Gratis vergunning bij duurzaam (ver)bouwen

huis met sjaalWilt u een project starten waarbij u veel energie gaat besparen of duurzame energie gaat opwekken? En is voor dit project een gemeentelijke vergunning nodig? Dan kunt u deze vergunning misschien gratis aanvragen! 

Wat houdt de regeling in?

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor de bouw of verbouw van een energieneutraal pand of voor het opwekken van duurzame energie hoeft deze vergunning niet te betalen tot een maximum van € 50.000 legeskosten. Wanneer de legeskosten van de vergunning hoger zijn, betaalt u alleen het restantbedrag.

Om welke projecten gaat het?

Het gaat om projecten die als (hoofd-)doel hebben:

 • Het opwekken van duurzame energie
 • Het (bijna) energieneutraal bouwen van woning (EPC = 0 en aardgasloos)
 • Het (bijna) energieneutraal verbouwen van een woning

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt de aanvraag doen via het online formulier. Uw omgevingsvergunning vraagt u aan via ons digitale omgevingsloket (OLO). De kopie die u ontvangt van het digitale aanvraagformulier kunt u via het OLO toevoegen aan uw aanvraag omgevingsvergunning.

Tot wanneer kunt u een aanvraag doen?

Deze regeling is geldig in 2018.

Vraag en antwoord

 • Als er gladheid wordt voorspeld.
 • Als de wegen plotseling glad worden.
 • Hoofdwegen, dus de woonstraten niet
 • Straten van hoofdwegen naar scholen en zorginstellingen
 • Fietspaden, behalve de toeristische fietspaden
 • Voetpaden, bij sneeuwval of ijzel en alleen op werkdagen

Nee, de gemeente strooit alleen alle hoofdwegen. In woonerven wordt dus niet gestrooid.

De gemeente Heerenveen strooit alleen op de hoofdwegen. We kunnen niet op alle wegen strooien. Daarvoor hebben we niet voldoende mensen, materieel en geld. We hebben ervoor gekozen om te strooien op hoofdwegen, routes van en naar scholen en zorgcentra, en op fietspaden (met uitzondering van toeristische fietspaden). Dus geen woonstraten.

In principe worden voetpaden niet gestrooid. Alleen bij sneeuwval en ijzel strooien we op de belangrijkste voetpaden in de wijk, bijvoorbeeld rondom winkelcentra, zorgcentra en scholen. Dit doen we alleen op werkdagen.

Nee, de gemeente geeft geen zout om te strooien. U kunt bij een lokale bouwmarkt in de gemeente zout kopen. Als wij gratis strooizout zouden geven, zorgt dat voor oneerlijke concurrentie.

Op alle peuteropvanglocaties van Kinderwoud en Kids First.

VVE bestaat voor 2-jarigen uit 2 dagdelen per week en voor 3-jarigen uit vier dagdelen. Voor deze 3-jarigen zijn het derde en vierde dagdeel gratis.

Het consultatiebureau ziet bijna alle kinderen en zij kunnen daardoor vroegtijdig signaleren of kinderen deze extra ondersteuning nodig hebben. Het consultatiebureau stelt tijdens het consult op basis van een aantal criteria vast of een kind voor VVE in aanmerking komt. Hierbij wordt gekeken naar het opleidingsniveau van ouders, het stimulerend vermogen vanuit de omgeving en het niveau van de taalontwikkeling van het kind. De verpleegkundige en/of arts zullen in dat geval met de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek gaan over deelname van hun kind aan VVE. Op de pagina over peuteropvang kunt u meer lezen hierover.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en houdt in dat kinderen van 2 tot 4 jaar meedoen aan een educatief programma. Het doel is het voorkomen van een achterstand bij de start in het basisonderwijs. Voorschoolse Educatie is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen leren door te spelen en een VVE programma biedt hierin extra mogelijkheden.

Uw peuteropvangorganisatie helpt u graag met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Vraag uw instelling voor hulp. Zij helpen u dan graag verder.

Uw peuteropvangorganisatie helpt u graag met het berekenen van uw kosten. Zij hebben een aantal gegevens van u nodig om de berekening voor u te maken. Het aanvragen van een toeslag is niet ingewikkeld. Wel is het belangrijk om uw aanvraag zo snel mogelijk te doen. Uw aanvraag moet namelijk worden verwerkt en dit kost vier tot zes weken. Daarna wordt uw maandelijkse toelage aan u over gemaakt. Kortom; heeft u vragen? Informeer dan bij uw instelling.

U kunt de gemeentetoeslag aanvragen via de peuteropvangorganisatie. Zij helpen u hier graag bij. U kunt in 2016 deze toeslag aanvragen als uw peuter naar opvang van Kinderwoud, Kids First Kinderopvang of Kinderopvang Friesland gaat. Vanaf 2017 kunt u ook via andere kinderopvangorganisaties in Heerenveen deze toeslag aanvragen.

U komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als u en uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent tweeverdiener
 • U bent alleenstaand en u werkt
 • U bent studerend
 • U volgt een inburgering of re-integratie traject

Meer informatie vindt u op www.Belastingdienst.nl

Alle ouders hebben recht op een bijdrage in de peuteropvangkosten, via Kinderopvangtoeslag of Gemeentetoeslag. De toeslag is inkomensafhankelijk. Via de kinderopvangorganisatie kunt u laten berekenen wat peuteropvang in uw geval kost.

Uw kind kan vanaf 2 jaar al terecht bij de peuteropvang. Nu is dat nog vaak vanaf 2,5 jaar.

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle peuterspeelzalen overgegaan naar peuteropvang. Peuterspeelzalen heten voortaan dan ook peuteropvang. Met deze overgang wordt alvast vooruitgelopen op de nieuwe wetgeving die vanaf 2018 ingaat.

De verantwoordelijkheid voor het opruimen van asbest ligt bij de eigenaar van het terrein. Hij kan hiervoor contact opnemen met zijn verzekeraar. De gemeente is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk opruimen van asbesthoudende delen op straat en in openbare gelegenheden. Ook ziet de gemeente er op toe dat de asbesthoudende delen op het terrein van particulieren tijdig en goed wordt opgeruimd en een inspecteur een asbestvrij-verklaring afgeeft.

Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) en de gemeente controleren hierop. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen dragen zij verplicht beschermende kleding: de bekende ‘witte pakken’. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderden, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

(Golf)platen van asbestcement knappen bij verhitting kapot. De vrijgekomen asbestvezels verspreiden zich door de lucht boven het vuur en dwarrelen verderop neer. Dit kan dichtbij de brand zijn, maar soms ook tot honderd meter afstand van de brand. De scherven en flintertjes van de (golf)platen kunnen bovendien breken als er op gelopen of gereden wordt. Het vrijkomen van deze vezels vlak boven de grond leidt nauwelijks tot inademing ervan. Ook is de rook die vrijkomt bij een asbestbrand niet gevaarlijker dan de rook bij een brand zonder asbest. Rook is nooit gezond.
Maar om te voorkomen dat de scherven breken en vezels onbewust in uw woning of auto terechtkomen, is het belangrijk dat niemand op het besmette gebied loopt. Hierdoor wordt voorkomen dat het asbesthoudende materiaal door mensen, bijvoorbeeld onder schoenen, wordt verspreid. Wanneer deeltjes in een woning komen, kunnen ze gemakkelijk omhoog zweven en ingeademd worden.

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij.
Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan bij verwijdering gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Een voorbeeld hiervan is spuitasbest dat werd gebruikt om constructies brandwerend te maken. Niet-hechtgebonden asbest mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Stichting Certificatie Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Het materiaal is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend. Daarom werd asbest na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende soorten bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes. Bij verbouwingen, renovaties en sloopwerk hebben veel inwoners daarom te maken met asbesthoudende materialen in woningen.

U bent gevallen en kunt even niet goed lopen. U hebt geen familie in de buurt wonen die u kan helpen. De meitinker kan u helpen, bijvoorbeeld om tijdelijk hulp in huis te krijgen.

U hebt de laatste tijd veel zorgen om geld. U kunt uw rekeningen niet meer betalen, het groeit u allemaal boven het hoofd. U weet niet goed wat u er aan kunt doen. De meitinker kan u helpen zodat uw geldproblemen niet groter worden. De meitinker kan u ook bij andere hulpverlening brengen.

Uw altijd vriendelijke, 80-jarige buurvrouw doet de laatste tijd eigenaardig. Soms vinden buren haar ’s avonds laat in haar ochtendjas dolend op straat. U maakt zich zorgen en weet niet goed wat u kunt doen. De meitinker kan helpen om de juiste hulp in te schakelen.

 

Nee, de meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan de meitinker ook zelf een oplossing regelen.

Ja, de meitinkers zijn in dienst bij de gemeente Heerenveen. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker.

Dit hangt af van uw situatie. Als het nodig is, kan de meitinker snel hulp regelen. U kunt uw probleem melden bij de meitinker of het Wmo-loket.

Dat hangt van uw situatie af. U kunt uw vervoersprobleem melden bij de meitinker of bij het Wmo-loket.

Een uitkering moet u zelf aanvragen via werk.nl. Komt u er echt niet zelf uit dan de meitinker u verder helpen. U kunt hiervoor ook terecht bij bijvoorbeeld De Barones.

De meitinker werkt in ieder geval samen met degene die de vraag stelt en de mensen die om de hulpvrager heen staan zoals familie, buren of vrienden. Verder werkt de meitinker graag samen met vrijwilligers, buurtorganisaties, opbouwwerk, kerken enzovoort. Dat geldt ook voor de professionele hulp of zorg als die aanwezig of nodig is.

Ja, u kunt hierover contact opnemen met de meitinker. Misschien zijn er ook al andere hulpverleners bekend met uw buurman. Dan legt de meitinker contact met deze hulpverleners. Zo niet, dan bekijkt de meitinker hoe zij uw buurman eventueel kan helpen.

Dat hangt af van uw vraag. Soms kan de meitinker uw vraag ook telefonisch of per e-mail beantwoorden. Zo nodig maakt de meitinker met u een afspraak om bij u thuis te komen.

Nee, de meitinker is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.00 uur). Wilt u buiten kantooruren een melding doen, dan kunt u e-mailen of de voicemail inspreken

De meitinker komt meestal bij u op bezoek. Sommige meitinkers hebben een wekelijks spreekuur.

De regering wil niet dat jongeren zonder diploma of zonder werkervaring thuis zitten. Zoveel mogelijk jongeren moeten een goede opleiding of een goede baan krijgen. Juist als je jong bent is het belangrijk dat je je school afmaakt en werkervaring opdoet. Doe je dat niet, dan kun je daar je hele leven last van hebben. De kans dat je dan lang van een uitkering moet leven is groot. Met een diploma of werkervaring heb je meer kans op een goede baan te vinden. Je bent dan onafhankelijk en verdient je eigen geld. En, er zijn altijd mensen met een diploma nodig. Nu en in de toekomst.

Nee, dat kan niet. De gemeente geeft hulp maar verwacht wel iets terug. Je bent verplicht om mee te werken. Doe je dat niet, dan kan de gemeente je uitkering stopzetten. Er is wel een uitzondering: kun je door een ziekte of psychische of lichamelijke problemen niet werken of leren, dan houdt de gemeente daar rekening mee.

De inhoud van het plan van aanpak is voor iedere jongere verschillend. In ieder geval staat er in hoe de gemeente jou gaat helpen en wat er van jou verwacht wordt. De hulp van de gemeente is niet vrijblijvend. Je moet meewerken. Onderdeel van het plan van aanpak kunnen zijn:

 • vrijwilligerswerk
 • een cursus hoe je moet omgaan met geld en schulden
 • een inburgeringscursus
 • begeleiding bij het afkicken van een verslaving

Wat je precies gaat doen hangt af van wat jij wilt en goed kunt, maar ook van wat de gemeente nodig vindt voor jou om een baan te vinden. Dit verschilt per gemeente. Dat komt omdat elke gemeente zelf afspraken hierover maakt met scholen, werkgevers, re-integratiebedrijven en organisaties. Je kunt leren voor een gewoon vak en daarin stage lopen of werken. Je kunt bijvoorbeeld leren voor loodgieter of timmerman of een opleiding volgen in de horeca en tegelijk meewerken in een kantine. Maar dit zal geen gewone (v)mbo- of hbo-opleiding zijn. Voor dat soort opleidingen moet je studiefinanciering vragen.

Als je een uitkering nodig hebt, gaat een klantmanager van de gemeente aan de slag met jouw plan van aanpak. Je praat met je klantmanager over wat je kunt gaan doen en wanneer. Geef hierbij aan wat jij graag wilt doen. Je klantmanager zet de mogelijkheden op papier, en kijkt wat er nodig is voor jou.

De klantmanager kijkt ook wat jij zelf kunt doen. De gemeente probeert zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen, maar bepaalt uiteindelijk wat je precies gaat doen. Dat kan dus ook iets anders zijn dan wat jij wilt. Het doel is dat je zo snel mogelijk je zelf kunt redden, zonder uitkering.

Ja, dat mag. Je moet wel minstens 18 jaar zijn. Maar soms heeft het geen zin om een uitkering aan te vragen. Je hebt namelijk niet altijd recht op een uitkering, zoals in de volgende gevallen:

 • Je hebt meer eigen inkomsten uit werk dan wat je aan uitkering kunt krijgen
 • Je hebt recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW of Wajong
 • Je hebt je eigen bedrijf. Voor zelfstandigen is een andere regeling de Bbz
 • Je hebt je niet aan de afspraken met de gemeente gehouden.Je krijgt dan een tijdje geen uitkering
 • Je gaat naar school en kunt studiefinanciering krijgen (ook een lening)
 • Je zit in de gevangenis

Voor een uitkering moet je 18 jaar of ouder zijn.
Je woont zelfstandig en hebt weinig of geen inkomsten of spaargeld en je partner ook niet? Dan kun je recht hebben op een uitkering.
Woon je bij je ouders? Dan krijg je een lagere uitkering dan wanneer je zelfstandig woont.
Ben je jonger dan 21 en woon je niet meer bij je ouders? Dan bekijkt de gemeente of het echt nodig is om jou zelf een uitkering te geven. Bijvoorbeeld omdat je niet meer thuis kunt wonen door problemen met je ouders. De gemeente zal dan wel het geld voor de uitkering terugvragen aan je ouders.
Heb je spaargeld of bezittingen? Dat noemen wij vermogen. Heb je meer vermogen dan een bepaald bedrag, dan krijg je geen uitkering. Dat bedrag bijna € 6.000 als je alleenstaand bent of bijna € 11.000 als je alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont. Het vermogen van je partner met wie je samenwoont of getrouwd bent, telt ook mee. Schulden trekken wij van het bedrag af.

De hoogte van de uitkering hangt af van je situatie en je leeftijd. Voor het precieze bedrag, kun je kijken op de website van rijksoverheid. Werk je of heb je ander inkomen? Dan vult de uitkering aan tot het minimum (het ‘normbedrag’).
Ben je getrouwd of woon je samen? Dan telt het inkomen van je partner ook mee.

Je kunt een uitkering aanvragen via de website werk.nl. Je moet daarna zelf bellen met het Jongerenpunt voor een afspraak. Jouw aanvraag wordt dan doorgestuurd aan de afdeling Werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning (WIMO) van de gemeente. Heb je een uitkering nodig, wacht dan niet met aanvragen. De uitkering begint meestal op de dag dat je de aanvraag gedaan hebt en niet eerder.
De gemeente kijkt of je recht hebt op een uitkering. Hiervoor moet je misschien nog informatie en bewijsstukken inleveren. De gemeente stelt ook een plan van aanpak op. Als je recht hebt op een uitkering, dan krijg je deze wanneer de gemeente alle gegevens heeft die hiervoor nodig zijn.

Je hoeft niet te werken of te leren als je dit door een ziekte, beperking of psychische problemen niet kunt. De gemeente vraagt wel een arts om te kijken wat je nog wel kunt.

Als ouder wil je graag voor je kind zorgen, zeker als deze nog jong is. Maar je kind groeit op. En dan is het belangrijk dat je je kansen op betaald werk vergroot. Dat doe je niet door altijd thuis te zijn met je kind. Is je kind jonger dan vijf jaar? Dan houdt de gemeente daar rekening mee. Maar je moet wel re-integratieactiviteiten volgen.

Jazeker. Hieronder staan de belangrijkste:

Inlichtingenplicht

Vanaf het moment dat je je meldt voor een uitkering, geldt de inlichtingenplicht. Deze houdt in dat je alle informatie die invloed kan zijn op je uitkering of plan van aanpak, moet doorgeven aan de gemeente. Dit moet je zo snel mogelijk doen.

Arbeidsverplichting

Vanaf het moment dat je je meldt voor een uitkering, geldt de arbeidsverplichting. Deze houden o.a. in dat je:

 • Zorgt dat je kans op betaald werk groter wordt
 • Afspraken en regels nakomt. En je moet je netjes gedragen, tegenover je klantmanager en ook bij anderen die je helpen.
 • Geen onredelijke eisen stelt: als jouw wensen niet mogelijk zijn, moet je dat accepteren. Zo mag je niet eisen dat je ’s ochtends niet hoeft te werken omdat je zo slecht bent in vroeg opstaan. Het is ook niet redelijk een opleiding te kiezen waarmee je waarschijnlijk nooit aan het werk komt.
 • Je best doet bij sollicitaties en aangeboden werk aanneemt: ga je solliciteren? Dan moet je je best doen om de baan te krijgen.

Dat heeft altijd gevolgen voor je uitkering. De gemeente kan:

 • Je uitkering (tijdelijk) stopzetten
 • Je uitkering verlagen

Ja, dat mag. Er zijn wel een paar voorwaarden:

 • Als je werkt of stage loopt moet je voor je vakantieplannen toestemming vragen aan je werkgever.
 • Je moet de gemeente altijd toestemming vragen voor je vakantie. Doe dit minstens vier weken van tevoren. Geef precies door wanneer je weggaat en weer terugbent. Na terugkomst moet je je melden bij de gemeente.

Vakantie in Nederland

Met een uitkering mag je dus op vakantie. Als je in Nederland blijft, wordt de duur van de vakantie o.a. beoordeelt aan de hand van jouw arbeidsverplichtingen. Er geldt geen maximum termijn zoals vakantie in het buitenland. Je moet wel rekening houden met een paar zaken.

 • Je moet altijd melden dat u op vakantie gaat (mutatieformulier).
 • Je moet bereikbaar zijn voor de gemeente.
 • Ben je langer dan een paar weken buiten de gemeente, bijvoorbeeld op een camping? Dan moet je wel beschikbaar en bereikbaar blijven. Je mag daarom bijvoorbeeld geen werk weigeren. Je moet ook blijven voldoen aan uw andere verplichtingen.

Ga je in het buitenland wonen? Dan stopt je uitkering op de dag van vertrek.

Naar het buitenland?

Je mag per jaar 4 weken naar het buitenland. Dat kan voor een vakantie zijn of voor iets anders, familiebezoek bijvoorbeeld. Ga je langer dan 4 weken weg? Dan zet de gemeente je uitkering stop.

Ga je op vakantie in Nederland? Je moet dan wel bereikbaar blijven en aan je verplichtingen voldoen. Ook moet je je aan afspraken houden die in je plan van aanpak staan.

U kunt zeven dagen per week reizen. De taxi’s rijden tussen 8.30 uur en 24.00 uur. De laatst mogelijke vertrektijd is 24.00 uur. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? U kunt dan vanaf 8.00 uur worden opgehaald.

U kunt 15-20 kilometers reizen. Dit staat gelijk aan 5 OV-zones. Vraag uw taxivervoerder naar de mogelijkheden. Wilt u langere afstanden reizen? Vraag een vervoerspas aan bij Valys, tel. 0900-9630.

U betaalt € 0,10 per kilometer. Dit bedrag betaalt u aan de taxivervoerder. U kunt met uw taxivervoerder afspraken maken over de betaling.

U moet uw reis minimaal 1 uur van tevoren reserveren.

De taxi mag maximaal 15 minuten voor of na de afgesproken tijd arriveren.

Ja, dit is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met uw taxivervoerder.

Ja, dit mag. U moet dit altijd vooraf melden aan uw taxivervoerder.

U moet een rolstoeltaxipas aanvragen bij de gemeente Heerenveen via tel. 14 0513.

Als het medisch noodzakelijk is, kunt u een begeleider meenemen tijdens de taxirit. Dit is kosteloos. U kunt een begeleidingspas aanvragen bij de gemeente Heerenveen, tel. 14 0513.

Ja, dit mag. Vraag uw taxivervoerder naar de kosten.

Alleen soho-, blindengeleidehonden of andere hulphonden mogen meereizen.

U kunt ieder jaar overstappen van taxivervoerder. Dit moet u zelf voor 1 december aan de gemeente doorgeven. In geval van een gegronde klacht kan de gemeente beslissen dat u vaker mag overstappen.

Voor de huidige stand van uw kilometerbudget kunt u contact opnemen met uw taxivervoerder.

U kunt contact opnemen met de gemeente Heerenveen, tel. 14 0513.

U kunt contact opnemen met de gemeente Heerenveen, tel. 14 0513.

Indien u een compliment, tip of klacht heeft, kunt u dit doorgeven aan uw taxivervoerder.

Ja, dit kan. U kunt de complimenten klachtenkaart invullen en gratis terugsturen in de retourenvelop. Hebt u geen compliment- en klachtenkaart in uw bezit? U kunt deze aanvragen bij de gemeente Heerenveen via tel. 14 0513.

Wanneer u gebruik wilt maken van belparkeren, registreert u zich vooraf bij één van de belparkeerproviders. U kunt zelf bepalen welke provider u kiest.
Na registratie:

 • U parkeert de auto
 • Met uw mobiele telefoon geeft u het zonenummer door dat op de parkeerautomaat te vinden is
 • Bij terugkomst meldt u zich op dezelfde manier af
 • De aanbieder met wie u hiervoor een contract heeft afgesloten, regelt achteraf met u de betaling van de parkeerkosten via een factuur

Belparkeren is alleen mogelijk op straat en dus niet in de parkeergarage. Stickers op de parkeerautomaten geven aan dat u daar kunt belparkeren. Op de sticker staat een code, het zonenummer. Deze code moet u doorgeven aan de provider wanneer u gaat belparkeren. Dit is een unieke code en komt nergens anders in Nederland voor. Let op! Het P&R terrein bij het station is vooral bedoeld voor langparkeerders, daarom betaal je de minimale parkeertijd (4 uur), zelfs als u daar maar 15 minuten parkeert.
Naast belparkeren blijft het mogelijk om op de oude manier te betalen. Een goed alternatief voor belparkeren is de parkeergarage Geerts Willigen. Ook dan betaalt u achteraf.

Belparkeren kan met elk type mobiele telefoon. Wanneer u wilt belparkeren kunt u zichzelf aan- en afmelden door het zonenummer op de sticker te sms’en naar het nummer van de provider. Wanneer de provider een app aanbiedt, kunt u zich ook aan- en afmelden via deze app. U moet dan wel in het bezit zijn van een telefoon die over internet beschikt (smartphone).

 • U hoeft niet meer in te schatten hoelang u wilt parkeren
 • U hoeft niet meer in de rij te staan bij een parkeerautomaat voor een kaartje
 • U hoeft geen extra tijd bij te kopen
 • U ontvangt geen parkeerbon wanneer u te laat bij de auto terugkomt
 • U kunt rustig winkelen omdat de parkeertijd niet kan aflopen
 • Bij zakelijk gebruik kunt u makkelijk de kosten declareren
 • U heeft keuzevrijheid wat betreft de belparkeerprovider

Meld u vooraf aan bij een van de belparkeerproviders die actief zijn in Nederland: MyOrder, Parkmobile, Park-line, SMSParkingYellowbrick. Aan deze registratie zijn kosten verbonden.

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldige gehandicaptenparkeerkaart bestuurder (GPK-b)
 • U kunt niet op eigen terrein parkeren
 • U kunt uw auto moeilijk parkeren binnen honderd meter van uw woning
 • U hebt een auto en een geldig rijbewijs

Een gehandicaptenparkeerplaats bestaat uit:

 • Een parkeervak met een kruis
 • Een verkeersbord met een kentekenbord

Nee, in het centrumgebied van Heerenveen kunt u geen gehandicaptenparkeerplaats krijgen.

U moet een DigiD hebben. Hebt u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. Vervolgens gaat u naar www.mijn.overheid.nl. En klikt u op Activeer uw MijnOverheid account.

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid. Hier vindt u dus niet alleen informatie van de gemeente Heerenveen maar ook bijvoorbeeld van de Sociale Verzekeringsbank. Handig als u bijvoorbeeld een pensioen of kinderbijslag ontvangt.

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt meer en meer diensten digitaal aan. In bijna ieder huishouden staat een computer met internetverbinding. Door diensten digitaal aan te bieden, kunt u informatie ontvangen die persoonlijk voor u bedoeld is. Net als de belastingdienst gaat de gemeente Heerenveen inzetten op digitale dienstverlening. Het belangrijkste verschil met de belastingdienst is dat als u geen digitale versie kunt of wilt ontvangen, u een papieren versie kunt blijven ontvangen. U moet daarvoor wel contact opnemen met de gemeente

In verschillende openbare instellingen vindt u computers waarmee u de website van de gemeente kunt bereiken. In de openbare bibliotheek vindt u enkele computers en ook in het gemeentehuis is een computer aanwezig. Wilt u toch liever een papieren versie ontvangen? Dan kan. We vragen u dat aan ons te laten weten. Neem daarvoor contact op met het Klant Contact Centrum, tel. 14 0513 of via de e-mail: gemeente@heerenveen.nl.

Het bedrag is een bijdrage in de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u wilt uitgeven aan een aanvullende zorgverzekering.

Ja, u moet een bewijs inleveren dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Nee, dat hoeft niet.

Ja, dat kan.

Nee, u hoeft alleen een bewijs in te leveren dat u aanvullend verzekerd bent.

Een bewijs dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een kopie van het polisblad 2018.

De HZR wordt in het eerste kwartaal van 2018 uitbetaald.

U moet dan wel voor 1 maart een bewijs van uw aanvullende verzekering inleveren.

Nee. Wanneer u niet kiest voor de AV-Frieso, komt u in aanmerking voor de HZR. U moet wel het antwoordstrookje dat u meegestuurd kreeg bij de brief, bij de gemeente inleveren.

€ 144 per persoon (voor gehuwden/samenwonenden die beide aan de voorwaarde voldoen is het € 288).

 • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft op de peildatum van 1-1-2018 een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • u heeft voor 2018 een aanvullende zorgverzekering afgesloten.
  Er is geen vermogenstoets.

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats.

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij kijkt de coördinator naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt.

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.
Wel inschakelen bij:

 • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten
 • Individuele klachten

Niet inschakelen bij:

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden.

Uw klacht neemt de gemeente in behandeling en onderzoekt deze. De gemeente kan niet in alle gevallen uw klacht wegnemen. Alleen als de veroorzaker een bepaalde wet of norm overschrijdt kan de gemeente optreden. De gemeente houdt u op de hoogte over de behandeling van uw klacht.

Heeft u een klacht die gepaard gaat met risico’s voor de gezondheid of veiligheid van u of van de omgeving dan kunt u dit melden bij de gemeente. Voor andere klachten kunt u terecht bij buurtbemiddeling.

Mocht u overlast ervaren, adviseren wij u eerst zelf met de veroorzaker te gaan praten. Een veroorzaker is zich vaak niet bewust van de overlast die hij of zij veroorzaakt. Een goed gesprek met de veroorzaker van uw overlast is meestal een prima begin voor het oplossen van uw probleem.
Is er sprake van een huurwoning, dan kunt u ook contact opnemen met de betreffende woningbouwvereniging zoals Accolade of WoonFriesland. Een huurder hoort zich netjes te gedragen.

Asbest heeft een vezelige structuur en een witte tot lichtgrijze kleur. In de meeste huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993 is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes. Wilt u weten waar u mogelijk asbest in en om het huis tegen kan komen? Kijk dan op de asbestwijzer.

Asbest is alleen gevaarlijk als losgeraakte vezels worden ingeademd. Deze kunnen na inademing diep in de longen doordringen en vele jaren later nog long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. De kans op kanker hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand heeft ingeademd. Mensen die jarenlang veel asbesthoudende vezels hebben ingeademd, lopen het grootste risico. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de bouw, de scheepsbouw, de mijnbouw of de asbestverwerkende industrie hebben gewerkt. Als u eenmalig of gedurende korte tijd in aanraking bent geweest met asbestvezels, zoals bijvoorbeeld bij een brand, is het risico klein.

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen als BESE (BESchikking Eigenaar), BESH (BESchikking Huurder) of BESG (BESchikking Gebruiker). U krijgt dus geen aparte WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-waarde ook in het taxatieverslag in de Digitale Belastingbalie.

De gemeente gebruikt beschikbare marktinformatie. Voor het bepalen van deze indicatieve verkoopwaarde (of economische waarde) heeft zij gekeken naar huizen die rond 1 januari 2017 zijn verkocht. De gemeente krijgt van alle verkochte woningen de verkoopcijfers en analyseert deze gegevens. Zij krijgt hierdoor een beeld van de verkoopprijzen en het aantal verkochte woningen.
Uit dit beeld kan de gemeente factoren afleiden die de waarde van de verschillende woningen bepalen. Waardebepalende factoren zijn onder meer het type woning, de grootte, de omgeving of de buurt en de ligging. Op basis van deze factoren stelt de gemeente een taxatiemodel op. Het taxatiemodel bepaalt op basis van vergelijking voor alle woningen een taxatie. Op deze wijze wordt uit alle verkoopcijfers een taxatie voor de niet-verkochte woningen afgeleid.

De gemeente bepaalt de waarde van niet-woningen zoals bedrijfspanden, winkels en onbebouwde grond, op basis van de waarde in het economisch verkeer of als dit hoger is op de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Op een speelplek wordt geen extra afvalbak geplaatst. De ervaring leert dat afvalbakken meer rommel aantrekken dan dat ze oplossen. Helaas ligt deze rommel dan vaak naast de afvalbak in plaats van erin. Ook is de hoeveel afval in een afvalbak op een speelplek minimaal.

Nee, speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Deze wet regelt de veiligheid van speeltoestellen. Speeltoestellen in de openbare ruimte zijn hiervoor speciaal gemaakt en gekeurd. Een middag een trampoline op het grasveld of bij warm weer een zwembadje is geen probleem. Belangrijk is dan dat een volwassene toezicht houdt en dat alles weer wordt opgeruimd.

Zodra de valhoogte bij een speeltoestel hoger is dan 1,5 meter, is een valdempende ondergrond verplicht. Tot een hoogte van 1,5 meter is een ondergrond van gras voldoende. Valdempend zand heeft een prima valdempende werking en past qua uitstraling goed op een speelplek. Ook zijn de aanschaf- en onderhoudskosten voor zand vele malen lager dan voor bijvoorbeeld rubberen tegels. Helaas doen katten ook hun behoefte in deze zandondergronden. Deze overlast van katten is moeilijk op te lossen. Katten laten zich niet sturen en ze vinden zand aantrekkelijk om hun behoefte in te doen.

Geluiden van spelende kinderen horen thuis in de openbare ruimte. Niet altijd houdt de, vaak wat oudere, jeugd rekening met omwonenden. Met name in de avonduren kan dit worden ervaren als (geluids)overlast. Probeer eerst de jeugd zelf (en eventueel hun ouders) erop aan te spreken. Vaak is de jeugd zich niet bewust van het lawaai dat ze maken en zijn ze zonder problemen bereid hun volume wat te dempen. Lukt dit niet, dan graag melding maken via het meldingsformulier. Bij (ernstige) overlast kan de speel- of sportplek worden meegenomen in de ronde van Caleidoscoop (jongerenwerk). Op deze manier wordt de jeugdgroep gemonitord en wordt het gesprek aangegaan

Hondenpoep op een speelplek/trapveld is zeer vervelend en vies. Op speelplekken en trapvelden zijn honden daarom niet welkom. Bij constatering door een toezichthouder kan een boete worden uitgedeeld. Dit is geregeld via de Algemene Plaatselijke Verordening en is onderdeel van het hondenbeleid dat iedere hondenbezitter hoort te kennen. Bij speelplekken en op andere plekken in de openbare ruimte worden geen borden met ‘verboden voor honden’ geplaatst. Alleen daar waar een hond los mag lopen (de zogenaamde hondenuitlaatplaatsen) worden borden geplaatst. Hebt u overlast van hondenpoep op de speelplek? Probeer dan eerst zelf de hondenbezitter erop aan te spreken. Vaak is men zich niet bewust van de overlast die hun hond(enpoep) geeft. Mocht dit niet lukken, dan kan een verzoek tot handhaving worden aangevraagd via het meldingsformulier.

 • Neem (zwerf)afval mee naar huis en gooi het thuis in de afvalbak.
 • Loop zo nu een dan een rondje over de speelplek en check of de speeltoestellen geen visuele mankementen hebben. Meldt eventuele mankementen via het meldingsformulier.
 • Speeltoestellen die onder bomen staan, worden na verloop van tijd ‘groen’. Het schoonmaken van deze speeltoestellen is geen probleem. Een sopje met allesreiniger doet wonderen.
 • Hark het zand onder een toestel een keertje aan. Zo blijft dit goed los, heeft onkruid geen kans en kunt u eenvoudig de viezigheid eruit halen.
 • Organiseer een keer een spelletjesmiddag op de speelplek om de speelplek op de kaart te zetten en andere kinderen en ouders te ontmoeten.
 • Laat uw hond niet poepen of loslopen op een speelplek of trapveld.

Werkzaamheden met betrekking tot onderhoud van een speelplek zijn ook mogelijk. Denk hierbij aan het maaien van de speelplek en het onderhoud van eventuele plantsoenen. Neem in dat geval contact op met de wijkteamleider.

Speeltoestellen worden door de gemeente regelmatig geïnspecteerd. Deze inspectie is een controle op de stabiliteit en sterkte van het toestel en de gesteldheid van de ondergrond. Jaarlijks wordt een extern inspectiebedrijf ingehuurd om een technische inspectie te houden. Bij deze inspectie wordt gekeken naar de veiligheid en de aanwezigheid van slijtage, houtrot en roest. Ook wordt gecontroleerd of tussentijdse reparaties juist zijn uitgevoerd. Voor de dagelijkse inspectie (o.a. vandalisme) is de betrokkenheid van u als omwonende erg belangrijk. Inwoners zijn en blijven de ogen en oren van de speelplek. Mankementen kunt u doorgeven via een meldingsformulier. Per speeltoestel wordt ter plekke beoordeeld of deze nog kan worden gerepareerd. De vervanging van een speeltoestel wordt bepaald door van het aantal kinderen in de wijk, het gebruik en de nabijheid van alternatieve speeltoestellen.

Is er iets kapot? Meld dit dan via het meldingsformulier. Mankementen die gevaar op (kunnen) leveren, worden zo spoedig mogelijk opgelost. Voor de overige meldingen wordt binnen vijf werkdagen een actie uitgezet om het probleem op te lossen.

Storing of calamiteit buiten kantoortijden? Bel: (06) 55 85 84 15

Op donderdagavond is het gemeentehuis geopend voor:

 • Aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen
 • Ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen
 • Aangifte geboorte
 • Opmaken erkenningsakten
 • Doorgeven verhuizing (m.u.v. verhuizing vanuit het buitenland)
 • Aanvraag uittreksel
 • Betalen belastingen
 • Aanvraag verklaring omtrent gedrag
 • Eigen verklaring

Dit kan via www.gezondverzekerd.nl. Indien u in het jaar 2017 gebruik hebt gemaakt van de AV-Frieso wordt de AV-frieso voor 2018 automatisch verlengd.

 • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft op 1 januari 2017 (peildatum) een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm

Nee, u moet zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Ja, die blijft bestaan, maar u kunt niet aan beide tegelijk deelnemen.

Nee dat is een andere verzekering. De AV-Frieso heeft een basisverzekering, de AV Standaard en de AV Tand. U kunt niet kiezen uit andere aanvullende pakketen.

De andere zorgverzekering met collectiviteitskorting geeft wel keuze uit aanvullende pakketten.

Nee, dit is niet verplicht.

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Nee, u moet zelf de premie betalen. Alleen bij uitzondering is inhouden op de uitkering mogelijk. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon of de meitinker.

Voor deze vraag kunt u bellen met De Friesland Zorgverzekeraar.

Tot 1 januari 2018. Als u al bij de Friesland verzekerd bent, dan kunt u zich tot 1 februari 2018 aanmelden.

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij het servicepunt van DFZ, De Barones of Stichting Houvast. Voor mensen uit de doelgroep vluchtelingen is er ook ondersteuning door Vluchtelingenwerk Nederland beschikbaar.

Dat hangt er van af om welke kosten het gaat. Denkt u bijzondere bijstand nodig te hebben, neem dan contact op met de gemeente of de meitinker.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers gedurende de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) die verspreid liggen over het hele land.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst Dienst is de toelatingsorganisatie van Nederland. Dat betekent dat we in ons land alle aanvragen behandelen voor asiel, gezinshereniging, visa en andere verblijfsvergunningen.

Het is de taak van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om dreigingen, risico’s en internationale politieke ontwikkelingen, die anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen en te duiden.

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd. Alleen mensen die in hun land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Niet iedere asielzoeker wordt erkend als vluchteling. Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Vluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven.

Een statushouder (of vergunninghouder) is een vluchteling met een verblijfsvergunning.
Waar kunnen statushouders zich huisvesten? Blijven ze in Heerenveen wonen?
Asielzoekers in Nederland verblijven tijdens hun procedure in een asielzoekerscentrum. Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor een woning. De regering heeft statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aangewezen als een groep met voorrang. Langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum is voor niemand goed en vertraagt de inburgering.
Om ervoor te zorgen dat gemeenten voorrang geven aan de huisvesting van vluchtelingen, bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken hoeveel vluchtelingen iedere gemeente moet huisvesten. Dit staat in een ‘taakstelling’ die het ministerie ieder half jaar publiceert. Hoeveel vluchtelingen een gemeente een woning moet toewijzen, is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Woningcorporaties helpen mee, want de gemeente heeft zelf geen huizen. Gemeenten moeten vluchtelingen binnen drie maanden huisvesting aanbieden, anders kan Provinciale Staten sancties opleggen. Statushouders uit het azc van Heerenveen kunnen in principe een woning aangeboden krijgen in de regio. Ze blijven dus niet per definitie allemaal in Heerenveen wonen.

Dat verschilt per persoon. Als een asielzoeker Nederland binnenkomt, gaat hij vanuit Ter Apel naar een procesopvanglocatie, waar hij kan bijkomen en zich kan voorbereiden op de procedure. Hij krijgt huisvesting en begeleiding aangeboden door het COA, krijgt voorlichting van VluchtelingenWerk, spreekt met een advocaat, krijgt medisch advies en heeft een intakegesprek met de IND. Na zes dagen start de algemene asielprocedure. Na de intake bepaalt de IND of ze over voldoende informatie beschikt om een de aanvraag in behandeling te nemen. Gedurende de asielprocedure verblijft de asielzoeker in een asielzoekerscentrum.
Wat wordt de samenstelling van het azc: AMV’s, gezinnen, jong/oud, herkomst?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We streven naar een gevarieerde samenstelling in leeftijd, geslacht, gezinssituatie en herkomst. De instroom van asielzoekers in Nederland is hierbij bepalend. De verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden in azc’s is gemiddeld 40% gezinnen en 60% alleenstaanden. Bij andere opvanglocaties zijn ongeveer 10 tot 15% van de bewoners leerplichtige kinderen.

Dat verschilt per asielzoeker. De samenstelling van de bewoners is divers. Zo wonen er mensen met een verblijfsvergunning op een asielzoekerscentrum die wachten op een vaste woonplek ergens in Nederland. Maar er verblijven ook mensen die in afwachting zijn van terugkeer naar het land van herkomst. De verblijfstijden lopen daardoor nogal uiteen.
Omdat er veel asielzoekers naar Nederland komen, is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Het duurt nu bijna een half jaar voor de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarna begint de procedure om te beslissen over de asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens zes maanden of langer duren. Als asielzoekers mogen blijven, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning. Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk dat ze in het azc moeten blijven totdat er wel woonruimte beschikbaar is.

Bewoners van een asielzoekerscentrum hebben recht op een wekelijks bedrag voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven. Bewoners met een eigen inkomen of vermogen dragen zelf financieel bij in de kosten van de opvang.
Een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen, moet het asielzoekerscentrum verlaten. In het asielzoekerscentrum wacht hij totdat er in een gemeente een huurwoning vrijkomt. Als er een woning is gevonden, wordt die kaal opgeleverd. Vluchtelingen moeten dan dus helemaal van nul af aan beginnen. Daarom krijgen zij van de gemeente een lening. Met dit inrichtingskrediet kunnen zij de meest basale benodigdheden aanschaffen, zoals een bed, bank, tafel, stoelen en een koelkast. Sommige gemeenten zetten deze lening om in een gift.

Bewoners van het asielzoekerscentrum wonen meestal met vijf tot acht personen bij elkaar in wooneenheden. Elke wooneenheid heeft een aantal slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van hun leefomgeving.
Volwassenen volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het kader van zelfwerkzaamheid is het mogelijk mee te werken aan terreinonderhoud, het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes en dergelijke. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Ook kunnen bewoners en hun kinderen meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub. Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school.

Mensen kunnen op bezoek gaan bij azc-bewoners van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk. Meer informatie over de asielprocedure is te vinden op

Mensen kunnen op bezoek gaan bij azc-bewoners van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk. Meer informatie over de asielprocedure is te vinden op www.coa.nl.

In oktober 2015 heeft het COA aan de gemeente Heerenveen gevraagd om een plek voor een azc beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft het onderwerp azc toen besproken en zij heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om met het COA in te gesprek te gaan. De gemeenteraad heeft op 22 september in een openbaar ‘petear’ de opvattingen over het onderwerp in de samenleving gepeild. De uitkomst was dat er in Heerenveen bereidheid was om vluchtelingen op te vangen. In de daaropvolgende weken heeft het college gesproken met het COA. De mogelijkheden voor een azc en mogelijke locaties zijn onderzocht. Het college heeft dit onderzoek medio november afgerond met een voorstel aan de gemeenteraad.
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een azc in Heerenveen te vestigen, is bekendgemaakt voordat de gemeenteraad een besluit over het azc nam in de raadsvergadering van 30 november. Op maandag 23 november kon het voorstel en de beoogde locatie bekend gemaakt worden. Die dag heeft de gemeente een persbericht verspreid en brieven verstuurd naar bewoners van de naastliggende wijken. Dinsdag 24 november was er een inloopavond voor alle inwoners van Heerenveen. In de communicatie is ook gewezen op de raadsvergadering van 30 november, waar de gemeenteraad over het azc ging besluiten. Inwoners konden tijdens de inloopavond hun mening over het onderwerp aan de gemeenteraadsleden geven.

De uitnodiging voor de inloopbijeenkomst is algemeen bekendgemaakt via de pers op maandag 23 november. De gemeente heeft die dag ook een uitnodigingsbrief bezorgd op alle adressen in Heerenveen-Noord, ten oosten van de Van Maasdijkstraat en in Heerenveen-Centrum, tussen de K.R. Poststraat en Nieuwburen. Daarnaast is de uitnodiging op de gemeentelijke website geplaatst en via Facebook en Twitter verspreid.
Nb. Er zijn meldingen dat een aantal adressen in Centrum geen brief heeft ontvangen. Wat de reden hiervoor is, is onbekend. Het was wel de bedoeling dat deze adressen een brief ontvingen.

De gemeenteraad heeft in november 2015 als volksvertegenwoordiging namens de inwoners besloten over de komst en de locatie van het azc. De raad heeft daarvoor in een openbaar ‘petear’ op 22 september 2015 de opvattingen in de samenleving gepeild. Iedereen had toen de mogelijkheid om een standpunt in te brengen. De uitkomst was dat er in Heerenveen bereidheid was om vluchtelingen op te vangen. Ook tijdens de inloopbijeenkomst was er de mogelijkheid voor inwoners om gemeenteraadsleden hun mening over het onderwerp te geven.

Inwoners van Heerenveen worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het azc. Direct na de inloopbijeenkomst op 24 november 2015 heeft de gemeente een klankbordgroep van inwoners opgericht. Hiervoor hadden zich tijdens de inloopavond ruim 40 inwoners aangemeld.

De klankbordgroep denkt mee over de inrichting van het gebied rondom de azc-locatie, over zaken als veiligheid, communicatie met inwoners en wat er nodig is om vluchtelingen een goede plek in de Heerenveense samenleving te geven. De klankbordgroep brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Zo heeft de klankbordgroep ook geadviseerd over de afspraken in de bestuursovereenkomst. De klankbordgroep blijft actief tot de deuren van het azc opengaan. Daarna krijgen leden van de klankbordgroep zitting in de overlegcommissie van het azc. Zo hebben inwoners een stem in het proces. Heeft u een idee over het azc, dat u met anderen wilt delen? Dit kunt u ook plaatsen op het digitale discussieplatform www.argu.co/Heerenveen.

Er moet nog veel gebeuren voor het azc haar deuren opent. Er worden vergunningen aangevraagd, onderzoeken gedaan op het gebied van geluid, lucht en bodem, het parkeerterrein wordt verplaatst, de locatie van het azc wordt bouwrijp gemaakt en het azc zelf moet gebouwd worden. Ook het gebied rondom het azc komt aan de beurt: het groen en de wegen worden aangepast volgens het ontwerp. U leest hier meer over in Ruimtelijke inpassing azc (PDF 921 kB). Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Eind oktober 2016 verwachten we daar meer over te kunnen vertellen.

De gemeente en de klankbordgroep houden u zo goed mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Dat gebeurt via de nieuwsbrief azc, websites van gemeente en wijkbelangen, Facebook en de lokale media.

U kunt de nieuwsbrief azc in uw mailbox ontvangen als u daarvoor een verzoek mailt naar
opvang@heerenveen.nl. Woont u in de wijk Heerenveen Noord of Centrum, dan ontvangt u de nieuwsbrief thuis. De nieuwsbrief is ook te vinden in openbare gelegenheden als het gemeentehuis, de bibliotheek en wijk- en dorpscentra.

U kunt de gemeente mailen via opvang@heerenveen.nl.
De gemeente is telefonisch bereikbaar via 14 0513.

Dit kunt u plaatsen op het digitale discussieplatform www.argu.co/Heerenveen.
U kunt www.facebook.com/opvangheerenveen bezoeken voor de laatste updates.

De locatie K.R. Poststraat/hoek Weinmakker biedt veel ruimte, staat los van een wijk, waardoor de vestiging zo min mogelijk druk legt op de omgeving. Daarnaast is de locatie makkelijk bereikbaar en kunnen bewoners rechtstreeks via de K.R. Poststraat naar de voorzieningen lopen. Op deze locatie kan ook relatief snel een asielzoekerscentrum gebouwd worden.

Het college heeft mogelijke locaties getoetst op verschillende criteria. Zoals omvang, ligging, ontsluiting, bereikbaarheid van voorzieningen, effect op de omgeving en politiek draagvlak. Daarin is de gemeenteraad meegenomen.

In Ruimtelijke inpassing azc (PDF 921 kB) leest u hoe de omgeving ingericht wordt en welke aanpassingen worden gedaan aan het terrein. Op pagina 5 van dat document ziet u een plattegrond van de toekomstige situatie. Een impressie van hoe het terrein eruit gaat zien, vindt u in Nieuwsbrief azc 02 april 2016 (PDF 1 MB).

Het parkeerterrein wordt verplaatst. In het najaar van 2016 is het nieuwe terrein gereed.

Ja, op het nieuwe parkeerterrein kunt u gratis parkeren.

Er komen 139 parkeerplaatsen op het nieuwe parkeerterrein.

In Ruimtelijke inpassing azc (PDF 921 kB) zijn de verkeerstromen en de parkeermogelijkheden aangegeven voor voetgangers, fietsers en auto’s.

Deze weg is nu eenbaans maar wordt driebaans, om de veiligheid van overstekende wandelaars te vergroten.

De plannen voor de A32-aanpassingen zijn nog volop in ontwikkeling. Hiervoor is een apart communicatietraject.
Waarom verdwijnt de huidige ‘sluiproute’ langs de kantoren aan de K.R. Poststraat?
Verkeerstechnisch is dit een onwenselijke route door invoegend en afslaand verkeer op de K.R. Poststraat. De verkeerstroom vanaf de Weinmakker zal in de toekomst veel soepeler verlopen omdat de weg bij de verkeerslichten drie stroken krijgt in plaats van een.

Het nieuwe fietspad wordt 3,50 meter breed.

Ja. Het fietspad zal net als alle hoofdfietsroutes binnen de bebouwde kom verlicht worden.

Er wordt geen vis uitgezet, maar zoals in elke waterpartij zal er op termijn op natuurlijke wijze vis in het water komen.

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met overzicht, veiligheid maar ook met een goed verblijf voor de bewoners.

In verband met veiligheid en overzicht over het terrein, wil het COA vanuit het hoofdgebouw het terrein kunnen overzien. Hofjes zouden dit onmogelijk maken. Wel wordt er aandacht besteed aan groene aankleding van het terrein.

Zowel het parkeerterrein als het azc-terrein worden goed verlicht.

Na 10 jaar verlopen de vergunningen en moeten de gebouwen in principe worden verwijderd.
Wat zijn de kosten voor het inrichten van de omgeving rondom het azc?
Uitvoering van het inrichtingsplan kost ongeveer € 1 miljoen.

Op het azc werkt gekwalificeerd opvangpersoneel en er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Het personeel is getraind in het opvangen van diverse doelgroepen en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan.

Bewoners van een azc ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid hoort daar niet bij. Overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij kunnen medewerkers sancties uitdelen, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken, schakelt het COA altijd de politie in. Asielzoekers worden net als andere burgers bestraft en eventueel gedetineerd voor delicten die ze hebben gepleegd.

De capaciteit van het politieteam wordt niet vergroot, maar het azc krijgt wel bijzondere aandacht vanuit de politie. Zo worden twee wijkagenten aangewezen die zich richten op het azc. Daarnaast is het azc een van de prioriteiten in het politiejaarplan en hebben de politie, het COA en de gemeente wekelijks overleg om de situatie op de locatie te monitoren en waar nodig actie ondernemen. Als er sprake is van (dreigende) onrust of incidenten kan de politie ondersteuning krijgen van eenheden van elders uit de regio. Er is dus voldoende politie inzetbaar als dit nodig is.

In principe gelden voor het azc dezelfde handhavingsregels als voor andere delen van de gemeente Heerenveen. Het COA is verantwoordelijk voor de huisregels in het azc. Daarom zet zij een eigen interne beveiligingsorganisatie op. Als er desondanks sprake blijkt van overtredingen of zelfs misdrijven, zal de politie handhavend optreden. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk bij overlast in de openbare ruimte. Om dit samenspel tussen COA, politie en gemeente goed te laten verlopen zal er wekelijks overleg zijn tussen deze drie partijen.

Er komen vaste azc-contactpersonen bij COA, politie en gemeente. Bij hen kunnen omwonenden terecht bij eventuele incidenten, of als zij ideeën, vragen of klachten hebben.
Heeft de klankbordgroep een bijdrage kunnen leveren aan het thema veiligheid?
De inwoners van Heerenveen in de themagroep Veiligheid en Sociaal hebben op een goede wijze hun ongerustheid en zorgen duidelijk kunnen maken. Deze boodschap en hun onveiligheidgevoel is goed overgekomen bij de gemeente. De belangrijkste wensen uit de klankbordgroep zijn dan ook overgenomen in de bestuursovereenkomst. Bijvoorbeeld de behoefte aan een aanspreekpunt, het monitoren en meedenken over het veiligheidsplan.

De twee wijkagenten, die beoogd contactpersoon zijn voor het azc, hebben meegedacht en -gepraat in de klankbordgroep

In het veiligheidsplan worden zaken vastgelegd zoals de 24 uursbeveiliging op de locatie, de omgang met (dreigende) incidenten en aanspreekpunten / het meldpunt voor inwoners. Daarnaast wordt het overleg tussen COA, politie en gemeente en de verantwoordelijkheden en rollen van COA, politie en gemeente hierin beschreven.

In het veiligheidsplan worden zaken vastgelegd zoals de 24 uursbeveiliging op de locatie, de omgang met (dreigende) incidenten en aanspreekpunten / het meldpunt voor inwoners. Daarnaast wordt het overleg tussen COA, politie en gemeente en de verantwoordelijkheden en rollen van COA, politie en gemeente hierin beschreven.

Op het azc komt een basisschool, maar ouders mogen ook zelf een school voor hun kinderen kiezen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar een internationale schakelklas om de Nederlandse taal te leren. Als ze voldoende Nederlands spreken, stappen ze over naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Het is de taak van de gemeente om huisvesting voor het onderwijs te verzorgen en om de Leerplichtwet te handhaven. De gemeente overlegt met onderwijsinstellingen over de manier waarop asielzoekerskinderen het beste les kunnen krijgen.

Ja, het COA realiseert een peuterspeelzaal op het azc-terrein.

Het COA zorgt samen met lokale partijen voor recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Dit is in de bestuursovereenkomst opgenomen.

Vluchtelingen voorzien zelf in hun dagelijkse levensonderhoud: ze doen boodschappen, koken en maken hun woonruimte schoon. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op het azc, zoals de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en onderhoud.
Bewoners krijgen begeleidingsgesprekken en educatieve programma’s zoals taallessen en ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’. Welk programma de bewoners kunnen volgens, is afhankelijk van hoever ze zijn in de asielprocedure.
Bewoners kunnen op een azc gebruikmaken van het ‘Open Leercentrum’. Dit is een ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken met leermiddelen en internet.
Op ieder azc worden, vaak in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, activiteiten georganiseerd voor bewoners en kinderen. Op vrijwel elk azc is een recreatiezaal. Bewoners kunnen ook lid worden van plaatselijke verenigingen.

Asielzoekers ontvangen wekelijks leef- en kleedgeld, de hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Het COA geeft eenmalig een vergoeding voor huishoudelijke spullen. Daarnaast heeft elk azc een Open Leercentrum waar computers staan. Als er andere materialen nodig zijn, geeft het COA dit aan bij lokale organisaties of op de webpagina van het opvangcentrum op www.coa.nl.

Het COA biedt verschillende lesprogramma’s aan op het azc. Bijvoorbeeld taallessen en de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Welk programma de bewoners kunnen volgen, is afhankelijk van hoever ze zijn in de asielprocedure. Volwassen vluchtelingen krijgen tijdens hun opvang lessen basaal Nederlands aangeboden. Dit wordt gedaan door vrijwilligers onder supervisie van het COA. De woordenschat is erop gericht dat de bewoners zich in het dagelijks leven kunnen redden. Vergunninghouders starten op het azc al met pre-inburgering.

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle bewoners in het azc. Vluchtelingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht met medische vragen bij de GC A Praktijklijn. U vindt veel informatie in factsheet gezondheidszorg voor asielzoekers in nederland (PDF 529 kB).
De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers. Deze zorg richt zich vooral op preventie, voorlichting en screening. Bijvoorbeeld de verplichte tbc-controle die alle asielzoekers bij hun aankomst krijgen. Ook de jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma voor asielzoekerskinderen zijn onderdeel van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers.

Wanneer nodig worden asielzoekers gecontroleerd. Bijvoorbeeld op tuberculose en scabies (schurft) bij mensen uit landen waar dit veel voorkomt. En in sommige gevallen worden mensen bij ziekenhuisopname gecontroleerd op de bacterie MRSA. Verder biedt het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) kinderen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, aanvullende vaccinaties aan om in lijn te komen met het Rijksvaccinatieprogramma. Overigens is dit staand beleid, dit is niet aangepast vanwege de grote instroom van vluchtelingen.

Een vluchteling mag in Nederland 24 weken per jaar werken als er een tewerkstellingsvergunning is. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft deze vergunning aan de werkgever. Dit is mogelijk als een asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Het eerste halfjaar kan een asielzoeker dus niet werken. Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het COA een eigen bijdrage voor onder meer de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden, tot maximaal €185 per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen? Dan mag hij de rest van de inkomsten houden. Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft hierbij advies, maar bemiddelt niet.

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen vergunning nodig. Wel toetst het UWV of er inderdaad sprake is van vrijwilligerswerk. De criteria zijn: het werk is meestal onbetaald, er is geen sprake van winstoogmerk en het dient een algemeen maatschappelijk belang. Als de werkgever, de aanvragende organisatie, daaraan voldoet, ontvangt hij als bewijs van het UWV een zogeheten vrijwilligersverklaring. In Heerenveen houden organisaties zoals het VSP van stichting Caleidoscoop en de stichting VluchtelingenWerk of Humanitas zich hiermee bezig.

Stichting VluchtelingenWerk zet zich onder andere in voor integratie van vluchtelingen.Het integratiewerk leunt sterk op vele deskundige vrijwilligers. Zij bieden maatschappelijke begeleiding en proberen vluchtelingen wegwijs te maken en in te burgeren in onze samenleving.

Ja, dat kan vanaf 2017. U kunt zich nu al opgeven, bijvoorbeeld bij Caleidoscoop of VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Lokale vrijwilligersvacatures worden ook gepost op de webpagina van de opvanglocatie op www.coa.nl. Het COA, VluchtelingenWerk en Caleidoscoop werven hun eigen vrijwilligers.

Particulieren en organisaties die in de gemeente Heerenveen een duurzaam project willen uitvoeren.

U vraagt een gratis vergunning aan. Normaal gesproken kost een vergunningaanvraag geld. We noemen dat leges, deze hoeft u niet te betalen. Zijn de kosten hoger dan €50.000, dan krijgt u een korting van € 50.000,-.

Via het digitale aanvraagformulier op onze website.

Tegelijk met de vergunningaanvraag. De kopie die u ontvangt van het digitale aanvraagformulier van de gemeente kunt u via het OLO toevoegen aan uw aanvraag omgevingsvergunning.

In heel 2018.

De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de spelregels.

Uw verzoek om legeskorting pakken we tegelijk met uw vergunningaanvraag op. Hiervoor geldt een standaardprocedure. Dit betekent dat u binnen 8 weken antwoord van ons krijgt.

Gaat u een woning bouwen of verbouwen? Dan moet u via het OLO de volgdende bewijsstukken indienen:
Bij bouwen:

 • De EPC-berekening van uw woning of gebouw conform de NEN7120, waaruit blijkt dat de nieuwbouw gaat voldoen aan de EPC eis voor een gratis vergunning (tot € 50.000 legeskosten)
 • Een omschrijving waaruit blijkt welke (extra) bouwkundige en installatietechnische maatregelen u neemt om te kunnen voldoen aan de eis

Bij verbouwen:

 • Rapport waaruit blijkt dat uw verbouw gaat voldoen aan de EI eis, inclusief een omschrijving van de te nemen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Dit rapport moet zijn opgesteld door een gecertificeerde adviseur of bedrijf (voor woningbouw EPA-W, 9500-01, utiliteitsbouw EPA-U de BRL9500-03)
 • Documentatie waaruit blijkt dat de adviseur volgens de norm gecertificeerd is

Gaat u duurzame energie opwekken? Dan hebben wij voldoende aan de gegevens op de vergunningaanvraag.

Vragen over de procedure en het toetsen van uw aanvraag stelt u direct aan de gemeente. Technische vragen over uw project kunt u niet bij de gemeente kwijt. Deze informatie kunt u bij externe adviseurs vragen.

Uw pand moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze moet maximaal 50% van de huidige EPC eis in het Bouwbesluit zijn. Bouwt u een energieneutrale of Nul op de Meter woning of pand? Dan is dit prima. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA adviseur.

Uw pand moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie-Index. In de nieuwe situatie mag deze maximaal 0,7 zijn. Verbouwt u tot energieneutraal of Nul op de Meter? Dan is dat prima. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA-adviseur.

EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt
De EPC geeft voor een nieuwbouwwoning aan hoeveel energie nodig is om te verwarmen, koelen en water te verwarmen. Hoe lager het cijfer hoe minder energie nodig is.

EI= Energie-index
De Energie-Index zegt hoe energiezuinig uw bestaande woning is. Het is de uitgebreide versie van wat vroeger bekend stond als het energielabel. Hoe lager het index cijfer, hoe zuiniger de woning.

Wij willen graag weten wat de effecten zijn van deze gratis vergunning. De informatie in de toelichting gebruiken we daarom om te meten hoeveel energie we besparen en hoeveel duurzame energie we opwekken.

Uw kind kan vanaf 2 jaar al terecht bij de peuteropvang.

Op dit moment wordt onder de volgende dorpen en wijken gas gewonnen: De Knipe, Oranjewoud, Skoatterwâld, ten zuiden van Bontebok, Katlijk en Mildam én onder het IBF/De Kavels.

De boorlocatie is in de gemeente Opsterland gebouwd. De gemeente waar de bovengrondse boorlocatie staat, geeft toestemming. Opsterland heeft deze in 2012 toestemming gegeven. Het ministerie van Economische Zaken verleent de vergunning voor het winnen van gas.

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen de gaswinning niet verbieden. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2017 wel het recht om de minister van Economische Zaken advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken.

gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen dit niet

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond en verleent de vergunning voor gaswinning. De minister van EZ moet akkoord gaan met een winningsplan. De gasboring vanuit Langezwaag 2 onder de gemeente Heerenveen wordt gedaan op basis van een winningsplan, waar de minister nog niet mee heeft ingestemd.

Vermilion is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Daarnaast is Vermilion verantwoordelijk voor de communicatie hierover. Via de plaatselijke belangen heeft Vermilion de inwoners van De Knipe en Oranjewoud al in een eerder stadium geïnformeerd over de plannen en de uitvoering.

De gemeente heeft Vermilion aangesproken over de beperkte communicatie naar de gemeente en de inwoners. De winning vanonder Skoatterwâld, Bontebok en het IBF/De Kavels vindt plaats via een voorlopig winningsplan. Daarmee moet de minister nog instemmen. Het college van B&W heeft op donderdag 23 februari 2017 de minister van Economische Zaken gevraagd om de gasboringen stop te zetten zolang de winningsplannen nog niet door de minister zijn goedgekeurd.
Daarnaast hebben gemeenten vanaf 1 januari 2017 het recht om de minister van Economische Zaken advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken.

Bij de start van verkoop van kavels aan de Regentesselaan en Postiljon was de gaswinning onder Skoatterwâld niet bekend bij de gemeente Heerenveen. Pas eind december 2016 kreeg de gemeente een eerste signaal over gaswinning. In januari is in overleg met de wijkraad gekozen om dit onderwerp te agenderen en breed aan de wijk te melden op de jaarvergadering van de wijkraad op 9 februari.

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen de gaswinning niet verbieden.

Nee, dat hoeft niet.

De woningen in Skoatterwâld worden gebouwd op een vaste zandlaag. Hoe diep deze laag bij uw bouwkavel is, wordt door sondering bepaald. Als gevolg van de gaswinning zal deze zandlaag naar verwachting gelijkmatig dalen, ca. 2 cm tot maximaal 3 cm over een periode van 10 jaar. De constructie van de woningen kan deze bodemdaling aan, omdat de daling gelijkmatig is over heel Skoatterwâld en omgeving. De opbouw van de ondergrond voor de fundering verandert niet door een bodemdaling.

Op dit moment wint Vermilion gas op basis van winningsplannen die, voor zover bij de gemeente bekend, nog niet akkoord zijn bevonden door het Ministerie van Economische Zaken. Dit geldt voor zowel het gebied waar sinds 2015 gas wordt gewonnen, als voor het IBF. Naar de mening van de gemeente moet de wettelijke procedure eerst worden doorlopen. De gemeente heeft daarover via een brief het standpunt kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Economische Zaken. In deze brief is het ongenoegen uitgesproken over het gebrek aan informatie over de gasboringen. Ook is het Ministerie gevraagd de gasboringen stop te zetten zolang de juridische procedures nog niet definitief zijn.

De gemeente Heerenveen heeft Vermilion gevraagd een actieve houding in te nemen in de communicatie met bewoners. Immers, zij hebben de achtergrondkennis in huis en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, of Heerenveen nu wel of niet de gemeente is die toestemming geeft voor het plaatsen van een bovengrondse locatie. Daarom heeft de gemeente Vermilion gevraagd om samen met betrokken dorps- en wijkvertegenwoordigers de communicatie op te pakken. Omdat blijkt dat de communicatie van Vermilion met de inwoners dit niet goed verliep, neemt de gemeente de regie op dit vlak over.

Ja. In december 2016 werd bekend dat er ook gas onder het bedrijventerrein IBF/De Kavels zit. Halverwege februari 2017 hoorde de gemeente dat hier al gas wordt gewonnen.

In Friesland is afgesproken dat winningsbedrijven verplicht zijn om 0-metingen te doen van onroerende goederen in nieuwe winningsgebieden. Dat is een onderdeel van de afspraken. Wij vinden dat op alle locaties in onze gemeente waar gas wordt gewonnen dezelfde aanpak moet gelden.

Wij vragen de minister dan ook om invloed uit te oefenen en deze afspraken voor het hele gaswinningsgebied in onze gemeente te maken.

Hier zijn verschillende websites voor waar u meer informatie op kunt vinden. Bijvoorbeeld bij:

Ga een gesprek aan met de overlastgever. Soms kan het verplaatsen van de caravan, camper, vouwwagen of aanhanger al veel opleveren. Het is niet toegestaan een caravan, camper, vouwwagen of een aanhangwagen langer dan 3 dagen op de openbare weg te plaatsen waar de parkeerdruk te hoog is. De beoordeling of er sprake is van parkeerdruk ligt bij de gemeente.

Ga een gesprek aan met de overlastgever of laat een briefje voor deze persoon achter. Mocht dat niet helpen, dan kunt u bellen met handhaving.

Straatmuzikanten hebben geen vergunning nodig om hun kunsten te mogen laten horen of zien. Enkel het ten gehore brengen van akoestisch muziek is toegestaan. Spreek de straatmuzikant aan en vraag of deze wil weggaan als u overlast ervaart. Bij extreme overlast kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving.

Ledenwervers hebben geen vergunning nodig voor hun activiteiten.

Scharenslijpers of schilders die aan uw deur komen en hun diensten aanbieden hebben hier geen vergunning voor nodig. Venten is vrij. Vertrouwt u het niet, neem dan contact op met de politie. Vragen over regelgeving? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Honden mogen op bepaalde plaatsen in Heerenveen los lopen, daarbuiten is het verboden. U kunt contact opnemen als u vaker dezelfde baas en loslopende hond aantreft op een plaats waar dit niet is toegestaan. Is er een bijtincident geweest? Doe meteen melding bij de politie. U kunt het incident daarna ook doorgeven aan de gemeente, maar dit hoeft niet. De gemeente kan aan de hand van de aangifte een waarschuwing geven aan de eigenaar of bij ernstige bijtincidenten een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen.

Vuilnis dumpen is verboden. Kunt u uw afval niet kwijt? U kunt een extra vuilniscontainer aanvragen bij de Omrin via e-mail syp@omrin.nl syp@omrin.nl of bel 09-002 100 215. Ervaart u overlast van illegaal gestorte vuilnis dan kunt u met de gemeente contact opnemen.

Hebt u een bijenzwerm gevonden? Geen paniek. Een zwerm is niet gevaarlijk. Blijf rustig en houd afstand. Bel een imker. Deze komt graag langs om de zwerm op te halen. Imkers in buurt vindt u op de website van www.bijenhouders.nl.

Geen bijen, maar hommels?

Hebt u overlast van hommels in plaats van bijen? Kijk dan op www.knnv.nl/hommels. Hier vindt u allerlei informatie over hommels en advies wat te doen met een hommelnest.

Een stimuleringsmiddel voor de werkgever om een (langdurige) werkzoekende vanuit de Participatiewet aan het werk te helpen.

De Werkvoucher geldt voor alle werkgevers die een werkzoekende in dienst nemen die voldoet aan de voorwaarden.

De Friese gemeenten en Friese onderwijsinstellingen die voortgezet speciaal en praktijkonderwijs aanbieden zijn uitgezonderd.

De Werkvoucher wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Friese gemeenten en Friese onderwijsinstellingen voor voortgezet speciaal en praktijkonderwijs zijn participant in de ESF-aanvraag en daarom uitgezonderd van deelname.

Wanneer een werkgever een vacature beschikbaar wil stellen voor een (langdurig) werkzoekende, kan hij contact opnemen met ons team Werk. Wanneer er vervolgens een werkzoekende uit de doelgroep geplaatst wordt is de aanvraag voor de Werkvoucher mogelijk.

Om de drempel voor de werkgever te verlagen om een (langdurig) werkzoekende een kans te bieden en het hierdoor vergroten van de kansen van de werkzoekende.

Een werkgever mag voor maximaal vijf werkzoekenden, die voldoen aan de voorwaarden, een Werkvoucher aanvragen.

De periode om een Werkvoucher aan te vragen is éénmalig verlengd. Er is een beperkt aantal Werkvouchers beschikbaar. Een aanvraag indienen kan uiterlijk 30 november 2018.

Het bedrag van de Werkvoucher bedraagt € 3.000,=.

Het bedrag van € 3.000,= ineens wordt ongeveer 13 weken na aanvang van het arbeidscontract uitbetaald.

De uitbetaling vindt pas plaats nadat er een arbeidsovereenkomst en een loonspecificatie van de tweede maand van het arbeidscontract van de werkzoekende is overlegd.

De Werkvoucher is – afhankelijk van de werkzoekende – te combineren met geldende fiscale regelingen en andere subsidies, maar is niet te combineren met loonkostensubsidie.

Wanneer de plaatsing van een (langdurig) werkzoekende is gelukt, kan de Werkvoucher binnen vier weken na de start van het arbeidscontract worden aangevraagd.

Het vervoer wordt geregeld door VMNN. Taxi Witteveen is onderaannemer van VMNN. Sommige routes worden door Taxi Witteveen gereden. Maar alle contacten lopen via VMNN. Wilt u weten met welke vervoerder uw kind gaat reizen? VMNN informeert u hierover in de zomervakantie.

Alle contacten gaan via VMNN.

Dat hangt er van af naar welke school uw kind gaat. VMNN en Taxi Witteveen proberen om zoveel mogelijk de bekende chauffeurs in te zetten op de routes.

VMNN informeert u over het vervoer en de routes in de zomervakantie.

De nieuwe hoofdaannemer VMNN garandeert dat uw kind vervoerd wordt naar de school waar hij/zij naar toe gaat.

De gemeente mag een contract met een taxibedrijf voor leerlingenvervoer, niet voor onbepaalde tijd verlengen. Wanneer het contract afloopt, moet de gemeente het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. Bedrijven kunnen inschrijven op de aanbesteding met een offerte. De vervoerder met het beste aanbod wint de aanbesteding. De gemeente kijkt daarbij naar kwaliteit en prijs.

Nee, u hoeft verder zelf niets te regelen. Alle kinderen die in het schooljaar 2017-2018 met de taxi naar school gaan, worden vervoerd. De gemeente regelt met VMNN dat uw kind naar school wordt gebracht en weer gehaald.

Nee, u voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. U kunt dan een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Nee, dit moet via gezondverzekerd.nl.

Nee, u kunt terecht in de bibliotheek voor internetgebruik.

Hiervoor kunt u bellen met DFZ. Tel. (058) 291 31 31.

Dit is afhankelijk van uw individuele situatie. Als u twijfelt is het goed om de pakketten te vergelijken en daarbij goed te letten op de vergoedingen die u het meest gebruikt. Op gezondverzekerd.nl kunt u ook pakketten vergelijken.

Nee, bij overstappen regelt DFZ dit.

Nee, de AV-Frieso wordt voor 2018 voor u automatisch verlengd. Kijk wel of u nog aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden dan kunt u overstappen naar een andere aanvullende zorgverzekering.

Tel. (058) 291 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur). Servicepunt op de Gezondheidsboulevard in het Abe Lenstrastadion ingang J, Dalhuysenstraat 37 in Heerenveen (open op werkdagen van 10.00- 17.00 uur).

U kunt de HZR aanvragen via de website van de gemeente Heerenveen. Daarnaast is er een aanvraagformulier voor de HZR beschikbaar. Dit aanvraagformulier kunt u krijgen op het gemeentehuis.

Dat hangt af van uw individuele situatie, zoals bijvoorbeeld hoe hoog uw huidige premie is en hoeveel zorgkosten u heeft.

Ja, u moet de HZR voor het jaar 2018 opnieuw aanvragen. Of het antwoordstrookje dat u bij de brief hebt ontvangen bij de gemeente inleveren.

Ga niet in de rook staan, rook is altijd gevaarlijk. Houd ramen en deuren gesloten en zet uw (mechanische) ventilatie uit of dicht om rook niet naar binnen te laten komen.

Kom alstublieft niet naar de rampplek toe, om de hulpverlening niet voor de voeten te lopen.

Uw woning moet heel energiezuinig worden. Dit bepaal je via de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze moet 0 (nul) zijn. Bovendien moet de woning aardgasloos worden opgeleverd. U bewijst dit via een rapport van een externe EPA adviseur.

De tijdrit vindt plaats op woensdag 4 april.

Vanaf 12.00 uur start de Paracycling wedstrijd. Vervolgens start om 12.45 uur de tijdrit voor de vrouwen.

Het parcours is als volgt: de start is op de Abe Lenstraboulevard, vervolgens gaat het parcours via De Opslach, Het Meer, de Woudsterweg, de Van Limburg Stirumweg, Prins Bernhardweg en de Stadionweg weer naar de Abe Lenstraboulevard.

Ja. Het is nodig verschillende wegen af te sluiten.

Abe Lenstra Boulevard: gestremd van 8.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur

De start en de finish is op de Abe Lenstraboulevard. Voor de opbouw van het startpodium en de jurywagen is het nodig de boulevard vanaf 8.00 uur geheel af te sluiten. De Abe Lenstraboulevard is alleen via de voetpaden bereikbaar. Ook een deel van de parkeervakken langs de boulevard worden gestremd. Via de Atalanastraat blijft het wel  mogelijk de overige parkeervakken en de bedrijven aan de Abe Lenstraboulevard te bereiken.

Het parcours: gestremd van 11.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur

Een tijdrit over dit parcours heeft ook z’n consequenties. Zo is de hele route van dit parcours op 4 april tussen 11.00 en 15.00 uur voor het overige verkeer op slot. Dat betekent nogal wat voor de inwoners van dit gebied. Woont u in de wijk en moet u de wijk uit, dan is het wijs om dat per fiets te doen en/of vooraf goed rekening houden met de planning. Via verkeersborden worden omleidingsroutes ter plekke aangegeven.

Het wielerparcours is tussen 11.00 en 15.00 uur gestremd voor al het verkeer.

Het is dan ook aan te raden vooral handige afspraken te maken wanneer u tijdens de wedstrijd de wijk in of uit moet.

Op twee plekken blijft het wel mogelijk het parcours te kruisen.

U kunt de wijk in of uit via 1) de rotonde Mercurius-Domela Nieuwehuisweg en via 2) het fietspad bij de Elisabethlaan en Kon. Julianalaan en vervolgens het fietstunneltje onder de A32 door.

Verkeersregelaars zorgen voor een veilige oversteek. Het kan wel zijn dat u even moet wachten voordat u door kunt rijden.

Wanneer u tussen 11.00 en 15.00 uur met de auto de wijk uit moet, kunt u de auto eerder al buiten de wijk parkeren. Zo voorkomt u wachten bij de verkeersregelaars.

U kunt parkeren op bijvoorbeeld P8 en de K.R. Poststraat, maar ook in de wijken direct buiten het parcours.

In het centrum van Heerenveen, op de reguliere betaalde parkeerplaatsen. In parkeergarage Geerts Willigen moet voor elke auto betaald worden, ook voor volledig elektrische auto’s.

Nee. Deze auto’s hebben een motor die gebruik maakt van reguliere brandstof en zijn dus niet 100% elektrisch.

Op de site van de ANWB vindt u een overzicht van volledig elektrische auto’s.

Nee.

Parkeren in een blauwe zone is altijd gratis, wel moet u de parkeerschijf gebruiken.

In vergunninggebieden, zoals Plan Nijehaske, heeft u als eigenaar van een volledig elektrische auto gewoon een vergunning nodig.

Volledig elektrische auto’s hebben geen uitlaat, parkeerbeheer ziet dat dus meteen. Daarnaast kunnen ze het ook digitaal nakijken.

Dat vinden we erg vervelend. Het spreekt voor zich dat u daar bezwaar tegen kunt indienen.

Elk jaar bekijken we of deze stimuleringsmaatregel voor duurzame auto’s nog nodig is.

Sinds begin 2018 zitten er stickers op de betaalautomaten voor het parkeren en u leest er hier op onze website meer over.

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond onder onze gemeente en verleent de vergunning voor gaswinning. Het gaswinningsbedrijf is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Het Ministerie van Economische Zaken controleert dit plan en stelt het vast. Daarnaast is het gaswinningsbedrijf verantwoordelijk voor de communicatie richting inwoners en betrokkenen.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn. Dit doen we via verschillende kanalen: deze website, Facebook-pagina Gaswinning in Heerenveen en via Crackstate Nijs in de Heerenveense Courant.

Daarnaast zien we er op toe, dat de regels en afspraken rondom gaswinning worden gevolgd. Zodra winningsplannen worden goedgekeurd door het ministerie, heeft de gemeente het recht om advies te geven over het in gang zetten van het winningsproces.

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Alles wat op een diepte van meer dan 100 meter onder het maaiveld in de aardbodem zit, valt onder het bevoegd gezag van het Ministerie van Economische Zaken.

Januari 2019.

De weegauto weegt de Sortibak met een chip. Vlak voordat de container wordt geleegd en voor het terugplaatsen op de straat weegt de auto de container. De weeginstallatie weegt zo het nettogewicht restafval in de container. Zo betaal je alleen voor het restafval dat je in de container had. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt.

Nu betaalt u € 6,50 wanneer u uw Sortibak aanbiedt. Het maakt niet uit hoe zwaar de Sortibak is. Vanaf 1 januari 2019 betaalt u € 1,00 per keer en € 0,32 per kilo afval*. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe goedkoper het wordt.

*Bedrag moet nog vastgesteld worden door de gemeenteraad. Dit gebeurt in december.

Op uw factuur Afvalstoffenheffing staat hoeveel kilo afval er in de Sortibak zat. In oktober beginnen we met het testen van het wegen van de Sortibakken. In januari krijgt u een brief, hierin staat hoeveel kilo uw Sortibak woog. En een berekening volgens het huidige en het nieuwe systeem.

Afval scheiden is voor u goedkoper. En veel afval is alleen geschikt voor hergebruik of recycling als het apart wordt ingezameld.

Om het te kunnen hergebruiken, moeten we papier, glas, textiel en groente, fruit en tuinafval scheiden. Plastic, metaal en drankkartons kunnen goed hergebruikt worden na het scheiden. De scheidingsinstallatie van Omrin haalt plastic, metaal en drankkartons uit uw afval. Bekijk ook het filmpje over nascheiding. U heeft zo geen extra container nodig voor plastic, metaal en drankkartons.

In het werkgebied van Omrin wordt plastic niet apart ingezameld. Want dat doet de scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) van Omrin. Deze machine haalt bijna 15 kilo plastic per inwoner uit het afval. In gemeenten waar plastic apart wordt ingezameld is dat gemiddeld 7 kilo per inwoner. (cijfers uit 2015). Er wordt nergens zoveel plastic gerecycled als in Friesland.

Van GFT en organisch keukenafval wordt compost gemaakt. Maar dan moet u het wel in de Biobak doen. Het legen van de Biobak kost € 0,50 per keer. Wanneer u GFT en keukenafval scheidt, bent u goedkoper uit dan wanneer u het GFT afval in de Sortibak doet.

Om u te helpen uw GFT en organisch keukenafval te scheiden, is er het Biobakje, gemaakt van 100% gerecycled kunststof uit plastic afval dat door Omrin is opgehaald. Het Biobakje is geschikt als keukenafvalbakje op het aanrecht. In het Biobakje past 2,9 liter afval en heeft een deksel om geurtjes tegen te gaan. Het Biobakje kan in de vaatwasser.

Het legen van de oud papier container is gratis.

Als uw flat of appartement beschikt over ondergrondse containers, dan kunt u daar uw afval gescheiden in doen.

Meer informatie over afval scheiden kunt u lezen in de de Afvalscheidingswijzer (PDF 625 kB) van Omrin.