Vragen en antwoorden Rotonde Heerenveen Midden

In de onderstaande vraag en antwoordlijst is geprobeerd op alle gestelde vragen in te gaan. Soms zijn vragen samengevoegd én soms is een vraag vanwege het persoonlijke karakter van de vraag niet meegenomen in de lijst. Is uw vraag nog niet (voldoende) beantwoord? Stuur uw vraag of opmerking dan naar rotondemidden@heerenveen.nl.

Algemeen

Alternatieve oplossingen

Uit eerder onderzoekt blijkt dat een brugsysteem nog meer ruimte nodig heeft dan tunnels, waardoor inpassing moeilijk is. Daarnaast betekent een brugsysteem ook wat voor de woonomgeving, uitzicht etc.

Helaas kan dat niet, zonder dat er doorstroming op het kruispunt stokt. De ontwerpen van de varianten zijn met de ‘minimaal’ aantal benodigde rijstroken ingericht.

Ja, maar een ovonde biedt, zelfs met aanpassingen, onvoldoende capaciteit om de doorstroming te kunnen garanderen.

Geluid, licht en lucht; onderzoek en overlast

Er wordt een vergelijk gemaakt met de huidige toestand.

Actuele metingen zijn hier niet in meegenomen. Geluidmetingen zijn zeer tijdrovend, duur en niet bruikbaar voor de toekomst.

Er is nog niet naar de uitlaatgassen gekeken, ook niet of het verschilt bij de verschillende varianten. Wel is in het beoordelingsresultaat ingegaan op het onderdeel lucht.

Er is in het geluidsonderzoek rekening gehouden met de kenmerkende aspecten van een VRI, zoals optrekkend en afremmend verkeer.

Licht is inderdaad een milieuaspect waar rekening mee moet worden gehouden. Daarom is dit onderdeel in het beoordelingsresultaat. Bij de keuze voor plan D moet straks worden onderzocht op welke wijze de landschappelijke inpassing met bomen een deel van eventuele lichtoverlast kan wegnemen.

Landschappelijke inpassing

In het verkeersnetwerk van Heerenveen zal de Burgemeester Falkenaweg een 50 kilometer weg moeten blijven. Hier is onderzoek naar gedaan.

Ja, dit verschilt per variant. Voor een aantal varianten geldt inderdaad dat de weg meer naar het westen of oosten verplaatst wordt, om ruimte te maken voor de fietstunnel.

Ja, in elk van de varianten ontkomen we er niet aan om bomen te kappen. In de ene variant moeten meer bomen gekapt worden, dan in de andere. Bij de landschappelijke uitwerking voor één van de varianten proberen we groen terug te brengen waar mogelijk. Er worden geen monumentale bomen gekapt.

Deze blijft bestaan en bereikbaar.

Hoeveel hoger komt de rotonde bij variant C te liggen en blijft de weg in Variant A en B even hoog als in de huidige situatie?

Nut en noodzaak

Ja, stemmen is zinvol. Wij willen graag weten wat het draagvlak voor elk van de varianten is. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de stream waarin wethouder Van Veen een nadere toelichting geeft vanuit het college.

Allereerst blijkt uit verkeerstellingen dat de hoeveelheid verkeer via deze route gestaag stijgt. Onder andere als gevolg van de groei van Skoatterwâld. Daarnaast wordt over enkele jaren de aansluiting bij de Oranje Nassaulaan op de A32 opgewaardeerd. Uit berekeningen met het verkeersmodel is gebleken dat dit zorgt voor extra verkeer over de Oranje Nassaulaan in de toekomst en dat zonder ingreep op de rotonde Midden het verkeer hier vastloopt. Bij de start van het project hebben we eveneens gekeken op netwerkniveau binnen Heerenveen over er andere opties zijn om het verkeer in Heerenveen langs te leiden. Kort samengevat komt het er op neer dat deze alternatieve routes of te weinig oplossend vermogen hebben, of de verkeersproblematiek (lucht, geluid, verkeersveiligheid e.d.) op andere plekken (bewoners) in Heerenveen neergelegd wordt.

Het plan voor de herinrichting richt zich op een verkeerssituatie in 2030. Op dit moment werken mensen wellicht meer thuis, maar het is niet gezegd dat dit in 2030 ook nog het geval zal zijn. Vooralsnog blijft de noodzaak van een aanpassing van dit kruispunt bestaan.

Met de wetenschap dat de huidige situatie handhaven geen optie is, is vervolgens onderzocht welke oplossingen meest passend zijn. In elk van de oplossingen is geprobeerd een goed alternatief voor de fietsers aan te bieden, hetzij via tunnels, hetzij via verkeerslichten waardoor een veilige oversteek geborgd is.

Als we niets doen, dan loopt dit verkeersknooppunt op termijn vast. De filevorming heeft ook effect op de nabijgelegen afrit, waardoor het verkeer richting de A32 vastloopt. De ingezette koers om Heerenveen beter bereikbaar te maken wordt daarmee gestaakt.

Planschade

Routing

In de varianten vervalt in principe de directe aansluiting van de Rembrandlaan op de Burg. Falkenaweg. Alternatief is om via de van Goghlaan, Jan Mankeslaan op de Burgemeester Falkenaweg te komen.

In variant A t/m C wordt de Veluwelaan afgesloten. Het is de bedoeling dat het verkeer vanaf de Burgemeester Falkenaweg via de Twentelaan de wijk kan bereiken. In variant D is de Veluwelaan nog wel deels aangesloten op de BF-weg (halve aansluiting).

Dit is mogelijk via de Stadionweg (in de nieuwe situatie) of via de A32.

Door gebruik te maken van de tunnel vanaf het Noorden naar het Zuiden, daarna bij het verlaten van de tunnel aan de Zuidzijde is het mogelijk om bij de fietsoversteek de Burgemeester Falkenaweg over te steken. Via de zuidoostelijke ventweg is vervolgens de Hoflaan en het parkje te benaderen.

Scope

De oversteekplaatsen op de Burgemeester Falkenaweg zullen nog nader uitgewerkt moeten worden.

In dit project wordt uitsluitend naar de inrichting van het kruispunt gekeken (inclusief aansluitingen op de zijtakken). De aanpassingen die nu in de filmpjes zichtbaar zijn, worden meegenomen in de plannen.

Dit kruispunt valt buiten de scope van het onderzoeksgebied. In de uitwerking zullen wij de effecten op het kruispunt Jan Mankeslaan bekijken en eventueel maatregelen voorstellen.

De aansluiting van de Woudsingel op de Burgemeester Falkenaweg blijft bestaan. De fietstunnels komen niet zo ver.

Uitvoering

Dit is zeker een aandachtspunt bij de verdere uitwerking. Uitgangspunt is schade voorkomen.

Veiligheid

In het beoordelingsresultaat hebben wij bij het onderdeel veiligheid rekening gehouden met het feit dat het kruispunt ook door veel scholieren wordt gebruikt.

Er zijn verschillende perspectieven hoe je naar het aspect veiligheid in de fietstunnels kan kijken. Een tunnel kan een onveilig gevoel met zich meebrengen. Van belang is zeker dat de verlichting in de tunnels goed moet zijn. Daarnaast is ook het hebben van overzicht van belang.
Echter, vanuit het feit dat je niet hoeft te stoppen als fietser en altijd door kan rijden, kan je het gebruik van tunnels ook als prettig en veilig ervaren. We hebben in het voortraject gemerkt dat je met verschillende brillen naar het aspect sociale veiligheid kan kijken. Verkeersdeskundige en de bewonerswerkgroep hebben hierin ook hun eigen perspectief.

Ja, in het beoordelingsformulier komt dit element nadrukkelijk naar voren.

Ventwegen

Dit moet blijken in de uitwerking.

De exacte inrichting van de ventwegenwegen is nog punt van nadere uitwerking in de vervolgfase. Uitgangspunt is dat alle woningen bereikbaar blijven.

Ja, het blijft in principe 2-richingsverkeer.

De ventwegen blijven ontsloten op de hoofdwegen. Op de video’s is dit in sommige gevallen minder goed zichtbaar doordat het aan de rand van het plangebied is ingetekend.