Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van regio Heerenveen ’n Gouden Plak is traditiegetrouw de toespraak van burgemeester Tjeerd van der Zwan. De tekst van de toespraak is hieronder opgenomen. Daarbij geldt – natuurlijk – dat er afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van de uiteindelijk uitgesproken tekst.

Dames en heren, beste mensen!

Velen van u heb ik al persoonlijk gesproken, maar vanaf hier wens ik u, namens het gemeentebestuur, een succesvol en vooral gezond 2023 toe!

Wat is het ontzettend fijn dat we hier weer zo samen mogen proosten op het verse jaar 2023. En het is helemaal fijn dat te mogen doen in aanwezigheid van onze commissaris. Meneer de Commissaris, beste Arno, wij stellen het heel erg op prijs dat u vanavond bij ons bent!

Beste mensen,

Laat ik mijn praatje beginnen met alle hulpverleners te bedanken voor al hun werk om de jaarwisseling een veilig en gezellig feest te laten zijn. Onze brandweer, de politie, medici van de spoedeisende hulp, beveiligers en medewerkers van de gemeente: Reuze bedankt allemaal!

Het is min of meer de gewoonte dat alle burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraken even terugkijken naar het voorbije jaar en, als hadden zij een glazen bol, concrete uitspraken doen over de toekomst. Er is een site die deze uitspraken van burgemeesters en andere pommeranten (Commissarissen) dankbaar gebruikt om ze te rangschikken in categorieën als: ontzettend dom, onnozel, loze beloften, gekkenpraat en er commentaar op geeft als: vervelend, supersaai, waar blijven de hapjes en breng nu eindelijk de drank maar naar binnen.

Ik heb het even nageteld: maar dit is precies de veertiende keer dat ik als burgemeester een nieuwjaarstoespraak uitspreek en gelukkig ben ik voor deze site blijkbaar steeds onder de radar gebleven. En ook nu zal ik proberen al deze valkuilen zoveel mogelijk te omzeilen. Maar ik moet u wel zeggen: deze veertiende vind ik wel een van de moeilijkste in jaren.

En dat heeft natuurlijk te maken met de onzekere en toch wat gure tijd waarin we verkeren. Want zegt u nu zelf: wanneer we terugkijken op het voorbije jaar dan zien we een verschrikkelijke oorlog relatief dichtbij met dreiging van escalatie, een stroom van vluchtelingen die we nauwelijks goed kunnen opvangen. We zien een land schijnbaar hobbelend van crisis naar crisis. Een land vol van polarisatie, protesten en bedreigingen. En voor veel mensen staat hun bestaanszekerheid onder grote druk.

Wordt het in 2023 veel beter? Voor de wereld, voor Nederland, voor Fryslân, voor Heerenveen, voor ons persoonlijk? En welke invloed hebben wij zelf daadwerkelijk? Geopolitiek en lokale politiek, het wereldgebeuren en ons persoonlijk leven: ze zijn zelden zo nauw met elkaar verbonden geweest als in deze tijd.

Beste mensen,

In de krantenkoppen, de journaals, in de nieuwsrubrieken of talkshows en op de sociale media is over het algemeen weinig perspectief of opbeurends te vinden.
Maar gelukkig is er ook nog een andere kant van het leven.
Als burgemeester bezocht ik het afgelopen jaar veel scholen. Daar trof ik kinderen van alle leeftijden. Allemaal vol van levenslust en verwachtingen, optimistisch, nieuwsgierig en vooral talentvol. Vertegenwoordigers van nieuwe generaties die op termijn, vol elan en nieuwe inzichten, het roer van ons gaan overnemen.

Ik ging op bezoek bij echtparen, die 65 jaar geleden trouwden, en mij nu vol voldoening hun gelopen levenspad schetsten. Die warm en vol trots spraken over de generaties van hun kinderen en kleinkinderen en hoe zij bezig zijn hun toekomst vorm te geven.

Toen de vluchtelingennood het afgelopen jaar het hoogst was, richtten wij, als een van de eerste gemeenten in het land, in een mum van tijd een crisisnoodopvang in. Honderden vluchtelingen zijn hier opgevangen. Ik weet nog goed dat het bestuur van de Hoekstra Hal, toen ik belde, zonder aarzeling de hal afstond. Nood breekt wet was hun houding en veel inwoners uit onze gemeente steunden dat met raad en daad. Ook de ontvangst van vluchtelingen uit de Oekraïne was en is hier hartverwarmend.

En, beste mensen, hoe moeilijk onze ondernemers het soms ook hadden, jullie bleven oog houden voor de noden van de samenleving. Zo organiseerde een groep ondernemers voor ouderen en mensen die het niet zo breed hebben een prachtig Kerstdiner in Tjaarda. En ook op heel veel andere terreinen toonden onze ondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid.

Ondanks de tegenwind is er op economisch gebied het afgelopen jaar veel goeds gebeurd. Nieuwe, innovatieve en duurzame fabrieken Van Wijnen en Heymans zagen het licht. En wereldspeler Eurofins bouwde in Heerenveen een prachtig nieuw laboratorium. En dit is nog maar een deel van de bedrijven die het afgelopen jaar in Heerenveen zijn gegroeid of hier zijn neergestreken. Logisch dat wij in het jaarlijks onderzoek in het Weekblad Elsevier weer werden aangewezen als economische toplocatie.
Als enige regio in het noorden.

Ik denk dat iedereen, zoals we hier staan, zich talloze voorbeelden uit het voorbije jaar kan herinneren die kleur gaven aan het leven, die ons goed deden. Gebeurtenissen die ons met nieuwsgierigheid en optimisme doen uitkijken naar mooie en belangrijke momenten in het nieuwe jaar. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Zo kijk ik zelf uit, en met mij velen, naar het moment waarop de oorlog in Oekraïne zal zijn afgelopen en de dappere mensen daar hun land weer kunnen opbouwen.

Ik kijk uit naar het moment waarop we weer op een menswaardige manier vluchtelingen in ons land opvangen. Het moment waarop een rijksoverheid niet meer rechtelijke uitspraken terzijde legt. En we vluchtelingen, veel sneller dan nu, ook in ons eigen belang, de kans geven om te werken en dus te integreren, net zoals we de Oekraïners nu ook die kans geven.

Ik kijk ook uit naar een landelijke overheid die, veel meer dan nu het geval is, eenheid en gezag uitstraalt. En die verschillen tussen stad en platteland overbrugt en veel meer vertrouwen, bevoegdheden en de bijbehorende budgetten aan de regio’s geeft.
Ik kijk uit naar een kabinet dat echt werk maakt van het bestrijden van de energiearmoede. En daar past speciale aandacht voor het noorden bij. Want wij weten maar al te goed, hier staan de meest oude en slecht geïsoleerde woningen en hier wonen relatief de meeste mensen met een smalle beurs.

Over Fryslân gesproken: ik kijk – met u – uit naar het moment waarop alle Friese overheden op bijvoorbeeld economisch terrein, maar ook op het gebied van het aantrekken en vasthouden van goede medewerkers de handen ineenslaan en samen optrekken om zo inwoners en bedrijven in Fryslân ook in de toekomst goed en snel van dienst te kunnen zijn.

En ik kijk uit naar 15 maart aanstaande. Weet u het nog: dan zijn verkiezingen, onder meer voor Provinciale Staten. En voor die nieuwe Staten hebben wij een indringende boodschap. Heerenveen is landelijk gezien maar een kleine gemeente. En provinciaal zijn we qua inwonersaantal ook niet ruim bedeeld. Maar met onze vijftig duizend inwoners schragen we wel de welvaart van een groot deel van de 660.000 Friezen en houden we landelijk het sportprofiel van Fryslân hoog. Het zou goed zijn wanneer de verdere ontwikkeling van Heerenveen flink gesteund wordt door onze provincie. Niet ter meerdere eer en glorie van Heerenveen, maar omdat onze verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, duurzame energie en innovatieve woningbouw, ten goede komt aan alle inwoners van Fryslân!

En nog wat dichter bij huis kijk ik uit naar alle bouwactiviteiten die de woningbouwcorporaties zich in onze gemeente hebben voorgenomen, zowel in de kern Heerenveen als in de dorpen. Tot 2030 zullen er minimaal 3000 woningen gebouwd worden. Dat is een aanzienlijke versterking van ons woonklimaat. Samen met de miljoenen investeringen die de komende jaren zullen worden gedaan in ons centrum is dat een wenkend perspectief!

En ik kijk uit naar 19 februari aanstaande. Ja, beste mensen, over een dikke maand alweer spelen we in Leeuwarden tegen Cambuur. Van de laatste vijf onderlinge wedstrijden won Heerenveen er vier en werd een keer gelijk gespeeld. Cambuur staat op dit moment stijf onderaan. Dus een winstvoorspelling is wel heel erg gemakkelijk.

Aardig is dat op zo’n wedstrijddag ook de colleges van Heerenveen en Leeuwarden elkaar in een leuke, competitieve sfeer ontmoeten. Wij zullen, als altijd, onze bewondering uitspreken voor de economische en sportieve kracht van Leeuwarden. Want, beste mensen, elk jaar weer blijkt uit onderzoek dat Leeuwarden, van alle gemeenten in het noorden, op economisch en sportief gebied Heerenveen nog het meest benadert.

Maar meer serieus beste mensen: wat kunnen wij blij zijn met ons sterke sportprofiel. Want er is een rode draad die loopt van topsport naar breedte sport, en van breedte sport naar vitaliteit, preventie en het welbevinden van mensen. Dat profiel moeten we koesteren!

Tot slot, beste mensen, kijk ik uit naar het laatste kwartaal van 2023. Niet zozeer omdat ik dan stop uw burgemeester te zijn, maar omdat dan een nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd. Natuurlijk moet en zal ik mij verre van dat proces houden, maar zou het niet mooi zijn wanneer in 2023 de eerste vrouwelijke burgemeester van Heerenveen wordt geïnstalleerd. Want zegt u nu zelf: Heerenveen verdient een haar!

— +–

Voordat we nu gaan toosten en proosten op het nieuwe jaar staat er nog een formeel en onmisbaar onderdeel op het programma, namelijk de uitreiking van de fameuze Gouden Speld!

Ik memoreer het nog maar even voor de nieuwkomers onder ons.

Traditioneel wordt de Gouden Speld op deze bijeenkomst uitgereikt als blijk van waardering voor die persoon of die organisatie die het afgelopen jaar op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan het imago en de promotie van de regio Heerenveen. De prijs is een initiatief van de vereniging “Heerenveen ’n Gouden Plak” en is gemaakt door Atelier De Bron uit Heerenveen. Dat is ook de ontwerper en maker van de ambtsketen.

Eerder ontvingen Bert Jonker, Udo de Goede, Harry Sikkema, Froukje Hofma, Jacco Kuiper en als laatste vorig jaar onze onvolprezen Christel Koning deze Gouden Speld.

Als voorzitter van de jury kan ik u melden dat we dit jaar een lijst van acht kandidaten voorgedragen kregen door de ondernemersverenigingen en plaatselijke belangen in onze gemeente. Allemaal met bijbehorende motivaties.

Voor de jury was het belangrijk dat de drager van de Gouden Speld niet alleen in het eigen gemeenschap ‘een onvermoeibare aanjager en initiator is,’ maar ook het contact en de verbinding zoekt met andere dorpen en met de gemeente.

Beste mensen, na ampel beraad is de jury van mening dat de Gouden Speld, vanwege al zijn onbaatzuchtige inspanningen, niet alleen voor zijn dorp, maar ook voor de regio Heerenveen als geheel, moet worden toegekend aan: Aize Wijnstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes!

Ik wil Aize graag naar voren roepen en ik wil onze Commissaris van de Koning vragen Aize de Gouden Speld op te spelden!