Herinrichting de Knipe positief gewaardeerd

De herinrichting van de Meyerweg, de Dominee Veenweg, It Slúske en het Lange Ein in De Knipe die in 2018 en 2019 is uitgevoerd wordt positief beoordeeld. Dat is de belangrijkste conclusie uit het evaluatieonderzoek dat de gemeente onlangs in samenwerking met Plaatselijk Belang De Knipe en het Kenniscentrum Shared Space heeft uitgevoerd.

Wethouder van Veen: “Het is duidelijk dat de herinrichting erg leeft in De Knipe. Vanuit de omgeving hoorden we dat de herinrichting nog niet helemaal naar wens was. Daarom is een evaluatieonderzoek gedaan. Veel bewoners hebben de moeite genomen hieraan mee te werken en de enquête in te vullen. Ik ben verheugd dat bewoners, maar ook weggebruikers, de herinrichting met de aangepaste bestrating en groen in het dorp waarderen. Door deze ingrepen zijn het dorpse karakter en de uitstraling van het dorp aanzienlijk versterkt”.

Conclusies

Doel van het evaluatieonderzoek was om inzicht te krijgen in het verloop van het proces, de effecten en de resultaten van de uitgevoerde herinrichting in De Knipe.

Het Kenniscentrum heeft op basis van de enquêteresultaten, interviews en observaties conclusies getrokken over de herinrichting van De Knipe:

 • De communicatie met gemeente tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verliep vlot en soepel. Het was echter voor de bewoners tijdens het planproces niet altijd helder in welke mate er inspraak mogelijk was.
 • Uit metingen van voor en na de herinrichting blijkt duidelijk, dat de gereden snelheden zijn afgenomen. Er zijn nog wel snelheidsexcessen aanwezig.
 • Bij de bewoners blijven nog wel gevoelens van verkeersonveiligheid en verkeersoverlast. De pleinen en kruispunten worden nog als onoverzichtelijk ervaren.
 • De voorrangssituatie op de gelijkwaardige pleinen en kruisingen is niet voor alle weggebruikers duidelijk. Bijvoorbeeld de overgang van 50 km naar 30 km ter hoogte van het plein Brongergea werkt onvoldoende snelheid remmend.
 • De openbare verlichting op en rondom de pleinen is, ondanks dat het met de bewoners is afgestemd, voor veel bewoners nog onvoldoende.

Aanbevelingen

Van Veen: “Het Kenniscentrum heeft tien aanbevelingen gedaan op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Acht hiervan gaan we dit jaar verder uitwerken en uitvoeren. De overige aanbevelingen gaan we gedeeltelijk oppakken.”

De aanbevelingen die worden overgenomen:

 • Meer informatie en communicatie over het Shared Space inrichtingsprincipe.
 • Het beperken van de overdaad aan verkeerstekens en bebording op het kruispunt Meyerweg – Woudsterweg.
 • De voorrangssituatie voor fietsers kruispunt Meyerweg – Woudsterweg voor overstekende fietsers vanaf de noordzijde richting de Woudsterweg te regelen met haaientanden.
 • De snelheid op de Meyerweg en de pleinen verder te beperken door aanvullende kleinschalige snelheid remmende maatregelen te treffen.
 • De pleinruimte bij het café nog verder te benadrukken.
 • Bij de kruising Meyerweg – It Slúske maatregelen te treffen die voorkomen dat in de noordoostelijke hoek van de kruising hinderlijk wordt geparkeerd.
 • Het kruispunt van de Hellingbaas met de Meyerweg meer te accentueren.
 • Andere vormen van gedragsbeïnvloeding toe te passen, zoals tijdelijke snelheidsaanduidingen en laseracties in samenwerking met politie en VVN.

Daarnaast worden twee aanbevelingen gedeeltelijk overgenomen:

 • Het verbeteren van de positie van fietsers bij de overgang van 50 naar 30 km bij plein Brongergea. De fietsstrook wordt nu niet verbreedt, deze aanpassing wordt meegenomen bij onderhoudswerkzaamheden die op termijn noodzakelijk zijn (na 2025).
 • In afstemming met Plaatselijk Belang wordt nogmaals gekeken naar de openbare verlichting. De verlichting langs de Meyerweg is uitgevoerd conform het lichtbeleid. Het motto van dit lichtbeleid is ’donker waar het kan, licht waar het moet’. Ter plaatse van Brongergea en Cafe De Knyp (Tramweg) is de verlichting al uitgebreid na gesprekken met bewoners. De weggedeeltes tussen de pleinen zijn voorzien van functionele standaard verlichting.

Wilt u het volledige rapport van het Kenniscentrum lezen?

Definitief Eindrapport evaluatie De Knipe december 2020 (PDF 19 MB)

Aanbevelingen Kenniscentrum Shared Space Evaluatie herinrichting De Knipe (PDF 78 kB)

Bijlage I – Enquete evaluatie herinrichting De Knipe (PDF 11 MB)

Bijlage II – Opmerkingen bij enquete (PDF 544 kB)

Bijlage III – Interviewverslagen (PDF 112 kB)