Beleidsoverzicht Omgevingsvisie

Bestuur

01_Verordening_burgerinitiatief_2016 (PDF 401 kB)

02_Participatie-_en_inspraakverordening_Heerenveen_2016 (PDF 110 kB)

Cultuur

01 Cultuurnota_14_maart_2017 (PDF 1 MB)

Duurzaamheid

01_Beleidskader_zonneparken_Heerenveen_2016 (PDF 7 MB)

02_Uitvoeringsprogramma_duurzaamheid_2015-2020 (PDF 1 MB)

03_Beleidsnotitie windenergie 2005 (PDF 291 kB)

Economie

01 Ondernemersfonds_-_raadsvoorstel – 15-12-2014 (PDF 201 kB)

02 Integrale_detailhandelsvisie_2011 (PDF 1 MB)

03 Aanloopgebied_in_het_detailhandelsbeleid_-_notitie – 2012 (PDF 866 kB)

04 Sociaal-economisch_beleid_2011-2016 (PDF 770 kB)

05 Verkenning_economische_samenwerking_F4_-_notitie – 2012 (PDF 601 kB)

06 Bedrijventerreinenvisie_2010-2020 (PDF 1 MB)

07 Herijking Kantorenbeleid sep 2012

08 Regionaal bedrijventerreinenplan Regio Zuidoost 2011-06-06 (PDF 1 MB)

09 Integrale visie A7 zone – 2002 (PDF 1 MB)

10 Grondbedrijf_Heerenveen_juli_2016 (PDF 2 MB)

11 Monitor_grondbedrijf_juni_2016 (PDF 674 kB)

12 Nota_Grondbeleid_-_oktober_2013 (PDF 1 MB)

12a Raadsvoorstel_nota_Grondbeleid_-_7_november_2013 (PDF 1 MB)

13_Samenwerkingsagenda 24 oktober 2011 Heerenveen (PDF 3 MB)

Infra bovengronds

01_Actualisatie__Beleidsplan_Wegen_2013_-2017 (PDF 602 kB)

02 Beleidsnotitie antennemasten 2001 (PDF 1 MB)

Landschap en natuur

01 Bermbeheersplan Heerenveen 1998 (PDF 1 MB)

02 Landschapsbeleidsplan zuidoost friesland 2003 (PDF 8 MB)

03 Landschapsfonds_juli_2010 Oranje Katlijk landschapf (PDF 6 MB)

Milieu

01_Beleidsnotitie_Geur – 2015 (PDF 844 kB)

02_Beleidsnotitie_Licht_2014-2020 (PDF 948 kB)

Ondergrond

01_Actualisatie_bodemkwaliteitskaart_en_nota_bodembeheer_gemeente_Heerenveen – 2015 (PDF 31 MB)

Overig

01_Harmonisatie_bestemmingsplanne_Buitengebied__herindeling_2014 (PDF 1 MB)

02 Centrumregeling_samenwerking_sociaal_domein_Friese_gemeenten – 2014 (PDF 201 kB)

03 Streekagenda Zuidoost – 2013 (PDF 4 MB)

Participatiewet

01_Kadernota_Werk__Inkomen_en_Participatie_2014-2018 (PDF 681 kB)

02_Beleidsevaluatie_reintegratie_en_minimabeleid 2013-2014 (PDF 1 MB)

Recreatie en toerisme

01_Notitie_recreatie_en_toerisme_Vrijetijdseconomie_in_Gemeente_Heerenveen_2015-2018 (PDF 2 MB)

Sport

01_Notitie_Sportstad_Rekenkamercommissie_Heerenveen – 2016 (PDF 504 kB)

02_Hart_voor_accommodaties_2008_2014 (PDF 4 MB)

03_Ruimte_voor_sport_in_Heerenveen_febr2016 (PDF 3 MB)

04_Sport en beweegvisie 2017-2025 (PDF 6 MB)

Vastgoed

01_Kwalitatiesplan_kapitaalgoederen_en_beheer2016_-2020_gemeente_Heerenveen (PDF 21 MB)

02 _Herijking_toekomstperspectief_Huisvesting_Basisonderwijs – 2016 (PDF 2 MB)

Veiligheid

01_Samen Veilig, Samen Doen! 2017-2021 (PDF 875 kB)

01a_Raadsvoorstel raad Samen Veilig Samen Doen! – 2017 (PDF 228 kB)

Verkeer en vervoer

01_GVVP Heerenveen 2017 (PDF 2 MB)

02_Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2020 (PDF 926 kB)

03_Parkeervisie Heerenveen 2017 (PDF 11 MB)

03a_Raadsvoorstel parkeervisie 2017 (PDF 126 kB) 

Visie

01_Structuurvisie Centrum Breed Heerenveen d_NL.IMRO.0074.-VG01 maart 2011 (PDF 9 MB)

02_Het Oranjewoud ontwerp-ontwikkelingsvisie b_NL.IMRO.0074.BD-OW01 (PDF 2 MB)

Water

01_Watertakenplan 2009 2012 te continueren voor 2016 – 2020 (PDF 32 MB)

01a_Raadsvoorstel Watertakenplan 2016-2020 (PDF 295 kB)

02_Kostendekkingsplan Riolering 2016-2020 en verder (PDF 638 kB)

Welstand en erfgoed

01_Harmonisatie beleid welstand en cultuurhistorisch erfgoed – b&w-advies 2015 (PDF 481 kB)

02_Nota_Cultuurhistorisch_erfgoed – 2010 (PDF 45 MB)

03_Welstandsnota_2016 (PDF 23 MB)

04_Toelichting beschermd gebied Het Oranjewoud – 2007 (PDF 2 MB)

05_Toelichting beschermd gebied Aldeboarn – 1988 (PDF 2 MB)

06_Notitie_Kan-bepaling (welstands- en monumentenadvisering) – 2015 (PDF 88 kB)

Welzijn

Jeugd

01_Speelplan_Heerenveen_Circus__fort_en_nu_verder (PDF 1 MB)

02_Beleidsplan zorg voor jeugd 2015 – 2018 (PDF 1 MB)

Wmo

03_Plan_WMO gezondheidsplan – iedereen doet mee_2015-2018 (PDF 2 MB)

04_Verordening_Wmo_gemeente_Heerenveen_2015 (PDF 308 kB)

Wonen

01 Woonvisie_2015_2020__april_2016 (PDF 610 kB)

01a_Achtergronddocument_Analyse_en_toelichting_Woonvisie_2015-2020 (PDF 1 MB)