Tijdlijn gaswinning

Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de gaswinning in de gemeente Heerenveen.

Tijdlijn gaswinning Heerenveen
april 2018 Na ondertekening van de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft een consortium van partijen de mogelijkheid van Ultra Diepe Geothermie (UDG)in Heerenveen onderzocht. Het doel van deze Green Deal is te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om UDG in Nederland in te zetten. Dit consortium bestaat uit de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Milieu, nog zes andere consortia, Energie Beheer Nederland en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). In de afgelopen maanden heeft het consortium zich ingezet om zo goed mogelijk invulling te geven aan het Exploratie Werk Programma. Er is nu een voorstel waarin het noodzakelijke onderzoek op nationaal, regionaal en lokaal niveau is geformuleerd om de ontwikkeling van UDG verder te helpen. De samenwerkende consortia zien in de toekomst mogelijkheden voor UDG in Nederland. Het consortium Heerenveen denkt dat een succesvolle ontwikkeling van een UDG project op de beoogde locatie in Heerenveen klein zijn. Dit is de conclusie van het consortium Heerenveen na geologische evaluatie van de beschikbare 3D seismiek. Het benodigde Dinantien carbonaat platform in de diepe ondergrond is in Heerenveen zeer waarschijnlijk niet aanwezig. De ontwikkeling van een UDG project op deze locatie is afhankelijk zijn van andere typen reservoirs. Het is nog niet aangetoond of deze wel of niet aanwezig zijn. Omdat de kans op een succesvol UDG project klein is, ziet het consortium te weinig potentie voor verdere UDG ontwikkeling in Heerenveen. Het consortium ziet wel kansen voor reguliere geothermie en zal zich de komende tijd gaan inzetten voor de uitvoer van een aardwarmteproject in Heerenveen.
19 april 2018 Vermilion heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 21 november 2017. Bij dit besluit heeft de gemeente geweigerd om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden in de bestemmingsplannen Exploratieboring Nieuwehorne-Katlijk en Buitengebied 2007. Vermilion had verzocht daar gebruik van te maken om zo het produceren van gas op de mijnbouwlocatie Nieuwehorne en de verdubbeling van de gasleiding Garyp mogelijk te maken. In het bezwaarschrift verzoekt Vermilion om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat de bezwaarfase wordt overgeslagen en het bezwaarschrift doorgezonden wordt naar de bevoegde bestuursrechter. Naar de opvatting van Vermilion is de zaak geschikt voor het zogeheten rechtstreeks beroep. De gemeente heeft Vermilion een brief gestuurd. Zie bijlage (PDF 44 kB).
21 december 2017 Het college van B&W is het niet eens met het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Langezwaag: Minister houdt te weinig rekening met zorgen en ongerustheid. Lees verder in het persbericht.
13 december 2017 Het Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) heeft 13 december een besluit genomen op het verzoek van burgemeester en wethouders aan de Minister van Economische Zaken van 22 februari 2017 om het winnen van gas uit put-2 in Langezwaag stil te leggen. Het SodM heeft het verzoek afgewezen. Het SodM vindt dat het winnen van gas uit put-2 niet in strijd is met de Mijnbouwwet. Er wordt al gas gewonnen uit deze put en gelet op het besluit van het SodM blijft dat dus doorgang vinden. Het college zal zich beraden over verdere juridische en/of bestuurlijke stappen tegen dit besluit. Zie ook: Een kopie van het besluit SodM (PDF 428 kB)
29 november 2017 Persbericht: Heerenveen verleent geen medewerking aan gaswinning in Nieuwehorne Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas door Vermillion in Nieuwehorne. Dit besluit geldt voor de beide gasputten; Nieuwehorne 1 en Nieuwehorne 2. Wethouder Siebren Siebenga: “Met dit standpunt sluit het college aan bij het standpunt dat de gemeenteraad heeft ingenomen op 19 oktober. Daarin heeft de raad zich uitgesproken tegen het winnen van gas.” Met dit besluit is ook het verzoek voor de aanleg van extra leidingen van Mildam naar de verwerkingsinstallatie in Garijp afgewezen. Siebenga: “Dat er nu geen extra voorzieningen nodig zijn voor het afvoeren van het gewonnen gas is een logisch gevolg.”
22 november 2017 College van B&W is verrast door besluit Sodm Langezwaag Het Staatstoezicht op Mijnen (Sodm) heeft in april van dit jaar Vermilion een dwangsom opgelegd om het winnen van het gas uit put 3 uit Langezwaag stop te zetten. Reden hiervoor was dat er nog geen door de Minister van Economische Zaken goedgekeurd winningsplan was. In november heeft de minister een ontwerpbesluit bekendgemaakt waarin hij aangeeft in te willen stemmen met het aangepaste winningsplan Langezwaag. Daarom heeft het SodM nu de dwangsom aan Vermilion ingetrokken. Dat betekent dat het SodM niet meer zal optreden tegen de winning van gas uit deze put. Burgemeester en wethouders zijn verrast door het intrekken van de dwangsom en beraadt zich nu wat te doen.
9 november 2017 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Langezwaag. U kunt reageren tot en met woensdag 20 december 2017. Hoe u kunt reageren en wat de exacte procedure is, leest u in de kennisgeving van het ministerie. (PDF 209 kB).
9 november 2017 Nieuwsbericht: Second opinion bevestigt berekeningen Vermilion over gaswinning Langezwaag (PDF 8 MB)
9 november 2017 Tijdens de speciale gemeenteraadsvergadering over gaswinning van 19 oktober, heeft de raad ingestemd met het conceptadvies over het plan om gas te winnen vanuit Nieuwehorne: het college wil dat daar geen gas wordt gewonnen door Vermilion. Dit advies is inmiddels verstuurd naar het Ministerie van Economische Zaken. Lees verder in het nieuwsbericht: college adviseert afwijzend over winningsplan Nieuwehorne
19 oktober 2017 Een zogenaamde commisoriale vergadering over twee onderwerpen: Gevoelen raad planologische medewerking gaswinning en verdubbeling gasleiding in Nieuwehorne Gevoelen raad concept-advies winningsplan Nieuwehorne. De vergadering is opgenomen.
16 oktober 2017 Speciale commissievergadering op 16 oktober over gaswinning Nieuwehorne is verplaatst naar donderdag 19 oktober.
3 oktober 2017 Bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle dorpsbelangen en wijkplatforms. Zie ook de presentatie (PDF 583 kB) en het verslag. (PDF 114 kB).
 juli 2017 Vermilion informeert omwonenden via een factsheet (PDF 605 kB)over de proefboring aan de Vogelwijk in Nieuwehorne. Ook is er een advertentie (PDF 59kB) geplaatst in de Heerenveense Courant.
23-5-20017 Brief (PDF 131 kB)van college van Burgemeester en wethouders aan Minister van Economische Zaken over het advies winningsplan Langezwaag.
18-5-2017 Tijdens een extra commissievergadering op donderdag 18 mei gaat het gesprek over de gaswinning onder Heerenveen. Vanwege technische problemen is er geen opname beschikbaar. Er is wel een verslag/besluitenlijst: Commissoriale vergadering Besluitenlijst 2017-05-18 (PDF 91 kB). Het college van burgemeester en wethouders is bezig met de voorbereiding van het advies op het aangepaste gaswinningsplan Langezwaag. De Heerenveense gemeenteraad en het college vormen deze avond een gezamenlijk beeld over de uitvoering van de moties en de invloed daarvan op dat advies.  Ook is er een presentatie van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning in Friesland (CBAF). presentatie Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (PDF 1 MB) kunt u hier (PDF 1 MB) nalezen. Deze extra openbare vergadering begint om 19.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is te volgen via livestream op de website van de gemeenteraad. Hieronder meer achtergrondinformatie over het advies dat het college gaat uitgeven. Raadsbrief uitvoering moties (PDF 96 kB) Bijlage 1: Bijlage 1 Overzicht overzicht van (voorgenomen) activiteiten van Vermilion (PDF 79 kB) (PDF 45 kB) Bijlage 2: Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân (PDF 705 kB) Bijlage 3: Rijkscoördinatieregeling (PDF 77 kB) Bijlage 4: Informatie initiatief geothermie Heerenveen (PDF 420 kB) Bijlage 5: Advies winningsplan Langezwaag (PDF 80 kB)
15-5-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer van Sandra Beckerman van SP. (PDF 39 kB)  Zie ook de beantwoording (PDF 70 kB).
26-4-2017 Tweede 'Crackstate Nijs Special' over gaswinning door Vermilion in de gemeente Heerenveen in de Heerenveense Courant: welke partijen zijn bij gaswinning betrokken en informatie vanuit de gemeente met een infographic
24-4-2017 Vermilion is van plan een vergunning aan te gaan vragen voor een proefboring, vanuit Nijelamer (Weststellingwerf). Zij willen daarbij onderzoek doen naar de mogelijkheden van gaswinning in het gasveld Rottum, onder andere ten zuidwesten van Heerenveen. Als locatie voor de boorinstallatie is een locatie langs de Kooiweg bij Nijelamer in beeld. Zie de Factsheet Vermilion Rottum (PDF 618 kB) van Vermilion.
21-4-2017 Tijdens de vergadering van de raadscommissie ROM op 30 maart heeft de heer P. van der Mark enkele vragen gesteld aan wethouder Siebenga. De vragen en antwoorden vindt u hier. (PDF 269 kB).
10-4-2017 Vermilion moet uiterlijk dinsdag 11 april stoppen met de gaswinning vanuit LZG-03 in Langezwaag. Dit heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het gaswinningsbedrijf op 10 april in brief (PDF 442 kB) laten weten. Vermilion heeft in een persbericht laten weten de gasproductie Langezwaag put 3 met onmiddellijke ingang te stoppen.
18-4-2017 Gemeente ontvangt brief (PDF 75 kB) van minister van Economische Zaken over de in behandeling zijnde winningsplannen.
7-4-2017 In de radiouitzending van Omrop Fryslân van vrijdagochtend legde wethouder Siebren Siebenga uit wat de reactie van het college van B en W is op de brief van het ministerie van Economische Zaken en de gestelde kamervragen over de gaswinning onder Heerenveens grondgebied. 
6-4-2017 Het college van Burgemeester en wethouders stuurt een brief (PDF 97 kB) aan de gemeenteraad. In deze brief geeft het college een reactie op de brief van het ministerie van Economische Zaken en de gestelde kamervragen over de gaswinning onder Heerenveens grondgebied.
3-4-2017 Schriftelijke vragen (PDF 39 kB) Tweede Kamer door Beckerman van SP.
3-2017 Gemeente ontvangt brief (PDF 241 kB) van het Ministerie van Economische Zaken. De schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer zijn van een antwoord voorzien door minister Kamp. Kamervragen D66 antwoorden minister gasboring Heerenveen (PDF 68 kB) 20170327 Kamervragen PvdA beantwoord (PDF 43 kB) Kamervragen SP antwoorden minister gasboring Heerenveen (3) (PDF 86 kB)(PDF 86 kB) 20170324 kamervragen CU antwoorden minister gasboring Heerenveen (PDF 79 kB) Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion) Het college vraagt om juridisch advies over de brief van het ministerie EZ en het gevoerde proces. Dit advies kunnen we ook gebruiken voor het adviesrecht dat we als gemeente hebben over de actualisatie van het winningsplan.
23-3-2017 Algemene bijeenkomst over gasboringen, op 23 maart van 17.00 tot 21.00 uur in het Abe Lenstrastadion (Fean Plaza). Hier vindt u de informatie die verschillende partijen tijdens de bijeenkomst hebben gedeeld.

Vermilion

 

Fugro

Ministerie van Economische Zaken

23-3-2017 Tijdens de bijeenkomst overhandigde de bewonerscommissie 'Laat Heerenveen niet zakken' petitie (PDF 94 kB) met ruim 400 handtekeningen aan wethouder Siebenga.De tekst die daarbij werd uitgesproken leest u hier. (PDF 44 kB).
20-3-2017 Vergadering gemeenteraad: de vergadering is terug te zien via een opname. Er zijn twee moties aangenomen: motie op initiatief van motie CDA (PDF 123 kB) en een motie op initiatief van D66 (PDF 118 kB) .
13-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Stientje van Veldhoven van D66. Zie ook de beantwoording (PDF 68 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
9-3-2017 Bericht Staatstoezicht op de Mijnen: Vermilion moet stoppen met de winning van gas uit put LZG-03 (IBF/De Kavels) in het gasveld Langezwaag onder Opsterland en Heerenveen.
9-3-2017 Gemeente zet Facebook gaswinning Heerenveen in voor actuele informatie.
6-3-2017 Bijeenkomst commissie ROM. Deze bijeenkomst is terug te zien via de webcast (start op 01.24.00)
2-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Eric Smaling van SP. Zie ook de beantwoording (PDF 86 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
2-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Carla Dik van CU. Zie ook de beantwoording (PDF 79 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
2-3-2017 Bijeenkomst voor kavelkopers in Skoatterwâld. Lees de presentaties van Fugro (PDF 844 kB) en Vermilion (PDF 4 MB) en verslag van de bijeenkomst (PDF 94 kB)
28-2-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Lutz Jacobi en Jan Vos van PvdA. Zie ook de beantwoording. (PDF 43 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
23-2-2017 De gemeente Heerenveen breidt de veelgestelde vragen en antwoorden op www.heerenveen.nl/gaswinning
22-2-2017 College van burgemeester en wethouders stuurt Brief aan minister van Economische Zaken (PDF 64 kB). In de brief vraagt het college de winning  van gas onder die gebieden waarvoor geen goedgekeurd winningsplan geldt, te stoppen. Eerst dienen de wettelijke procedures te worden doorlopen en pas daarna mag worden overgegaan tot het winnen van gas.
22-2-2017 De gemeenteraad wordt per brief (PDF 84 kB) geïnformeerd over de situatie en de brief naar de minister
22-2-2017 Informatie in de Heerenveense Courant, lees de Crackstate Nijs special - Gaswinning onder Heerenveen (PDF 227 kB)
21-2-2017 Het college van burgemeester en wethouders laat een second opinion uitvoeren naar de gaswinning van Vermilion. Het college vraagt hiervoor Fugro, als onafhankelijke partij. Bij de second opinion wordt het hele gebied meegenomen, waar vanuit Langezwaag gas wordt gewonnen. Lees het persbericht Heerenveen laat effecten gaswinning door een onafhankelijke partij toetsen (PDF 102 kB). Het college vraagt om juridisch advies over de brief van het ministerie EZ en het gevoerde proces. Dit advies kunnen we ook gebruiken voor het adviesrecht dat we als gemeente hebben over de actualisatie van het winningsplan.
15-02-2017 Gemeente publiceert informatie en veelgestelde vragen en antwoorden op website gaswinning.
13-02-2017 Raadsvergadering. Verschillende partijen stellen vragen aan het college. Zie ook de website van de gemeenteraad.
09-02-2017 Jaarvergadering wijkraad Skoatterwâld. Agendapunt: gasboring Langezwaag. Zie de presentatie van Vermilion (PDF 4 MB).
30-06-2016 Cie ROM spreekt over Vermilion. PB Mildam en Oudehorne hebben de raad gevraagd een standpunt in te nemen over de voorgenomen activiteiten van Vermillion Energy. Dit betreft het winnen van gas bij Oude- en Nieuwehorne en later ook ten noorden van Heerenveen. Zie ook de website van de gemeenteraad.
Zomer 2016 Proefboring Langezwaag-03: aardgas aangetoond
Jan 2015 Start winning aardgas Langezwaag-02
27 januari 2015 Informatieavond De Knipe  zie zie presentatie Vermilion (PDF 2 MB)
November 2014 Winningsplan Vermilion (PDF 3 MB)
September 2014 Informatieavond Langezwaag 2e proefboring zie uitnodiging Vermilion bron: Heerenveense Courant (PDF 296 kB)
2014 Proefboring Langezwaag-02: aardgas aangetoond
Mei 2013 Start winning aardgas Langezwaag-01
November 2012 Omgevingsvergunning Langezwaag 1-2021123 (PDF 298 kB)
September 2012 Ministerie van EZ informeert gemeente over aanvraag ontwerpbesluit boorinstallatie (het oprichten en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk en het bouwen van een bouwwerk
Februari 2012 Presentatie Vermilion Langezwaag 21 februari 2012 (PDF 2 MB)
September 2011 Proefboring Langezwaag-01: aardgas aangetoond
zomer 2011 Aanleg bouwlocatie Langezwaag