Kadernota Sociaal domein ‘Heerenveen ontwikkelt verder’

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Vroeg of laat kun je als inwoner van de gemeente Heerenveen hulp nodig hebben op het gebied van werk, welzijn, opvoeden en opgroeien, wonen en gezondheid. Oftewel het ‘sociaal domein’. We helpen onze inwoners zoveel mogelijk zelf en willen de benodigde ondersteuning blijven bieden. Hierbij is het uitgangspunt dat iedereen mee doet en we actief de samenwerking met elkaar opzoeken. De kadernota sociaal domein beschrijft hoe we dit de komende jaren vorm gaan geven.

Persoonlijke aanpak

Heerenveen is tevreden over de wijze waarop de nieuwe zorgtaken in de gemeente zijn georganiseerd. “Uit onderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn over de ondersteuning van onze meitinkers en gezinswerkers”, aldus wethouder Jelle Zoetendal. “Met de meitinkers kiezen we voor een persoonlijke aanpak waardoor we efficiënt kunnen inspelen op vragen”. De afgelopen jaren is de aandacht voor preventie toegenomen. Preventie vormt ook de rode draad in de kadernota Sociaal domein. Hierbij kijken we naar alle zorgtaken, van het voorkomen van overgewicht bij kinderen tot het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen.

Intensiever samenwerken

Samenwerken is een belangrijk uitgangspunt van de wijze waarop de gemeente haar werk doet. Deze samenwerking blijft ook voor het sociaal domein van groot belang. “We willen onderling intensiever met elkaar samenwerken zodat inwoners nog maar één keer hun verhaal bij ons hoeven te doen”, legt wethouder Hans Broekhuizen uit. “Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de afdelingen participatie en economie. Zij weten elkaar ondertussen heel goed te vinden, wat bijdraagt aan het vinden van werk voor onze inwoners in de bijstand”.

Uitvoeringsprogramma’s

De gemeente Heerenveen zet in op de thema’s ‘Opvoeden & opgroeien’, ‘Leefbaarheid, meedoen & gezondheid’, en ‘Participatie & bestaanszekerheid’. De kadernota geeft richting aan de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociaal domein. Met als doel om deze beter op elkaar aan te laten sluiten. De kaders vormen de basis voor het opstellen van uitvoeringsprogramma’s, waaronder de aanpak laaggeletterdheid, voorkomen eenzaamheid, aanpak armoede en gezondheid.

De participatieraad heeft in oktober positief gereageerd op de kadernota sociaal domein. De gemeenteraad spreekt in december over de Kadernota (PDF 2 MB) (kadernota Sociaal domein).