€ 15 miljoen voor Regio Deal Zuidoost Friesland

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn opgetogen dat de ministerraad vandaag de regio Zuidoost Friesland heeft gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regio Deal wil sluiten. Het Rijk draagt € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland.

‘We hebben als regio veel zin om samen met het Rijk aan de slag te gaan met de Regio Deal. Partnerschap met het Rijk is nodig om de brede welvaart en leefbaarheid in Zuidoost Friesland te versterken. Deze staan onder druk vanwege ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie. Met deze Regio Deal krijgt de regio een extra impuls. Onze ambitie: een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap!’ zegt Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en woordvoerder namens de regio.

De regio investeert in de periode 2020-2023 tussen de € 50 en € 80 miljoen en ontvangt een rijksbijdrage van € 15 miljoen. Samen met ondernemers en inwoners in de grotere en kleinere regionale kernen zoals Wolvega, Gorredijk, Jubbega en Akkrum, kijken we hoe we deze leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden. In de kleinere dorpen willen we samen met de mienskip meer plekken voor jong en oud creëren om elkaar te ontmoeten en aan de slag met duurzame energie. Zo krijgt de ambitie voor vitale kernen vorm. De ambitie veerkrachtig landschap is onder andere gericht op de bijzondere beekdalen, zoals Beekdal de Linde en Beekdal Koningsdiep. We willen daarnaast werken aan een robuust watersysteem vanwege de droogteproblematiek die op verschillende plekken in de regio speelt. Een ander idee is de realisatie van een regionaal leer- en onderzoekscentrum Bodem. Daarnaast willen we Zuidoost Friesland toeristisch vermarkten als ‘het Andere Friesland’. Toerisme en recreatie verbindt beide ambities met elkaar, zoals bij de integrale gebiedsontwikkeling Oostelijke Poort Friese Meren tussen Drachten en De Veenhoop.

De komende maanden gaan de gemeenten, Wetterskip, provincie en het Rijk verder bespreken hoe en waaraan het geld wordt besteed. Het Fries Sociaal Planbureau wordt betrokken voor de regionale monitoring van de brede welvaart in Zuidoost Friesland. Rond de zomer van 2020 worden de afspraken rond de ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en
veerkrachtig’ definitief.

Achtergrondinformatie Regio Deals

Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals af te sluiten, ter versterking van de regio’s en daarmee de samenleving. Uitgaande van de eigen regionale kracht. Dit heeft meerwaarde voor de kwaliteit van leven en de welvaart. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart. Het regeerakkoord stelt hiervoor € 950 miljoen ter beschikking. Een Regio Deal bijdrage van het Rijk is minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. Er wordt minimaal een vergelijkbare bijdrage van de regionale partners verwacht. Voor de derde tranche is in totaal € 180 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen hiervoor moesten voor 1 december 2019 worden ingediend. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk eind november 2019 een aanvraag gedaan voor een ‘Regio
Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’. In totaal zijn er 26 aanvragen ingediend, die in totaal een budget van € 474 miljoen vragen. Er zijn op 14 februari 2020 14 aanvragen toegekend, samen goed voor € 180 miljoen.

Meer informatie over de Regio Deal Zuidoost Friesland vindt u op www.opsterland.nl/regiodealzuidoost of lees de samenvatting samenvatting Regio Deal Zuidoost (PDF 4 MB).