Verslagen, presentaties en filmpjes Rotonde Heerenveen Midden

Op deze pagina vindt u verslagen en presentatie en filmpjes van de verschillende bijeenkomsten Rotonde Heerenveen Midden

Terugblik: bijeenkomst 30 juni

De afgelopen weken mochten bewoners en pandeigenaren in de wijken Midden en De Akkers stemmen op de vier plannen die samen met de omgeving zijn bedacht. Er zijn in totaal 175 geldige stemmen uitgebracht. Hieruit blijkt de mening van de stemmers is verdeeld. Wel blijkt uit de uitgebrachte stemmen dat plan D – het kruispunt met verkeerslichten – op het meeste draagvlak kan rekenen. Het definitieve resultaat leest u in het Definitief beoordelingsresultaat Rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB). De betrokkenen zijn via een Nieuwsbrief over uitslag varianten stemmen (PDF 804 kB) op de hoogte gebracht.

Afwegingskader

De varianten zijn onder andere beoordeeld op veiligheid, landschappelijke inpassing, doorstroming én financiën. U leest erover in het beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB) en de bijlage bij beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 706 kB). Update 16 juli 2020: Het definitieve resultaat is te lezen in Definitief beoordelingsresultaat Rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB).

Variant A: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, twee fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Oostzijde van de BF-weg zuid.

Variant B: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, drie fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

Variant C: turbo-rotonde

Turborotonde voor autoverkeer met twee fietstunnels en twee fietskruispunten. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

Variant D: verkeerslichten

Kruispunt met verkeerslichten voor auto’s fietsers en voetgangers.

Bijeenkomsten werkgroep

Laatste sessie werkgroep (15-07-2020)

Verslag bijeenkomst werkgroep en gemeente 15 juli 2020 (PDF 574 kB)

Samenvatting 6e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (06-05-2020)

Programma en stand van zaken:
Er is een korte toelichting op de stand van zaken gegeven:
Varianten:

 • Alle varianten zijn verkeerskundig en landschappelijk uitgewerkt op schets en in een 3d-model.
 • Landschappelijk o.a. op basis van input werkgroep 7 april 2020.
 • Alle varianten zijn dynamisch gesimuleerd én werken.
 • Een 2e basisvariant is onderzocht, maar blijkt geen realistische oplossing te bieden (zie presentatie).

Aanvullend geluidsonderzoek FUMO (Zie presentatie 06-05-2020) (PDF 3 MB))
FUMO geeft door middel van een presentatie een toelichting op het aanvullend geluidsonderzoek.

Rondleiding door de 3D-modellen
Alle schetsontwerpen zijn op hoofdlijnen landschappelijk ingepast. Op basis hiervan heeft Plan34 de modellen in 3D uitgewerkt en de werkgroep meegenomen in de modellen. Het gaat om impressiebeelden en de exacte vormgeving van bijv. de parallelwegen zal na de keuze voor één van de varianten verder uitgewerkt moeten worden.

Inpassing Hoflaan, variant 7
Variant 7, kruispunt met VRI: Er is geen afslag vanaf A32, ON-laan, naar de Hoflaan. Hiervoor moet een oplossing gezocht worden. De werkgroep (Hoflaan) bespreekt de mogelijkheden met elkaar.

Planning en vervolg
Planning op hoofdlijnen:

 • Naar behoefte: voorbereidende werkgroep 3e bijeenkomst mei/juni 2020
 • 3e bijeenkomst (digitaal)  eind juni 2020
 • Besluitvorming college en vervolgens raad Q3 2020

(Behandeling raad in september/oktober 2020)

Zie ook

Samenvatting 5e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (07-04-2020)

Antea heeft door middel van een presentatie een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. verkeerskundige zaken en modellen én beantwoording van de vragen die eerder door de werkgroep gesteld zijn.

Financiële analyse modellen:

Gebleken is dat in deze fase nog veel onzekerheden zijn als het gaat om benodigde constructies etc. De daadwerkelijke investering kan nog aanzienlijk afwijken. De ramingen worden nog verder uitgewerkt. Wel weten we dat het hogere investeringsbedragen gaat dan eerder gedacht.

Het is uiteindelijk aan de raad om één van de scenario’s te kiezen op basis van de  beoordelingselementen (Draagvlak; Doorstroming; Veiligheid; Inpasbaarheid; Fiets- en voetgangersvriendelijkheid) én het benodigde budget beschikbaar te stellen. Op dit moment is er nog geen budget beschikbaar gesteld.

Geluid:

Er heeft een onderzoek geluid plaatsgevonden door FUMO (zie presentatie).

Landschappelijke inpassing:

De mogelijkheden van landschappelijke inpassing van de varianten zijn toegelicht. De werkgroep zal hierop reageren.

Wat is het vervolg?

In de volgende bijeenkomst met de werkgroep worden de varianten in een 3D-model getoond. Is er een overzicht beschikbaar van de beoordeling van alle varianten op de verschillende onderdelen m.u.v. draagvlak.

Na deze bijeenkomst zal er eind mei/begin juni een bijeenkomst zijn met de omgeving, voor toetsing draagvlak.

Zie ook

Samenvatting 4e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (04-02-2020)

De opbrengst van de bewoners bijeenkomst van 12 december 2019 is verwerkt door alle input op een rij te zetten. Hieruit blijkt dat dat de varianten 1, 3 en 4 kunnen rekenen op draagvlak.

Antea heeft de inpassing van de varianten 1,3 en 4 verder uitgewerkt en geeft met behulp van een presentatie een toelichting op de uitwerking inpassen varianten.  Antea zal de antwoorden op de vragen die de werkgroep naar aanleiding hiervan heeft uitzoeken en in de volgende bijeenkomst beantwoorden.

Geluid:

Gemeente heeft de Fumo opdracht gegeven een onderzoek te doen voor geluidseffecten op de directe woon- en leefomgeving. Onderzoek zal met de werkgroep in de volgende bijeenkomst besproken worden.

Aansluiting/afsluiting straten:

 • Aansluiting Hoflaan:

Na uitleg door gemeente over de aansluiting van Hoflaan, geven de aanwezige vertegenwoordigers van de Hoflaan aan dat de aansluiting direct op de rotonde niet meer wenselijk is.

 • Afsluiting Rembrandlaan (vanaf rotonde) : Als proef is het voorstel om de Rembrandtlaan af te sluiten door middel van betonblokken bij de ingang van de straat om te kijken wat voor effect het afsluiten van de straat heeft. Bewoners zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.
 • Aansluiting Veluwelaan: Er is geen duidelijke voorkeur vanuit de werkgroep naar voren gekomen voor wel/niet een aansluiting op (naar) de rotonde.

Wat is het vervolg?

De opties zullen verder worden uitgewerkt en te samen met de uitkomst onderzoek geluid in de volgende bijeenkomst met de werkgroep besproken worden.

Samenvatting 3e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (26-11-2019)

Met de opbrengst vanuit 5 november zijn we aan de slag gegaan om e.e.a. verder uit te werken, rekening houdend met ontsluiting Hoflaan, Veluwelaan en Rembrandtlaan.

Rotonde mogelijkheden: diverse varianten

Na de vorige bijeenkomst en intern overleg zijn we uitgekomen op 9 varianten als mogelijke oplossing. Doel van deze bijeenkomst: de 9 varianten met elkaar bespreken en gelegenheid voor de werkgroep geven om 3 voorkeursvarianten aan te geven. De varianten zijn één voor één besproken, spontaan ontstond nog een variant genoemd 1½ (een combinatie van variant 1 en 2). N.a.v. de werkgroep zullen 4 in plaats van 3 varianten voorgelegd worden aan het college:

 • Variant 1 – brilrotonde 1, fietstunnel – rotonde
 • Variant 2 – brilrotonde 1 1/2, nieuwe variant
 • Variant 3 – brilrotonde 2, fietstunnel – T-splitsing
 • Variant 4 – turborotonde 2, fietskruising onder rotonde

Wat is het vervolg?

Antea gaat aan de slag met de uitwerking van de 4 varianten, zodat bij de bewonersbijeenkomst van 12 december deze varianten visueel (in 3D) getoond kunnen worden.

Samenvatting 2e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (05-11-2019)

Naar aanleiding van de werksessie van 10 oktober heeft Antea de ideeën/schetsen op grote lijnen uitgewerkt/berekend. De doorstroming is nog niet in dynamische varianten doorgerekend (dynamisch = zoals in het filmpje op 3 oktober 2019). Bij deze eerste verkenning is alleen gekeken naar doorstroming van het autoverkeer en is niet gekeken naar inpasbaarheid, veiligheid, of financiën.

Rotondemogelijkheden auto’s

Uit de verkenning doorstroming auto varianten, blijkt dat er alleen met een turbo-rotonde of Bril-rotonde een goede doorstroming te realiseren is.

Voor de Aansluiting op de Hoflaan, zal Antea drie opties nader onderzoeken (Ontsluiting op rotonde; Ontsluiting op Oranje Nassaulaan; Ontsluiting op Burgemeester Falkenaweg zuid). Ook zal gekeken worden naar ontsluiting Veluwelaan en Rembrandtlaan.

Fiets/voetgangers:

Voor het realiseren van een fiets/voetgangerstunnel op de Burgemeester Falkenaweg zal bij zowel de Turbo-rotonde als Bril-rotonde een ophoging van de rotonde nodig zijn om een tunnel op deze plek te kunnen realiseren.

De bril-rotonde lijkt de beste oplossing te zijn voor het realiseren van fietstunnels. Omdat bij de bril-rotonde alleen het middengedeelte verhoogd hoeft te worden.

Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid van een U-vormige fietsrotonde langs de Oranje Nassaulaan of een fiets-voetgangersbrug. Ook zou de oversteek Burgemeester Falkenaweg door middel van fiets/voetgangersoversteek als rijbaan in het midden van de weg een optie kunnen zijn.
Wat is het vervolg?
Alle opties zijn in de werksessie besproken. Antea gaat aan de slag met de input die deze bijeenkomst heeft opgeleverd, zodat bij de volgende bijeenkomst (26-11) vanuit de omgeving de voorkeur uitgesproken kan worden. Iedere variant zal zijn inclusief oplossing autoverkeer en fiets/voetgangersverkeer.

Samenvatting 1e werksessie Werkgroep Rotonde Midden/gemeente (10-10-2019)

3 oktober was de eerste bewonersbijeenkomst, in groepjes zijn toen voorstellen gemaakt voor een oplossing. De werkgroep en de gemeente hebben 10-10-2019 in groepjes de input (gemeenschappelijke delers) verwerkt in nieuwe schetsen. Een schets waarin de gemeenschappelijke delers verwerkt zijn bij het toepassen van een voorrangsplein. Een schets waarin de gemeenschappelijke delers verwerkt zijn bij toepassen van een turbo rotonde. En een schets waarin de gemeenschappelijke delers verwerkt zijn bij toepassen van een ovonde (plus).

Wat is het vervolg?

De ideeën/schetsen worden door de verkeersdeskundigen verder uitgewerkt/berekend. De ideeën worden ook getoetst aan wat dit voor gevolgen heeft voor de verdere verkeersstromen in Heerenveen.

In de volgende werksessie wordt dit teruggekoppeld, waarna de voorstellen verder uitgewerkt worden ter voorbereiding op de 2e grote bijeenkomst in december.

Bijeenkomsten met bewoners

Bewonersbijeenkomst 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 vond de digitale bijeenkomst plaats. Deze kunt u in onderstaand filmpje bekijken. Tijdens de sessie zijn via de chat vragen gesteld. Op de pagina Vragen en antwoorden Rotonde Heerenveen Midden wordt hierop ingegaan.

Samenvatting Bewonersbijeenkomst 12 december 2019

Tijdens deze 2e grote bijeenkomst zijn vier varianten in 3D-fimpjes getoond en hebben de aanwezigen hun reacties gegeven op deze varianten. En is de draagvlak per variant opgehaald. Verder is toegelicht dat in het vervolg een basisvariant wordt uitgewerkt, om de hiervoor genoemde varianten in (financieel) perspectief te plaatsen.

Wat is het vervolg?

Er zal geïnventariseerd worden welke varianten kunnen rekenen op draagvlak. Vervolgens zullen de inpassing van deze varianten verder worden uitgewerkt. En zal in een nieuwsbrief die op de site wordt gepubliceerd de stand van zaken worden vermeld.

Variant 1

 

Variant 2

 

Variant 3

 

Variant 4 

Samenvatting Bewonersbijeenkomst 3 oktober 2019

Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen in groepjes voorstellen gemaakt voor een oplossing voor de rotonde.

Wat is het vervolg?

De werkgroep en gemeente gaan in hun werksessie van 10-10-2019 de gemeenschappelijke delers uit de input verwerken in nieuwe schetsen.

Geplaatst op 26 november 2019, 16:33 | Gewijzigd op 31 mei 2024, 12:54

Nieuws