Informatiepunt Energie en een energie-experiment voor inwoners Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Heerenveen heeft veel ambities als het gaat over duurzaamheid. De energietransitie is ingewikkeld. Precies een jaar geleden organiseerde gemeente Heerenveen een bijeenkomst in het Abe Lenstra Stadion over de energietransitie. Inwoners bleken vooral behoefte te hebben aan een gemeentelijk loket waar ze antwoorden kunnen vinden op hun vragen. Daarom ligt er nu een voorstel bij de gemeenteraad om in het voorjaar van 2020 een informatiepunt Energie te lanceren, waar iedereen met vragen terecht kan. Daarnaast ligt er een plan om lokale innovatieve plannen te ondersteunen met kennis en geld.

Informatiepunt Energie

De bedoeling is om in het voorjaar te starten met een informatieve website, een loket en een zogenaamde energieregisseur. Volgens Heerenveens gebruik heet deze regisseur meitinker Energie.“Zo kunnen inwoners op verschillende manieren informatie vinden of krijgen over duurzaamheid en energiemaatregelen, op de manier die bij hen past”, aldus wethouder Jelle Zoetendal. De website wordt de centrale plek waar informatie te vinden is over duurzame oplossingen, subsidies, aanpak van de aanpassingen van woningen en lokale projecten en initiatieven. Het gemeentelijke loket is de plek waar inwoners terechtkunnen met specifieke vragen die niet op de website aan de orde komen. De meitinker Energie is er voor mensen die advies nodig hebben bij de aanpak naar een duurzamer bestaan.

Energie-experiment LEEF

Er is nog veel onbekend bij de energietransitie. “Daarom willen we graag de ruimte geven aan lokale experimenten en om zo te leren wat goed en minder goed werkt”, zo geeft raadslid Sybrig Sytsma aan. “Onze wens is in het voorjaar te starten met het energie-experiment LEEF. De bedoeling is dat lokale innovatieve projecten kunnen meedingen met dit energie-experiment”. De exacte kaders en regels zijn nog niet bekend, wel gaat het om collectieve projecten voor en door Heerenveense inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties zijn, die van onderop georganiseerd zijn. Maximaal vijf initiatieven komen in aanmerking voor een subsidie en ondersteuning vanuit de gemeente. Per initiatief is maximaal €100.000 beschikbaar. “De uitkomsten van deze experimenten kunnen we weer goed gebruiken op onze website en bij het informatieloket”, vertelt Sytsma.

Samen met inwoners

De gemeente Heerenveen wil samen met inwoners werken aan de uitdagingen van deze tijd. In het thematisch raadsakkoord zijn de onderwerpen benoemd waarmee de gemeenteraad actief inwoners oproept mee te denken. De energietransitie is hier één van. Eind 2018 kwamen inwoners, woningbouwverenigingen, energieleveranciers, ondernemers en instellingen al samen om te bedenken wat er nodig is om de energietransitie goed te organiseren.
De behoefte aan kennis over de techniek van de energietransitie kwam daar uitgebreid naar voren. Ook werd tijdens deze avond voorgesteld om te starten met experimenteren om actief te leren door te oefenen. Het is dan ook de bedoeling om gezamenlijk met de voorstellen aan de slag te gaan.

De commissie ROM bespreekt op 21 november 2019 de onderzoeksresultaten van het informatiepunt en het energie-experiment LEEF. De onderzoeken zijn uitgevoerd onder begeleiding van een begeleidingscommissie die zich bezighoudt met de onderwerpen uit het thematisch raadsakkoord. Raadslid Sybrig Sytsma is lid van de commissie. Na 21 november wordt een voorstel aan de raad voorgelegd om daadwerkelijk een informatiepunt en het energie-experiment LEEF op te zetten. Op 16 december neemt de raad hierover een besluit.