Worden de (parkeer)pleinen bij de garageboxen aan de oostzijde van de Gaasterlandlaan ook meegenomen?

Ja, deze paden en pleintjes worden ook meegenomen in de herinrichting en opgeknapt.

Wanneer wordt de herinrichting uitgevoerd?

De planning was erop gericht om in het voorjaar van 2022 te starten met de uitvoering. Dit gaat niet meer lukken, door de werkzaamheden van Liander en omdat de voorbereiding van de uitvoering meer tijd in beslag neemt dan verwacht. De nieuwe planning gaat uit van de start van de werkzaamheden in het najaar van 2022. In het najaar is meer duidelijk en kunnen we u meer vertellen k over welke werkzaamheden wanner gaan plaatsvinden.

Hoe wordt rekening gehouden met de zonnepanelen op de woningen?

Er is bij de bepaling van de locatie van de nieuwe bomen rekening gehouden met zonnepanelen.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het groen dat in de plaats komt van het voetpad goed onderhouden wordt en netjes blijft? En niet wild en onoverzichtelijk?

In de Gaasterlandlaan gaat het om heesterbeplanting. Het onderhoud wordt afgestemd op de keuze voor het soort groen, zodat het netjes blijft.

Een voetganger die van de Tolhuisweg naar de Gaasterlandlaan loopt moet bij plan B meerdere keren oversteken. Maar ook bij plan A ter hoogte van de garageboxen aan de Gaasterlandlaan. Is dit niet onveilig?

De wegen krijgen straks het uiterlijk van een 30 km/u weg, met gekleurde plateaus en groene wegversmallingen. Oversteken wordt daardoor ook veiliger. De route voor voetgangers is wat minder logisch dan in de huidige situatie maar is te doen in een 30 km/u zone.

Waarom is de Tolhuisweg niet meegenomen in het plan. Daar is veel verkeer en er wordt snel gereden.

De Tolhuisweg ligt buiten het plangebied.

Kliko’s zijn gepland voor uitrit Gaasterlandlaan nrs 11 en 13. Dit kan beter voor nummer 11 en bebossing daarvoor zoals in de huidige situatie.

In het definitieve ontwerp is hier rekening mee gehouden, ze komen nu voor nummer 11 en 15 en niet meer voor de uitrit. De klikoplekken komen op straat. Er wordt geen extra verharding aangelegd voor opstelplekken van containers.

Met het ontwerp worden de straten groener. Op andere plekken kapt de gemeente bomen. Hoe kan dat?

De gemeente kapt alleen bomen als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als bomen ziek zijn of omdat de inrichting verandert.

Waarom is het nodig de straten op te knappen?

De onderhoudstoestand van de straten is slecht. Dat geldt vooral voor de Gaasterlandlaan en de Monfertlandlaan. Als de gemeente toch aan het werk gaat in het gebied is het logisch dat je alle wegen in dit gebied aan pakt. Zo kan de hele inrichting weer 40 jaar mee.

Is de wijk niet al groen genoeg?

In de wijk De Akkers is veel groen aanwezig. Overal waar de gemeente straten opknapt, kijkt de gemeente of het groener kan, omdat dit een mooier straatbeeld geeft maar ook met het oog op het veranderende klimaat. Daar waar geen stenen liggen kan het water sneller wegkomen bij hevige buien en groen zorgt voor verkoeling tijdens hete zomers.

Geplaatst op 19 november 2021, 12:19 | Gewijzigd op 3 juni 2024, 08:08

Nieuws