6 juli vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslan

Dit artikel is niet meer actueel

Op 6 juli vergadert het algemeen bestuur van de GR SW Fryslân vanaf 14.00 uur op het Kantoor Caparis NV, Orionweg 2, Leeuwarden.

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

Op de agenda staat:

  • Benoeming DB-leden
  • Vaststellen begroting 2019
  • Vaststellen jaarrekening 2017

De stukken liggen vanaf 2 juli 2018 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten