Raadsagenda 2022-2026

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2022 de raadsagenda Heerenveen 2022-2026 (PDF 1 MB) vastgesteld. De raadsagenda is in een mooi proces door de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Heerenveen opgesteld. Over de onderwerpen in deze agenda wil de raad in ieder geval belangrijke besluiten nemen in de bestuursperiode 2022- 2026.

Belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Heerenveen

Vier onderwerpen hebben prioriteit in deze bestuursperiode:

  • Dienstverlening van de gemeente
  • Bestaanszekerheid van inwoners
  • Wonen en volkshuisvesting
  • Duurzaamheid (circulaire economie, energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie)

Ook Cultuur vindt de gemeenteraad een belangrijk vraagstuk, maar minder urgent dan bovengenoemde vier onderwerpen.

In gesprek met de inwoners

De onderwerpen zijn vraagstukken die in de samenleving spelen. De raad wil in een open gesprek met de samenleving tot nieuwe inzichten komen over de waarde van (vrijwilligers)werk, armoedebeleid, biodiversiteit en cultuur. Bij deze onderwerpen zullen studenten van de NHL Stenden Thorbecke Academie gevraagd worden om te monitoren.

De raad wil gesprekken voeren met inwoners, ondernemers en instellingen in buurten, wijken en dorpen om te luisteren wat er speelt, te vertellen wat de raad doet en te vragen of dat nog steeds aansluit op de verwachtingen van inwoners, instellingen en bedrijven.

Verder wil de raad investeren in contact en communicatie met inwoners vanuit de raad als geheel. Het is de bedoeling om voorspelbaar en transparant te zijn over de besluiten die de raad neemt door vooraf goed uit te leggen wat er speelt. En door achteraf verantwoording af te leggen.

Raadsagenda leidend voor collegeprogramma

De gemeenteraad kiest met deze agenda bewust voor politiek opdrachtgeverschap. Het college krijgt de opdracht om de onderwerpen met prioriteit aan te pakken. Daarbij geeft de raad in de raadsagenda het college kaders mee voor de opgave én voor de aanpak. Volgend aan de raadsagenda heeft het college een eigen programma, een hoofdlijnenakkoord (PDF 5 MB)

Raadsagenda actueel houden

De raadsagenda is een levend document. De eerste uitwerking en vertaling naar de begroting vindt plaats in een lange termijn agenda (LTA) en meerjarenplanning. Maar ook in de periode daarna zal de agenda regelmatig getoetst worden aan de actualiteit. Dit toetsen doet de raad in de gesprekken met de samenleving. Daarnaast houdt een begeleidingscommissie vanuit de raad zicht op de voortgang, het proces en het stimuleren van de raad in het ontwikkelen van en leren over participatie.

Zie ook

Raadsagenda Heerenveen 2022-2026 (PDF 1 MB)
Infographic Raadsagenda Heerenveen 2022-2026 (PDF 482 kB)
Hoofdlijnenakkoord2022-2026 (PDF 5 MB)

Geplaatst op 13 juni 2022, 12:35 | Gewijzigd op 6 mei 2024, 10:47

Nieuws