Onderwijsbesturen en gemeentebestuur Heerenveen ‘Samen aan de slag!’ voor jeugd

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op donderdag 12 december hebben onderwijsbesturen en het gemeentebestuur van Heerenveen de verklaring ‘Samen aan de slag!’ ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd om toe te werken naar nóg meer samenhang tussen het onderwijs en jeugdzorg. Het uiteindelijke doel is een positief ontwikkel-, opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de gemeente Heerenveen. “Een goede samenwerking is van belang voor het kind, vooral als het even niet zo goed gaat,” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Goede samenwerking

De gemeente Heerenveen is verantwoordelijk voor jeugdbeleid en jeugdhulp, de onderwijsbesturen (primair, voortgezet en middelbaar onderwijs) voor de uitvoering van passend onderwijs. In beide gevallen gaat het om onze jeugd. Een goede samenwerking en afstemming is dan ook van groot belang om kinderen en jongeren veilig en evenwichtig te laten opgroeien. Binnen de gemeente wordt op veel fronten al de samenwerking gezocht: er zijn preventieteams in de school, er is een taalklas en ontwikkelingen in de aanpak Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het jonge kind.

Met elkaar in gesprek

Er is naar voren gekomen dat de basis goed op orde is, maar de samenwerking nog meer geïntensiveerd kan worden. Het aantal complexe situaties bij jeugdigen neemt toe. Dit betekent dat, om te voorkomen dat kinderen vastlopen, er nog meer samenhang aangebracht moet worden over de verschillende levensgebieden van de jeugdigen heen. De verklaring ‘Samen aan de slag!’ is een stap om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hierbij wordt niet alleen de focus gelegd op problemen en belemmeringen, maar vooral ook op de kansen die er liggen.

‘Samen aan de slag!’ in 2020

Voor 2020 zijn drie programmalijnen benoemd, voortgekomen uit vraagstukken en uitdagingen vanuit het onderwijs- en jeugdbeleidsdomein, te weten:
1. Integrale afstemming jeugdhulp en onderwijs;
2. Verbinding van de directe leefomgeving en scholen voor een pedagogisch opvoedklimaat in de wijk;
3. Gezamenlijke aanpak op het gebied van gelijke kansen voor alle kinderen.
Per programmalijn wordt een startconferentie georganiseerd, waarbij kennis en ervaring met elkaar verbonden worden. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met ouders/verzorgers, jeugdigen en betrokken maatschappelijke organisaties.