Jaarrekening 2017 solide basis voor toekomst

Dit artikel is niet meer actueel

infographic jaarrekeningHet college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de jaarrekening van 2017 aangeboden. Uit de cijfers blijkt een financieel gezond jaar.
Eind 2017 presenteerde het college van B&W de gemeenteraad ook al een sluitende begroting voor 2018.
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de toekomst van de gemeente als het gaat om onder andere ondersteuning van inwoners, verbinding en economische groei. De uitkomsten van de rekening bevestigen de solide basis voor de toekomst.

Wethouder financiën Jelle Zoetendal: “We trekken de lijn van een duurzame financiële toekomst door’, want ook in de jaarrekening zien we stabiliteit in de reserve Weerstandsvermogen en de Algemene reserve. Dat betekent dat we risico’s kunnen blijven opvangen. We hebben vooral ingezet op zorg en ondersteuning daar waar dat nodig was en economische groei. Om dat te kunnen doen zijn we terughoudend geweest met het aangaan van structurele financiële verplichtingen. We zijn blij met dit positieve resultaat.”

Algemene reserve en reserve Weerstandsvermogen blijven stabiel

De jaarrekening is de laatste gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord 2014-2018.
Onder aan de streep sluit het saldo af met een positief resultaat van ruim € 2,8 miljoen. Het positieve resultaat is bepaald door een winstneming op de grondexploitatie bedrijventerreinen De Kavels en IBF. De algemene reserve is gestegen en heeft per 31 december 2017 een saldo van € 15,5 miljoen. Het weerstandsvermogen om risico’s op te kunnen vangen, daalt op basis van nieuwe berekeningen licht naar € 16,1 miljoen.

Tegenvaller jeugdzorg

Door nagekomen rekeningen over de jaren 2015 en 2016 stond gemeente Heerenveen voor een extra uitgave van € 2,7 miljoen aan jeugdzorg. De extra uitgave was vooraf niet te voorzien. Ramingen worden gebaseerd op een zogenaamde ‘onderhandenwerklijst’.
In 2015 en 2016 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 3,2 miljoen. Omdat declaraties over 2015 en 2016 pas veel later door aanbieders zijn ingediend, zijn de daadwerkelijke kosten over deze jaren aanzienlijk hoger.
Vanaf 1 januari wordt er gewerkt met een nieuw inkoopmodel en moesten aanbieders verleende zorg tot en met 2017 voor 1 maart 2018 afrekenen. Hierdoor worden late afrekeningen in de aankomende jaren voorkomen.

Economische groei

Er is geïnvesteerd in werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Vanaf 2014 is er in Heerenveen een toename van 900 nieuwe banen. De gemeente Heerenveen is hiermee koploper in Friesland.
Uitbreiding en groei van grote fabrieken op industrieterrein IBF hebben daar een grote bijdrage aan geleverd.

Investering in de samenleving

Ook uit de andere thema’s blijkt de investering in de samenleving. Op het gebied van huisvesting van sport- en onderwijs zijn verscheidene projecten afgerond en zijn eerste stappen gezet voor het toekomstperspectief.
Daarnaast werkte gemeente Heerenveen onder andere aan voorkomen en bestrijding van eenzaamheid, overgewicht bij jongeren, ondersteuning van mantelzorgers en het versterken van de lokale democratie door aan te sluiten bij initiatieven uit de samenleving.

Inwoners profiteren mee

De gemeente heeft door haar financieel herstel extra middelen beschikbaar gesteld voor lastenverlaging voor haar inwoners en extra middelen voor het onderhoud in de openbare ruimte.

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt op maandag 18 juni de stukken.