Heeft u een klacht over de behandeling of communicatie door ambtenaren of de gemeente als organisatie? Dan kunt u een klacht indienen. Ervaart u overlast van kapotte straatverlichting, een slecht wegdek of wilt u iets anders melden? Dan kunt u een melding te doen.

Klacht

Een klacht (dit geldt alleen voor klachten over de behandeling of communicatie door ambtenaren of de gemeente als organisatie) kunt u indienen via een brief of online met een klachtenformulier. Let op! Gaat uw klacht over zorg? Lees dan verder op de pagina klacht over zorg.

Probeer de klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Lukt het u niet om iets op te schrijven? Bel of kom langs, dan helpen we hierbij. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het opschrijven. Tenslotte is het makkelijker te omschrijven als het nog vers in het geheugen ligt.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

U krijgt een ontvangstbevestiging, waarin staat hoe uw klacht wordt behandeld. Er wordt contact opgenomen voor een gesprek, om samen een oplossing te zoeken. Komen we er niet uit, dan schakelen we de hulp in van een onafhankelijke klachtencommissie. Ter afsluiting krijgt u een brief waarin de afspraken duidelijk op een rijtje staan. Bent u het er uiteindelijk toch niet mee eens, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Klacht over zorg?

Een klacht of een melding over de zorginstelling waar u hulp en ondersteuning van krijgt, kunt u rechtstreeks bij de instelling indienen. Alle zorginstellingen waar de gemeente mee samenwerkt, hebben een klachtenregeling.
Hebben uw klachten te maken met de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Jeugdwet gebruik kijk dan op de pagina: klacht over zorg voor meer informatie.

Melding

Ervaart u overlast van kapotte straatverlichting of slecht wegdek dan verwijzen wij u naar de pagina Maak een melding om een melding te doen of doe dit direct via onderstaande groene knop. Heeft u een andere vraag? Stel deze met een online formulier.

Tip of compliment

Hebt u een tip, een suggestie of zelfs een compliment? Geef het aan ons door via het formulier.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld met een besluit over een vergunningaanvraag? Dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij de gemeente. Dit kunt u digitaal doen een webformulier (voor particulieren met DigiD of ondernemers met e-Herkenning) of per brief. Maakt u bezwaar namens een stichting, bedrijf of een organisatie? Vergeet dan niet een bewijsstuk mee te sturen waaruit blijkt dat u bevoegd bent om namens deze bezwaar te maken.

Wanneer dient u uw bezwaar in?

Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit moet u uw bezwaar indienen. De datum vindt u in de bekendmaking van het besluit.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

U ontvangt een ontvangstbevestiging per brief. In de brief staat vóór welke datum de gemeente een beslissing moet nemen over uw bezwaar. De gemeente kan deze beslistermijn met maximaal zes weken verlengen. Indien gewenst maakt de gemeente met u een afspraak voor een gesprek waarin u een toelichting kunt geven. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Als de gemeente een beslissing over uw bezwaar heeft genomen, krijgt u daarover een brief.

Wordt het besluit nu teruggedraaid?

Wanneer u bezwaar maakt tegen een besluit, mag de gemeente of de vergunninghouder dat besluit nog wel uitvoeren. Kunt u het einde van de bezwaarprocedure niet afwachten? Vraag dan tegelijk met uw bezwaar om een voorlopige voorziening.


Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief met de beslissing over uw bezwaar leest u hoe u dat doet en wanneer u dat moet doen.

Waar gaat u in beroep?

In de brief van de gemeente met de beslissing over uw bezwaar staat vermeld bij welke rechtbank u in beroep moet gaan.

Wanneer gaat u in beroep?

Binnen zes weken na verzending van de gemeentelijke beslissing over uw bezwaar moet u schriftelijk in beroep gaan.

Hoe gaat u in beroep?

U kunt online en per brief bij de rechtbank in beroep gaan. Hoe u dat doet, vindt u op de website de Rechtspraak. Daar leest u ook welke gegevens u moet aanleveren en hoe de beroepsprocedure verloopt. U mag een advocaat inschakelen. Dat is niet verplicht.

Wat gebeurt er met uw beroep?

U ontvangt van de rechtbank een ontvangstbevestiging per brief. Daarna vraagt de rechtbank de gemeente om een reactie op uw beroep. In de meeste gevallen volgt dan een zitting. Tot slot doet de rechter uitspraak.

Wordt de beslissing nu teruggedraaid?

Wanneer u beroep indient tegen een besluit, mag de gemeente of de vergunninghouder dat besluit nog wel uitvoeren. Kunt u het einde van de bezwaarprocedure niet afwachten? Vraag dan tegelijk met uw beroep om een voorlopige voorziening.

Niet eens met de beslissing over uw beroep?

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter over uw beroep? Dan kunt u meestal binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing in hoger beroep gaan. In de brief met de uitspraak over uw beroep leest u hoe u dat doet.

Kosten

Griffierecht

Zienswijze


Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Heerenveen? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. U leest hierover meer op de pagina over Zienswijze.