Monumentensubsidie

Bent u eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument? Dan zijn er voor u mogelijkheden voor een subsidie of andere vormen van financiële ondersteuning. Ook voor beeldbepalende panden is er een subsidie.

Lening rijksmonument woonhuizen

Als u eigenaar bent van een rijksmonument zijnde een woonhuis of een boerderij zonder agrarische functie dan komt u in aanmerking voor een lening met een lage rente (met een minimum van 1,5%) van de rijksoverheid. Voor de voorwaarden kijkt u op www.restauratiefonds.nl. De kosten voor onderhoud zijn vaak aftrekbaar van de belasting.

Subsidie en lening overige rijksmonumenten

Voor rijksmonumenten die niet bewoond worden, denk aan een pakhuis, boerderij, kerk, kantoor of fabrieksgebouw, is er een instandhoudingssubsidie. Voor de voorwaarden kijkt u op www.rijksdienstvoorhetcultureelerfgoed.nl. De subsidie is bedoeld om deze monumenten in goede staat te houden en wordt over een periode van zes jaar uitgekeerd. U kunt ook kiezen voor een lening met een lage rente via het restauratiefonds. De kosten voor onderhoud zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Provinciale subsidie voor monumenten en beeldbepalende panden

De provincie Fryslân stelt elk jaar een Stimuleringsregeling Monumenten vast. De provincie verstrekt subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en/of beeldbepalende panden. Deze laatste categorie kunnen karakteristieke panden zijn of panden uit de MIP inventarisatie. Het gaat niet om woonhuizen. Voor de subsidieregeling kijkt op de website van de provincie.