Welke keuzes over geld maakt de gemeenteraad voor 2022?

De gemeenteraad heeft nu de eerste keuzes gemaakt voor de Begroting 2022. Op 8 juli stelde de gemeenteraad de Perspectiefnota ongewijzigd vast, maar wel met een aantal verzoeken aan het college.

Met het vaststellen van de Perspectiefnota, krijgt het college de opdracht van de gemeenteraad om een sluitende begroting voor 2022 te maken. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast en bepaalt dan dus definitief waaraan het geld in 2022 wordt uitgegeven.

Niet alle fracties stemden voor de Perspectiefnota

 

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen (3), PvdA (6), VVD (5)
Tegen: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

Wat is de opdracht aan het college?

Investeren in…

De gemeenteraad zegt ja tegen de ambitie om in 2030 in Heerenveen te leven in een economie die duurzaam en vitaal is en wil investeren in de exploitatie van Thialf. Ook wil de raad geld investeren in verkeersveiligheid, extra BOA’s en werken vanuit de bedoeling en maatwerk bij het uitvoeren van de Omgevingswet.

De raad verzoekt het college daarnaast om in de begroting 2022 rekening te houden met een onderzoek naar een decentraal netwerk naast het elektriciteitsnet.

Minder geld uitgeven aan…

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om financiële meevallers in te zetten om minder of niet te bezuinigen op jeugdhulp en de zorgregelingen AV Frieso en Heerenveen Zorgt Regeling.

Verder zijn er plannen om minder geld uit te geven aan het onderhoud van bomen, lichtmasten niet meer schoon te maken, op koopzondag in het centrum niet meer te vegen en de drijvende fontein in de Lindegracht te weg te halen.

Ook geeft de gemeenteraad het college opdracht om met de vier culturele partners van de gemeente in gesprek te gaan om bezuinigingen op organisatie, management, programmeringen en huisvesting te bespreken. Daarnaast is het verzoek om aan de scholen een hogere bijdrage te vragen voor de buurtsportcoaches. Als dat niet genoeg is, moet de subsidie aan Sport Fryslân naar beneden, waardoor er vanaf 2023 minder buurtsportcoaches beschikbaar zijn. De gemeente subsidieert Sport Fryslân voor de inzet van 10 buurtsportcoaches. Hiervan zijn er zeven actief in het onderwijs.

Andere maatregelen voor een sluitende begroting van 2022 zijn: een strenger beleid om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, stoppen met de aanpak van laaggeletterdheid als aparte activiteit en een eigen bijdrage van inwoners voor Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen.

Ook aan zorg moet het college minder geld uitgegeven. Door bijvoorbeeld 0,5 uur minder huishoudelijke hulp (Wmo) in de week, een hogere eigen bijdrage en een opstaptarief door Wmo-vervoer. De raad roept het college daarbij op om bij het Rijk er op aan te dringen dat het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer wordt vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage.

Kosten verhogen…

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om financiële meevallers in te zetten, zodat de kosten voor OZB en bewonersvergunningen voor parkeren niet verhoogd hoeven te worden.

Verder is het voorstel om de toeristenbelasting voor B&B’s, hotels en recreatiewoningen te verhogen naar € 2,35 per persoon per nacht, de parkeertarieven te verhogen van € 1,20 naar € 1,70 per uur en de eindtijd betaald parkeren te verlengen naar 20:00 uur.

En als laatste is de opdracht aan het college om ook kosten te berekenen voor initiatieven die door de gemeentelijke organisatie worden voorbereid en uiteindelijk worden ingetrokken door de initiatiefnemers.