Resultaten omgevingsdialoog 26 november 2019

Op dinsdagavond 26 november vond de derde ronde van de omgevingsdialogen plaats in Thialf in Heerenveen. Deze bijeenkomst was voor alle dorpen en wijken van de gemeente Heerenveen. Hieronder vindt u een sfeerverslag van de avond en de verschillende argumenten die benoemd zijn bij de verschillende stellingen.

Prikkelende discussies over de toekomst van Heerenveen

Wethouder Jaap van Veen trapte de avond af, hij heette alle aanwezigen welkom en sprak over het belang van de Omgevingsvisie. Welke toekomstdromen leven er bij de inwoners over de gemeente? Wat is er nodig om die te realiseren?

Waar staan we nu?

Evert Stellingwerf presenteerde de stand van zaken van de Omgevingsvisie. Uit de sessie van maart is gebleken dat de komende jaren er veel op ons af komt. Veranderingen in bevolkingssamenstelling, verandering van het klimaat en het landschap. Ook de technologie staat niet stil. In mei hebben we gezocht naar oplossingen voor deze opgaven. Hieruit zijn een aantal kernkwaliteiten en kernopgaven naar voren gekomen.

Kernkwaliteiten (Wat willen we behouden en versterken?)

  • Diversiteit in de landschappen
  • Een stevig natuurnetwerk
  • Een fijne gemeente om in te wonen
  • Uitstekende bereikbaarheid
  • Landelijke positie als (top)sportgemeente

Kernopgaven (Waar moeten we aan werken?)

  • Bouwen aan de woonkwaliteit
  • Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen
  • Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum
  • Vergroten van de kwaliteit en veerkracht van het landelijk gebied

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de beleidskoers fysiek domein. Hierin zijn de kernkwaliteiten van de gemeente en de kernopgaven verder uitgewerkt. Deze beleidskoers vormt de basis voor de Omgevingsvisie die in 2021 wordt vastgesteld.

Lagerhuisdebat

Tijdens het tweede deel van de avond gingen de deelnemers onder leiding van Annie Stelma in discussie over 7 verschillende stellingen. Dit deden zij in een Lagerhuisdebat-vorm. Zes van deze stellingen kwamen voort uit gepresenteerde kernopgaven. De laatste stelling werd ingebracht door een deelnemer. De deelnemers konden per stelling aangeven of zij voor of tegen de stelling waren en met argumenten aangeven waarom. Alle argumenten leest u in Benoemde argumenten stellingen omgevingsdialoog Thialf (PDF 422 kB)
De stellingen waren:

Er moet meer ruimte zijn in de gemeente voor tijdelijke woonconcepten (zoals tiny houses)

Deze stelling werd ingebracht door een deelnemer uit de zaal. Op één persoon na was iedereen voor deze stelling. Voorstanders gaven aan dat dit mogelijkheden geeft om flexibel in te spelen op de woningvraag en creatief om te gaan met ongebruikte ruimtes en gebouwen.
Tijdens de avond zijn de voor- en tegenargumenten genoteerd door medewerkers van de gemeente. Alle argumenten terug lezen? Dat kan hier onder de knop Resultaten omgevingsdialoog 26 november 2019.

We mogen van inwoners en bedrijven verwachten dat zij hun woning, bedrijfspand, oprit en/of tuin zelf aanpassen aan veranderende weersomstandigheden

Het grootste deel van de deelnemers was voor deze stelling. Zij gaven wel aan dat informatievoorzieningen en stimuleringsregelingen daarbij belangrijk waren. Tegenstanders gaven aan dat de gemeente dit moet faciliteren, inwoners doen dit niet zelf.

Het aanleggen van een paar grote zonneparken is een betere manier om meters te kunnen maken met de energietransitie, dan vele kleine locaties

Voorstanders gaven aan dat alle vormen van energie nodig zijn, dus ook zonneparken. Zij geven ook aan dat de parken waarschijnlijk een tijdelijke situatie zijn, over 10-20 jaar zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn zonneparken goed in te passen in het coulisselandschap in de gemeente. Tegenstanders geven aan dat daken eerst vol gelegd moeten worden. Zij vinden ook dat zonneparken niet het juiste middel zijn. Het gaat namelijk ten koste van het landschap, het energienet kan het niet overal aan en de panelen leveren na gebruik veel afval op.

Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn alleen mogelijk als ze worden gecompenseerd met nieuwe investeringen in het landschap (bovenop de gebruikelijke landschappelijke inpassing)

Voorstanders gaven aan dat deze investeringen in het landschap wegens ontwikkelingen misschien juist kunnen bijdragen aan landschapsversterking: behoud door ontwikkeling. Tegenstanders vreesden juist dat de compensatie een drempel wordt voor ontwikkelingen, maar ook dat deze manier van denken de verkeerde invalshoek is. Het landschap zou juist centraal moeten staan bij alle ontwikkelingen.

Om voorzieningen (MFA’s, scholen, sport) op de lange termijn (bereikbaar) te houden, kunnen we deze het beste bundelen in een aantal grotere dorpen

Het grootste deel van de zaal was tegen deze stelling. Zij gaven aan dat het belangrijk is dat alle dorpen ontmoetingsplekken houden, waar deze voorzieningen een functie in hebben. Dit zou ook in aangepaste vorm kunnen. Tegenstanders gaven aan dat het lastig is om voor alle voorzieningen voldoende gebruikers en vrijwilligers te blijven vinden.

Binnen de bebouwde kom moeten we veel minder (fysieke) ruimte geven aan autoverkeer, om lopen en fietsen te stimuleren

Bij deze stelling waren meer deelnemers voor dan tegen. Voorstanders van de stelling gaven aan dat minder auto’s gezonder, mooier en veiliger is. Tegenstanders vonden het belangrijk dat de bereikbaarheid van woningen, maar ook ondernemers niet in het gedrang mogen komen.

De gemeente moet alleen nog nieuwe woningen binnen de bestaande ‘kernen’ toestaan

Over deze stelling waren de meningen gelijk verdeeld. De voorstanders vonden het een kans om gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen deze tijd te vervangen. Zij gaven ook aan dat er geen overschot van woningen moet worden gecreëerd, gezien de bevolkingskrimp die na 2035 wordt verwacht. Tegenstanders gaven aan dat buiten de kernen bouwen kan helpen om andere opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, op te lossen. Voor- en tegenstanders waren het eens dat het bouwen in de kern niet ten koste moet gaan van groen en speelruimte.

Ballonvaart

Onder alle deelnemers van de bijeenkomst heeft de gemeente een ballonvaart voor twee personen verloot. Willem Donker uit Oranjewoud was de gelukkige winnaar. Raadslid Amarens Reitsma en wethouder Jaap van Veen deden de verloting en reikten de prijs uit.