Veelgestelde vragen en antwoorden Centrumvisie Akkrum

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de centrumvisie Akkrum. We werken deze nog bij aan de hand van de bijeenkomst.

Vragen en antwoorden

Over de centrumvisie

Ik heb nog een paar ideeën niet gehoord, kan ik nog ideeën geven?

Nee, nieuwe ideeën konden tot 1 juni 2021 via de ideeënbus worden ingeleverd. Inmiddels ligt er een concept-visie, waarin de onderdelen zijn opgenomen waar we nu mee verder gaan.

Grote delen van het centrum zijn niet van de gemeente, kunnen we hier wel iets over roepen?

Uitgangspunt is dat we het samen doen, dus ook met de eigenaren van stukken openbare ruimte. Samen met deze eigenaren willen wij het centrum mooier maken, maar daar hebben we ze natuurlijk wel voor nodig.

Wat is het verschil tussen openbaar gebied van de gemeente en openbaar gebied van andere eigenaren?

Sommige plekken zijn openbaar gebied, maar niet in eigendom van de gemeente. Bijvoorbeeld het parkeerterrein achter de supermarkt. We kunnen hiervoor plannen bedenken, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de eigenaren. Samenwerking is dus nodig! Andere gebieden zijn openbaar gebied en ook in eigendom bij de gemeente.

Waarom maken we keuzes en doen we niet gewoon alles?

Dit heeft met geld te maken. Er is geld beschikbaar, maar dit is niet voldoende om alles te doen. In de eerste bijeenkomst in februari willen we informatie delen, en horen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van het centrum. In de tweede bijeenkomst in maart / april 2021 willen we samen keuzes maken. Die keuzes worden opgenomen in de centrumvisie. Nadat de gemeenteraad de centrumvisie heeft vastgesteld kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking en de realisatie van plannen.

Waarom focus op het centrum, in mijn straat is dringend onderhoud nodig?

Uit een gezamenlijk initiatief tussen de ondernemers (VOAN), Plaatselijk Belang én de gemeente is het centrumproject ontstaan. Een opwaardering van het centrum is gewenst! Dit betekent niet dat we de rest vergeten.

Waarom gaat er veel meer geld vanuit het fonds vitale kernen naar Heerenveen en maar een klein deel naar Akkrum?

Op basis van een aantal kenmerken, zoals urgentie, inwoneraantal, aantal winkels, verzorgingsgebied etc. is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt voor de kernen Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn

Wat is de doorlooptijd?

We koersen op het vaststellen van de centrumvisie aan eind van 2021 of begin 2022. Hierin komen de deelprojecten en de prioriteiten. Op dat moment kunnen we een inschatting van de doorlooptijd geven.

Hoe wordt het beschikbare geld verdeeld?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het hangt af van de plannen die we samen maken en de prioriteiten die we geven aan de plannen.

 

Bouwstenen

Krijgt de vlijtige lies aan 2 kanten een opening?

De vlijtige Lies krijgt aan beide zijden (terrein Poiesz en De Kleef) openingen, de entree zit aan de doorgang tussen beiden.

Een strook grond voor de huizen is in het bezit van de huiseigenaren. Op welke manier wordt hier rekening mee gehouden? Hoe dicht staan de bomen bij de huizen aan het Heechein? Hoe hoog en hoe dicht worden ze?

Het plan van de Tsjerkebleek moet nog verder uitgewerkt worden voordat het kan worden uitgevoerd. Dit wordt in overleg met omwonenden gedaan. Er wordt dan zeker ook gekeken naar afspraken met grondeigenaren en soort bomen die er komen.

Wat gaat er met de mooie bomen op de Tsjerkebleek gebeuren? Komen er kastanjes voor terug?

De bomen op de Tsjerkebleek zijn niet allemaal in goede staat, deze worden verwijderd en er komen op een andere plek nieuwe bomen voor terug (zie plan Tsjerkebleek). Welke bomen dit zijn is nu nog niet uitgewerkt. De goede bomen (dichterbij de kerk) blijven.

Waarom kort parkeren op het Heechein? Dit nodigt uit om langer te blijven staan.

De bedoeling is om door middel van een blauwe zone dit parkeren echt als kort parkeerplek te laten functioneren.

Waar komt de markt?

Op het nieuwe parkeerterrein op de Tsjerkebleek.

Waar is de aandacht voor de jongeren?

Ook de jeugd moet een plek krijgen in het centrum. Uw idee wordt meegenomen in de centrumvisie.

Is er een idee over de kosten van het gepresenteerde plan van de Tsjerkebleek?

Er is wel een raming gemaakt. Komende maanden gaan we de kosten goed op een rij zetten van dit project maar ook de andere projecten. Om zo goede keuzes te kunnen maken.

Hoe komt het pand van de Poiesz er na verbouw uit te zien aan de winkelstraatkant?

De gevel van de nieuwe Hubo krijgt raamopeningen aan de winkelstraatkant, waardoor het zo open en transparant mogelijk is aan die zijde. De entree van de winkel komt aan de zijde van de Kleef.

Wordt het parkeren en de routes voor parkeren straks duidelijk aangegeven met borden?

Ja, dat is zeker belangrijk. Het uitwerken van een plan hiervoor zal in latere fase plaatsvinden.

Kan er een volledige parkeervisie gemaakt worden? Akkrum is groter dan het centrum en de Tsjerkebleek.

In de centrumvisie besteden we aandacht aan het parkeren voor het hele centrum. We maken geen parkeervisie voor het hele dorp.

De trailerhelling zorgt voor een overvloed aan gestalde trailers op het aangrenzende terrein op een mooie dag. Dit gaat ten koste van het groen. Het opheffen van trottoirs langs de Ljouwerterdyk en het Heechein dwingt voetgangers de weg over te steken. Dit is niet logisch zeker niet voor kinderen en ouderen.

De trailerhelling zal in het vervolg van de centrumvisie nog aandacht krijgen, er zijn ook ideeën over ingediend in de ideeënbus. Langs de Ljouwerterdyk gaat het om een klein stukje trottoir dat vervalt. De gedachte is dat het om een 30km gebied gaat en oversteken daarom geen probleem is, temeer omdat in het ontwerp het verblijfskarakter wordt versterkt. Het ‘trottoir’ langs het Heechein, aan de kant van de bebouwing krijgt juist meer ruimte voor de voetganger.

Hoeveel parkeerplekken worden er op het evenemententerrein gerealiseerd en hoe wordt dit afgescheiden van de woningen?

Het plan Tsjerkebleek gaat uit van een toevoeging van bijna 30 parkeerplaatsen op en bij het evenemententerrein.

 

Mentimeter

Hoe doe ik mee met Mentimeter

Op uw mobiele telefoon kunt u naar www.menti.com gaan. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een code. Die typt u vervolgens in.

Ik kan niet meedoen want ik heb geen mobiele telefoon of kijk de uitzending op mijn telefoon?

Jammer, misschien kunt u de uitzending bekijken via een PC/laptop of IPad? Mocht dat niet lukken, dan kunt u komende twee weken via de site www.heerenveen.nl/centrumvisieakakkrum de vragenlijst invullen. Zo kunt u alsnog uw input geven.

Ik heb de Mentimeter ingevuld, moet ik de vragenlijst dan ook nog invullen?

Nee, als u meegedaan heeft aan de Mentimeter, hoeft u de vragenlijst niet in te vullen.

Waarom gaan we door in Coronatijd en gaat alles digitaal?

Het opwaarderen van het centrum is voor de ondernemers, plaatselijk belang en de gemeente belangrijk! Dit ziet u ook in het filmpje. Omdat het zo belangrijk is en fysiek bij elkaar komen helaas niet lukt, doen we het digitaal.

Wat is de bedoeling van de Mentimeter? En de vragenlijst?

Aan de hand van de Mentimeter en later ook de vragenlijst krijgen we inzicht in wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden voor het centrum van Akkrum. Waar u kansen ziet en wat er veranderd moet worden. Op deze manier kunnen we een centrumvisie maken, waar veel mensen blij mee zijn.

Worden de ideeën die zijn ingediend in de ideeënbus opgenomen in de centrumvisie?

De ideeënbus is bedoeld om ontbrekende ideeën of plannen in beeld te krijgen die belangrijk zijn voor de toekomst van Akkrum. Iedereen die een idee indient krijgt een antwoord en bericht of het idee een plek krijgt in de centrumvisie of niet.

Worden de resultaten van de Mentimeter en vragenlijst ook teruggekoppeld?

Ja, via de projectsite maken we de resultaten bekend

Wat doen jullie met de uitslag van de Mentimeter?

De uitslag van de Mentimeter gebruiken we om een centrumvisie op te stellen.

Wat is de waarde van de mentimeter, als er ook nog antwoorden via de vragenlijst komen?

De uitkomsten uit de mentimeter zijn een tussentijdse peiling. Uiteindelijk worden alle antwoorden bij elkaar gevoegd. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun mening te geven. Mogelijk lukt dat niet tijdens de bijeenkomst via de Mentimeter, vandaar dat het ook nog achteraf kan via de vragenlijst op de projectsite.