Gemeenteraad - Gemeente Heerenveen

Gemeenteraad

foto raadszaal
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Anders gezegd: de gemeenteraad is de baas van de gemeente. De inwoners van Heerenveen kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door de inwoners. In Heerenveen zijn op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen geweest.

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld waar het geld aan wordt besteed voor zover dat niet door wetten en regels is bepaald. De raad stelt ook verordeningen vast. In zijn kaderstellende rol bepaalt de raad wat er in de gemeente moet gebeuren, hoe dat uitgevoerd zou moeten worden en wat dat mag kosten. Vervolgens controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders, dat het dagelijkse bestuur vormt, dat ook daadwerkelijk heeft gedaan.
De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen. Daardoor hebben de raadsleden ruim gelegenheid om invulling te geven aan hun rol van volksvertegenwoordiger. Daarvoor heeft de raad een aantal instrumenten tot zijn beschikking zoals het vragenrecht, het recht van interpellatie, het indienen van initiatiefvoorstellen of moties en amendementen en het uitvoeren van onderzoek. Deze onderwerpen staan in het reglement van orde.

Gemeenteraad op het bordes

 

De gemeenteraad benoemt de wethouders en kan hen ook ontslaan. Wethouders maken geen deel uit van de raad.

De burgemeester is de voorzitter van de raad. Als hij er niet is, wordt het voorzitterschap overgenomen door een raadslid.
In de gemeenteraad van Heerenveen zitten 31 raadsleden. Raadsleden en raadsfracties worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de raadsgriffier en de griffie.

Inspreken

De besluiten van de raad worden voorbereid in een raadscommissie. De raad van Heerenveen heeft drie raadscommissies (Algemene Zaken (AZ), Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu (ROM) en Samenlevingszaken (SAZA)). Soms wordt een besluit voorbereid via een Petear. In de raadscommissies mogen inwoners of belanghebbenden inspreken over een punt dat op de agenda staat. Voor it Petear worden mensen actief uitgenodigd. Spreektijd in de raadscommissie beperkt zich tot maximaal vijf minuten. Bij it Petear gaan aanwezigen en commissieleden in gesprek en is de tijdsduur afhankelijk van het onderwerp. De voorzitter trekt dan meer tijd uit voor de discussie. In de raadsvergadering is geen mogelijkheid tot inspreken.

Privacy

Om de privacy te waarborgen worden brieven van burgers niet gepubliceerd en worden overheidsdocumenten zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Toegang tot het gemeentehuis

Voor raads- of commissievergaderingen is de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering tot 21.30 uur geopend. Mocht u later naar binnen willen dan kunt u bellen met de huismeester: (0513) 617 482.