Doorontwikkeling afvalinzameling

Dit artikel is niet meer actueel

Sinds 1-1-2016 wordt het afval volgens de groen-groen-grijs-systematiek ingezameld. Dit om bewoners te prikkelen afval zoveel mogelijk te scheiden en zo minder afval voor de Sortibak (grijs) over te houden. Na evaluatie en overleg van dit systeem met Gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Omrin, is besloten om ook te kijken naar het gewicht. Verwacht wordt dat afrekening op gewicht nog meer een prikkel geeft om met name het relatief zware gft-afval niet meer in de Sortibak, maar in de Biobak te deponeren wat financieel aantrekkelijk is voor de bewoners.

Daarnaast wordt per 1-1-2018 de inzamelfrequentie aangepast in groen-grijs (2-wekelijks) en vanaf 1-1-2019 de Sortibak naar gewicht met de inwoners afgerekend.

Wethouder Siebren Siebenga: “We stimuleren dat afval zo goed mogelijk gescheiden wordt. Maar we willen de bewoners ook goede service bieden. En zoeken naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen milieukosten en service aan inwoners.”

Van Afval Naar Grondstof – VANG

De doelstelling om in 2020 slechts 100 kg huishoudelijk afval per inwoner per jaar te verbranden staat nog steeds. De rest wordt hergebruikt of krijgt een andere nuttige toepassing. De gemeente betaalt per kilogram aan Omrin. Dus ligt het voor de hand bewoners ook op kilogrammen aangeboden afval af te rekenen. Dankzij voortschrijdende technische ontwikkelingen is dit nu ook mogelijk.

Waarom wijzigt de frequentie van de inzameling Sortibak?

Bij wijze van proef is sinds 2016 de grijze container, de zogenaamde Sortibak, minder vaak geleegd. Daar komen we nu op terug. De Sortibak kan voortaan weer een keer per twee weken worden geleegd.

Betaal ik nu voor het aantal keren dat ik de bak aan de weg zet én voor de hoeveelheid (het aantal kilo’s)?

Voor het legen van de Sortibak betaalt u voortaan per kilogram en niet meer voor het aantal keer dat u bak laat legen. Per leegbeurt betaalt u daarnaast een klein bedrag voorrijkosten. Hoe hoog dit bedrag is, wordt in september door de gemeenteraad bepaald.
Door de ophaalfrequentie aan te passen kunt u misschien om de week, maar misschien zelfs wel eens om de vier weken, uw container laten legen.

Verandert er iets aan de inzameling van het gft-afval/de biobak?

Voor de biobak blijft u per leegbeurt een klein bedrag betalen: € 0,50. In de wintermaanden kan dat één keer per zes weken, ’s zomers om de week.

Waarom betaal ik voor het restafval per kilo en voor het gft-afval per leegbeurt?

Nu wordt nog veel (relatief zwaar) gft-afval in de Sortibak gedaan. En dat is de nieuwe situatie niet handig, het gft-afval kunt u immers goedkoop (€ 0,50 per leegbeurt) laten ophalen. Zo betaalt u minder én draagt u bij aan een betere afvalscheiding.

Waarom wordt plastic niet apart ingezameld?

Omrin verwerkt ons afval. Ze maken daarvoor gebruik van een zogenaamde nascheidingsinstallatie. Daarbij wordt het plastic maar bijvoorbeeld ook kunststof verpakkingsafval, achteraf uit het afval gehaald. Nieuwsgierig hoe dat gaat? Kijk dan op de website van Omrin

Waarom worden luiers niet apart ingezameld?

Luiers kunnen nog niet goed gerecycled worden en horen daarom thuis in de Sortibak.
We volgen wél de ontwikkelingen die er zijn voor verwerking van luiers. Als die goed zijn dan zullen we er zeker op inspelen.

Hoe gaan we om met misbruik doordat anderen hun inval in mijn bak doen?

Het is heel vervelend dat dit gebeurt. Door de aanpassing van de frequentie hoeft dit misschien niet meer te gebeuren. Een optie is dat u een ‘kantelslotje’ koopt. Als de container op de kop gaat, dus kantelt, gaat het slotje open. Daarmee kan een ander niks in uw container gooien. Zo’n slotje kunt u op eigen kosten laten plaatsen. Bel daarvoor met SYP van Omrin, via telefoonnummer 0900 210 0 215.