NOODBEVEL, DINSDAG 5 JULI 2022

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Voor het IBF Heerenveen kondigt burgemeester Van der Zwan op 5 juli 2022 een noodbevel af. Aanleiding hiervoor zijn de blokkades van distributie- of logistieke centra.

Wat betekent dit?

Dit noodbevel treedt onmiddellijk in werking op het moment dat burgemeester Tjeerd van der Zwan hiertoe besluit en geldt tot woensdag 6 juli 2022, tenzij de burgemeester eerder besluit dat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid is geweken. Het noodbevel en de aanwijzing van de gebieden zijn uit voorzorg ingesteld en richten zich op mensen die de openbare orde willen verstoren. Met de bestuurlijke maatregel kan de politie wanneer het nodig is ingrijpen om ongeregeldheden t voorkomen. Mensen die in de aangewezen gebieden aanwezig zijn, dienen de eventuele instructies van de politie op te volgen.

NOODBEVEL boerenacties, d.d. 5 juli 2022

DE BURGEMEESTER VAN HEERENVEEN, OVERWEGENDE

  het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij de boeren, leidt tot maatschappelijke onrust waarbij o.a. op social media is en wordt opgeroepen actie te voeren en Nederland op 4 juli 2022 “plat te leggen”;

 • dat ook vandaag, dinsdag 5 juli 2022, nog steeds boerenacties van distributiecentra van supermarkten en andere locaties worden geblokkeerd in Nederland en hierdoor de maatschappelijke onrust onveranderd voortduurt;
 • dat op 4 juli 2022 is geconstateerd dat bij het distributiecentrum van de Lidl op bedrijventerrein Internationaal Bedrijventerrein Friesland (hierna te noemen: IBF) in Heerenveen de gehele dag en avond de toe- en aanvoer van goederen is stil gelegd door de blokkeeracties;
 • dat op 4 juli 2022 daarnaast op ditzelfde industrieterrein ook Bakker Transport & Warehousing, Bakker Logistiek Groep BV, SPAR HUB, Jumbo Online HUB en Simon Loos in Heerenveen de gehele dag en avond de toe- en aanvoer van goederen is stil gelegd door de blokkeeracties;
 • dat ingevolge de Wet openbare manifestaties (hierna te noemen: Wom) er brieven aan de betogers zijn uitgedeeld waarbij, na overleg met de betogers, de hierboven genoemde blokkades uiterlijk op maandagavond 4 juli 2022 om 22.00 uur beëindigd diende te worden;
 • dat dit slechts heeft geleid tot een zestiental landbouwvoertuigen die voor 22.00 uur vertrokken;
 • dat de overgrote meerderheid van betogers hier geen gehoor aan gaven en besloten is het gebied te ontruimen om zo de openbare orde op voornoemde locaties te herstellen;
 • dat bij het ontruimen van het gebied voorwerpen zoals glaswerk naar de Mobiele Eenheid is gegooid waarna traangas is gebruikt om de betogers uit een te drijven;
 • dat hierbij drie arrestaties zijn verricht;
 • dat op dit moment, dinsdag 5 juli 2022, opnieuw sprake is van blokkering van de toe- en aanvoer van het distributiecentrum van de Lidl op het IBF-terrein te Heerenveen door een groep betogers;
 • dat de blokkades worden gecreëerd door tientallen (landbouw)voertuigen, vrachtwagens, (landbouw) aangebrachte hopen potgrond en zand met als oogmerk de toegang tot het distributiecentrum te belemmeren;
 • dat distributiecentra een vitale maatschappelijke functie vervullen bij de voedselbevoorrading van supermarkten in de regio;
 • dat deze herhaalde blokkade bij de Lidl voor dreiging zorgt die inmiddels een dusdanig karakter heeft dat van ernstige vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken. Onder ‘ernstige verstoring’ wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat personen in conflict raken met de politie of op een andere manier de openbare orde verstoren en de organisaties, zoals de politie, het onmogelijk maken hun werkzaamheden te verrichten;
 • dat is gebleken dat de betogers aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, negeren waardoor de openbare orde op ernstige wijze aangetast wordt of dat er een acuut gevaar bestaat voor de aantasting van die orde;
 • dat, gelet op het gedrag van vele personen in deze groep, sprake is van, althans ernstig moet worden gevreesd voor, ernstige wanordelijkheden als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet;
 • dat dit onaanvaardbaar is en het van zwaarwegend belang is dat dit voorkomen of beperkt wordt;
 • dat de reguliere beschikbare juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te voorkomen;
 • dat daarom ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar het volgende bevel nodig wordt geacht.

 

Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet:

 

BEVEELT

 

 1. 1.Een ieder van wie aannemelijk is dat hij/zij onderdeel uitmaakt van voornoemde groep betogers, dan wel dat hij/zij zich bij deze groep wil voegen, dan wel dat hij/zij de openbare orde op enige wijze verstoort, dan wel voornemens is dat te doen, al hetgeen kan worden afgeleid uit gedragingen, van de groep waartoe zij behoren, een bedreiging vormen voor de openbare orde, dan wel kennelijk de bedoeling hebben de openbare orde te verstoren is verplicht zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen en zich verwijderd te houden uit de omgeving van het Internationaal Bedrijventerrein Friesland te Heerenveen volgens bijgevoegd kaartje (bijlage 1).
 2. Het niet-voldoen aan dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Het onderhavige bevel treedt in werking vanaf het moment van bekendmaking door politie.

Dit bevel geldt in het bovengenoemde gebied en treedt onmiddellijk in werking en geldt tot woensdagmorgen 6 juli 2022, 09.00 uur tenzij de burgemeester eerder besluit dat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid is geweken.

 

Heerenveen, 5 juli 2022

De burgemeester van Heerenveen,

 

T.J. van der Zwan

 

 

Mogelijkheden bezwaar

Indien u tegen de inhoud van dit besluit bezwaar heeft, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt (dit is meestal de datum van verzending). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, zoals dit blijkt uit de ondertekening van het besluit.

Het adres waar u het bezwaarschrift dan naar toe moet sturen is: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief én van de enveloppe vermelden: “BEZWAARSCHRIFT”. Binnen een week na ontvangst krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • uw naam en adres
 • datum van het bezwaarschrift
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft (indien mogelijk een kopie bijvoegen)
 • de redenen van uw bezwaar.

Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent.

Indien u over de bezwarenprocedure zelf meer informatie wilt, kunt u hierover een folder aanvragen of ophalen op het gemeentehuis.

Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.

 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Ingeval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland vragen om een zogenaamde “voorlopige voorziening” te treffen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Het adres is als volgt:

 

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD  Groningen

 

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voornoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffier zendt u hiervoor een rekening.