Beliedsnota Plattelân 2014-2017 – Provinsje Fryslân