Gebiedsvisie Oranjewoud

Oranjewoud is een vorstelijk parklandschap ten oosten van Heerenveen. De lommerrijke lanen, bossen, landhuizen, waterpartijen en landerijen zijn een prachtige omgeving van cultuurhistorische waarde. Het gebied is dan ook aantrekkelijk om te wonen en recreëren. De activiteiten in en rond het parklandschap leiden bij bewoners en ondernemers ook tot zorgen over de druk op het gebied. Met de gebiedsvisie Oranjewoud willen we ervoor zorgen dat toekomstige ontwikkelingen aansluiten bij wat passend is in het gebied, zodat het parklandschap ook in de toekomst een unieke plek blijft.

Er zijn verschillende initiatiefnemers met plannen voor Oranjewoud. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en om te voorkomen dat de ontwikkelingen een te grote druk op het gebied leggen, werkt de gemeente aan een gebiedsvisie voor Oranjewoud. Deze gebiedsvisie moet zorgen voor een duidelijker toekomstbeeld en kaders wat wel en niet kan. Zo zorgen we dat toekomstige ontwikkelingen in balans zijn met de waarden en kwaliteiten van het parklandschap, en deze zo mogelijk versterken.

Onderzoek om een goed beeld te krijgen van het gebied

Samen met adviesbureau Ginder en betrokkenen in het plangebied zijn wij gestart met een gebiedsuitwerking van het parklandschap Oranjewoud. Zo willen we een goed beeld krijgen van de bestaande kwaliteiten van het gebied en wat er allemaal speelt. We onderzoeken de huidige bezoekers; de aantallen, wie zij zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. En ook hoe bewoners, ondernemers en bezoekers de druk op het gebied ervaren.

Naast de reguliere bezoekers zijn er ook piekmomenten in het aantal bezoekers, zoals tijdens activiteiten en evenementen. We kijken daarom ook naar de invloed van grote, terugkerende evenementen in het gebied zoals bijvoorbeeld het Oranjewoud Festival.

Ook onderzoeken we hoeveel bezoekers het gebied zou kunnen hebben, zonder dat dit ten koste gaat aan de kwaliteiten van het parklandschap, oftewel wat de ecologische draagkracht is van het gebied. En welke activiteiten in het gebied versterkend kunnen zijn voor het gebied.

Draagvlak voor de gebiedsuitwerking

Samen met de verschillende gebruikers en partijen die actief zijn in het gebied gaan we in gesprek over wat wenselijk is en wat de grenzen zijn aan nieuwe ontwikkelingen. Door de verschillende partijen actief te betrekken bij de gebiedsuitwerking vertrouwen we erop dat de visie draagvlak krijgt onder bewoners, ondernemers en bezoekers. Het streven is dat de visie begin 2024 klaar is en kan worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Klankbordgroep

Op 15 mei organiseren we een inspreekavond met een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van alle partijen die bij ons bekend zijn in het gebied. Dat zijn landgoedeigenaren, ondernemers, plaatselijk belang Oranjewoud, diverse belangenvertegenwoordigers voor natuur- en cultuurorganisaties en overheidspartijen. Tijdens deze avond lichten we het planproces toe en gaan we met elkaar in gesprek om een goed beeld van het gebied te krijgen en welke kaders we samen willen meegeven voor de visie op de toekomstige ontwikkeling van Oranjewoud. In een vervolgstap worden ook inwoners betrokken.

Plan van aanpak

Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oranjewoud (PDF 3 MB)

 

Blijf op de hoogte

Op deze pagina kunt u de voortgang van het project volgen en belangrijke data vinden.