Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Heerenveen heeft in de raadsvergadering van 5 oktober 2015 een voorzitter en twee leden benoemd voor de rekenkamercommissie Heerenveen.

Commissieleden

Voor vier jaar zijn aangesteld als voorzitter de heer J. Jorritsma, en als leden mevrouw E. Lukovac en de heer R. Afman. Vanuit de griffie is als secretaris toegevoegd mevrouw M.A.J. Yska. Nevenfuncties van de leden van de rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Zo fungeert zij als een extra onderzoeksorgaan binnen de gemeente voor de gemeenteraad. Naar aanleiding van onderzoek doet zij aanbevelingen.

Werkwijze

De keuze voor onderwerpen van onderzoek maakt de rekenkamercommissie zelf, maar de raad, raadsleden, het college, instellingen en de burgers worden uitgenodigd suggesties te doen voor onderwerpen. Bij het doen van onderzoek streeft de commissie naar een zo groot mogelijke transparantie en een open communicatie met de betrokkenen. De onderzoeksopzet wordt gepubliceerd. De betrokkenen in het onderzoek krijgen de gelegenheid om voor publicatie van een rapport op de inhoud te reageren. De vastgestelde rapporten zijn openbaar en zijn via de gemeentelijke website te raadplegen. De commissie wil elk jaar twee onderzoeken verrichten.
Het onderzoeksprotocol kunt u hier (PDF 122 kB) lezen.

Reglement van orde

De officiële regeling van de rekenkamercommissie vindt u in het reglement van orde van de Rekenkamercommissie (PDF 78 kB).

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Verordening Rekenkamercommissie Heerenveen 2015 (PDF 82 kB). U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via rekenkamercommissie@heerenveen.nl.