Informatie over de gemeente Heerenveen

Leestijd: 5 minuten

De gemeente Heerenveen telt 21 kernen, waarvan de plaats Heerenveen verreweg de grootste is. De kernen Akkrum, Jubbega, Oranjewoud, Oudeschoot, Aldeboarn, Nieuwehorne, De Knipe en Nes tellen na Heerenveen de meeste inwoners. De andere kernen zijn: Oudehorne, Tjalleberd, Hoornsterzwaag, Mildam, Katlijk, Luinjeberd, Bontebok, Haskerdijken, Gersloot, Terband, Nieuwebrug, Nieuweschoot.

Bekijk de video over de gemeente Heerenveen

YouTube video

Voorop staat dat de gemeente iedere dag van betekenis wil zijn voor haar inwoners. Hieronder vindt u links naar informatie over waar de gemeente voor staat en waar de gemeente naartoe wil.

Samenstelling en werkwijze gemeenteraad

De gemeenteraad in Heerenveen bestaat uit 31 raadsleden. Informatie over de samenstelling en werkwijze van de gemeenteraad is te vinden op de pagina van de gemeenteraad.

Samenstelling college

Met vijf wethouders in het college worden de samenwerkingen binnen en buiten de organisatie verstevigd. De samenstelling van het college is te vinden op de pagina college van B&W.

Strategische agenda

In april 2021 heeft de gemeenteraad de Strategische Agenda gemeente Heerenveen 2022-2040 vastgesteld. Deze Strategische Agenda als uitgangspunt voor de toekomstige koers en het Strategisch Afwegingskader zijn het resultaat van een leer- en experimenteertraject van de raad om vanuit samenhang meer richting mee te geven aan de voorkant.

Raadsagenda 2022-2026

In een mooi proces is de raadsagenda gemeente Heerenveen 2022-2026 opgesteld door alle in de raad vertegenwoordigde fracties. Op 9 juni 2022 is de raadsagenda vastgesteld.

In deze agenda spreekt de raad uit welke onderwerpen de raad urgent en belangrijk vindt en welke rol de raad kiest in deze bestuursperiode. In november 2022 heeft de raad besloten om de eerste twee onderwerpen prioriteit te geven. De raad wil in ieder geval over deze thema’s belangrijke besluiten nemen in deze bestuursperiode:

  • Bestaanszekerheid van inwoners
  • Wonen en volkshuisvesting
  • Duurzaamheid
  • Dienstverlening van de gemeente
  • Cultuur

De in de vorige raadsperiode in gang gezette democratische vernieuwing wil de raad graag verder ontwikkelen. Dit wil de raad doen door nieuwe vormen van betrokkenheid en democratie, samenwerken en beslissingen voorbereiden met de samenleving. De raad ziet zichzelf als één van de uitleggers van overheidsbesluiten en neemt zich voor te investeren in contact met inwoners en communicatie vanuit de raad als geheel. Door voorspelbaar en transparant te zijn over de te nemen besluiten, de keuzes uit te leggen en verantwoording af te leggen wil de raad de legitimiteit van de keuzes voor de samenleving verhogen.

De raad kiest met deze agenda bewust voor politiek opdrachtgeverschap. De spelregels, verwachtingen en (werk)afspraken over het samenspel tussen raad en college worden beschreven. De raad geeft het college kaders mee voor de opgave én voor de aanpak. In de raadsagenda is sprake van A, B of C dossiers. Bij A dossiers wil de raad eerst zelf een beeld vormen (waar mogelijk met de samenleving); de raad wil bij deze A dossiers in een open gesprek met de samenleving tot nieuwe inzichten komen over de waarde van (vrijwilligers)werk, armoedebeleid, biodiversiteit en cultuur. Bij deze onderwerpen zullen de studenten van de NHL Stenden Thorbecke Academie gevraagd worden om te monitoren. Bij B dossiers formuleert de raad een opdracht voor het college en bij C dossiers is de raad transparant over waarop de raad let bij het controleren van de uitvoering door het college.

Daarnaast heeft het college de ruimte om voor de vele andere opgaven die er zijn een eigen agenda te bepalen. Volgend aan de raadsagenda maakt het college een eigen programma. Bij het maken van de raadsagenda zijn meer thema’s besproken dan er uiteindelijk zijn vastgelegd. De raad vertrouwt erop dat het college bij de genoemde onderwerpen de raad vroegtijdig betrekt als het college van plan is om een voorstel te doen.

Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

De collegedragende partijen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA hebben een hoofdlijnenakkoord geschreven met als titel: ‘daadkrachtig veranderen, een doordacht samenspel’. Het is een hoofdlijnenakkoord waarin niet te veel in detail wordt geschetst, maar dat ruimte geeft om met elkaar breder naar opgaven te kijken. De partijen zien dit als een nieuwe manier van samenwerken tussen raad en college en doen dit samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie en de eigen organisatie.

In het hoofdlijnenakkoord staan de grootste transities die vertaald worden naar programma’s en waarin verbinding wordt gelegd met onder andere de raadsagenda. De inhoud van de programma’s worden met elkaar uitgewerkt.

Begrotingscyclus

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de perspectiefnota, begroting, verzamelbesluiten en jaarstukken. Dit wordt ook wel de begrotingscyclus genoemd.

De thema’s uit de raadagenda en de transities uit het hoofdlijnenakkoord en de lopende opgaven vormen de agenda voor de komende vier jaar en worden afgewogen in een meerjarenplanning. In deze meerjarenplanning vindt vertaling plaats van opgaven en ambities naar concrete resultaten, planning én benodigde middelen. De raad maakt bij de meerjarenplanning (perspectiefnota) 2023 integraal afwegingen over prioriteiten en de verdeling van financiële middelen. Deze mondt uit in de begroting 2024 ev.

De begroting 2023 is in november 2022 vastgesteld. In deze begroting een sluitende jaarschijf voor de jaren 2023 tot en met 2025. Dit geldt niet voor de jaarschijf 2026 waar sprake is van een tekort van bijna 6,7 miljoen euro. De jaarschijf 2026 kan niet sluitend worden gemaakt, zolang het Rijk geen duidelijkheid geeft over de rijksbijdrage. Het blijft dan ook noodzakelijk om behoudend en realistisch te begroten.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad, na een interactief proces met inwoners, op 8 juli 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. In de visie staan de ambities, de kernopgaven en de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving.

Onderzoeksrapport beleving, behoeften en ervaringen van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, medewerkers en bestuurders

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd onder stakeholders van de gemeente Heerenveen naar de wijze waarop zij het functioneren van onze organisatie ervaren.

Tevens is onderzocht wat de kenmerken zijn van de burgerschapsstijlen van de inwoners van de gemeente; welke waarden hebben inwoners van de gemeente Heerenveen en op welke manier staan ze in het leven. Dit is voor zowel de gemeente als geheel als voor gebieden in de gemeente in beeld gebracht. Deze informatie is behulpzaam bij het maken van keuzes over de wijze waarop de gemeente inwoners het beste kan betrekken bij haar activiteiten.

In het onderzoek zijn inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, medewerkers en bestuurders bevraagd.

Geplaatst op 10 maart 2023, 10:10 | Gewijzigd op 4 december 2023, 07:49

Nieuws