Commissievergadering | 16 en 17 november 2020 | Vooruitblik

Agenda, stukken en uitzending: www.heerenveen.nl/commissievergadering-16november2020 en  www.heerenveen.nl/commissievergadering-17november2020

Meepraten?

Vertel jouw mening over de onderwerpen op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geef het voor 11 november door aan de raad via de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

Vooruitblik op 16 november

Update Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is een document waarin staat welke energiedoelstellingen gemeente Heerenveen samen met de regio zal halen en op welke termijn. En de aanpak/strategie om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners werken we aan de RES.

RKC-onderzoek evaluatie Woonvisie 2015-2020 – startnotitie

De rekenkamer gaat onderzoek doen naar de Woonvisie 2015 – 2020. De onderzoeksopzet hiervoor staat in de startnotitie. De voorzitter van de Rekenkamercommissie, Ron Afman, beantwoordt vragen en licht de onderzoeksopzet toe.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke onderzoekscommissie voor de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie kijkt aan de ene kant of de gewenste resultaten kunnen worden gehaald met het beleid van de gemeente. Aan de andere kant kijkt de Rekenkamercommissie naar de uitvoering van het beleid: gebeurt er wat er is afgesproken en zijn de resultaten zoals bedoeld?

De Rekenkamercommissie gaat ook na of de gemeente doelmatig werkt: zet de gemeente de juiste middelen in om de gewenste resultaten te behalen?

Vvgb Schoterlandseweg 24 en 24 b Oudehorne

Naast de woning aan de Schoterlandseweg 24 wil de eigenaar van een schuur een woongebouw te maken, waarin kamers verhuurd gaan worden aan ouderen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Deze verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad is nodig omdat het plan is in strijd is met het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne’. Het college wil toch graag meewerken aan het plan. Onder andere omdat de inwoners van de dorpen vragen om een dergelijke alternatieve woonvorm en het past in het gestelde (sub)doel van de woonvisie om te faciliteren dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.
Daarnaast heeft het college met een ruimtelijke onderbouwing aangegeven waarom van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Er wordt ingegaan op wet- en regelgeving, beleidskaders en relevante ruimtelijke aspecten.

Geen insprekers bij dit agendapunt? Dan wordt het niet besproken in deze vergadering en op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering gezet.

Voorgesteld besluit

1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten van een woning met een woongebouw ten behoeve van kamerverhuur (vervanging schuurgedeelte) op de locatie Schoterlandseweg 24 en 24 b te Oudehorne;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.

Bestemmingsplan Van Riesenstraat, Heerenveen

De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestemmingsplan aan te passen zodat op de zuidzijde van de Van Riesenstraat negen compacte stadswoningen gebouwd mogen worden. Nu staat er een complex van leegstaande commerciële ruimtes. Het plan om woningen te bouwen past in de vorig jaar gemaakte/vastgestelde centrumvisie en bij de wens van de gemeenteraad om de (dorps)kernen te ontwikkelen (zie Thematisch Raadsakkoord).

Geen insprekers bij dit agendapunt? Dan wordt het niet besproken in deze vergadering en op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering gezet.

Voorgesteld besluit
• Het bestemmingsplan Van Riesenstraat Heerenveen, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.BPNRiesenstraat-G01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm gewijzigd vast te stellen.
• Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronische bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNRiesenstraat-VG01.

Uitvoeringsprogramma Werk

De gemeenraad bespreekt het uitvoeringsprogramma Werk. Dit uitvoeringsprogramma laat zien hoe de gemeente aan de slag gaat met de instroom in de bijstand, de uitstroom naar een opleiding of werk en de handhaving. Het doel van dit programma is: meer mensen aan het werk (krijgen en houden) en het gemiddelde aantal uitkeringen uiterlijk 2023 op 1100 te krijgen.

Het uitvoeringsprogramma is gemaakt om de doelen te bereiken die staan in het hoofdlijnenakkoord ‘Duurzaam door ontwikkelen’ en de kadernota Sociaal Domein 2019- 2025 “Heerenveen ontwikkelt verder”.

Voorgesteld besluit
1.Het uitvoeringsprogramma Werk 2020 – 2022 als uitwerking van de kadernota Sociaal domein vaststellen
2. Het uitvoeringsprogramma Werk in 2023 evalueren
3. De financiële gevolgen:
ad € 150.000 structureel voor de invulling van de taakstelling Beschut Werk,
ad € 25.000 eenmalig voor de uitwerking van “Jongeren in Beeld”
en eventuele extra formatie voor de Poort
integraal afwegen bij de Perspectiefnota 2021

Vooruitblik 17 november

Overview structurele thema’s sociaal domein

De raadscommissie krijgt een presentatie waarin overzicht wordt geven over wat speelt bij de onderwerpen:
• uitvoeringsplannen sociaal domein, stand van zaken algemeen
• voortgang jeugdhulp
• voortgang wmo (incl. vervoer)
• voortgang armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid
• voortgang inclusiviteit
• voortgang Caparis

Per thema kunnen kunnen 2 vragen per fractie gesteld worden.

Uitleg over schuldhulpverlening en de mogelijkheden

De gemeenteraad krijgt van een extern bureau uitleg over schuldhulpverlening, zodat we als gemeente er beter voor kunnen zorgen dat inwoners met schulden de juiste hulp ontvangen en deze hulp betaalbaar blijft.
Het gaat om mensen met problematische schulden, beschermingsbewind, schuldsanering en de kosten van beschermingsbewind voor gemeente. Het bureau vertelt over de mogelijkheden en keuzes van de gemeente en hoe je als gemeente kunt sturen, bijvoorbeeld in adviesrecht beschermingsbewind dat waarschijnlijk gaat gelden vanaf 1 januari 2021.