Raadsvergadering | 9 november | Terugblik

De gemeenteraad heeft de begroting 2020 vastgesteld. In de vergadering zijn 4 moties aangenomen. Alle informatie, uitkomsten van de stemmingen en opname van de vergadering vind je op: www.heerenveen.nl/raadsvergadering-9november2020 .

Gemeenteraad stemt unaniem voor de begroting 2021

De gemeenteraad heeft unaniem ja gezegd tegen de Begroting 2021 van de gemeente Heerenveen. In de begroting staat wat de gemeente van plan is om uit te geven in 2021 en de afspraken (beleid) dat daarvoor geldt. Daarnaast heeft de gemeenteraad het meerjarenperspectief 2021-2024 vastgesteld, hierin staat wat er de komende jaren verwacht wordt aan inkomsten, kosten en investeringen.
De begroting staat in het teken van financieel herstel. Vlak na de zomer werden financiële fouten ontdekt, waardoor een tekort van bijna € 2 miljoen opgelost moet worden in het meerjarenperspectief. Nog dit jaar onderzoekt een extern onderzoeksbureau voor de gemeenteraad waardoor de financiële fouten gekomen zijn, zodat risico’s inzichtelijk worden en fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Amendementen

(wijziging besluit)
Er werden drie amendementen ingediend, daarvan zijn er twee niet aangenomen en is er een ingetrokken.

Moties

(verzoek aan college)
Daarnaast werden er nog 7 moties behandeld, waarvan er 4 zijn aangenomen:

Motie van GBH, VVD en HL om de samenleving te betrekken bij het proces naar de begroting 2022 en meerjarenperspectief
De raad wil de samenleving (inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven) nadrukkelijk betrekken in het proces naar een sluitende begroting 2022 en meerjarenperspectief.
Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (2), GBHeerenveen (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6),VVD (5)
Tegen: GroenLinks (3), SP (2)

Motie van D66, GroenLinks en SP om het beleid antidiscriminatie en inclusie in de begroting te vertalen
De raad wil in het vervolg de vertaling van het beleid op het gebied van antidiscriminatie en inclusie in de begroting opnemen.
Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (2), GBHeerenveen (3), GroenLinks (3), PvdA (6), SP (2),VVD (5)
Tegen: Heerenveen Lokaal (1)

Motie van ChristenUnie en FNP over het terugvloeien van baten uit energieprojecten naar het Duurzaamheidsfonds
De raad wil waar mogelijk de baten die voortvloeien uit energieprojecten ten gunste laten komen van het Duurzaamheidsfonds.
Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (2),GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6),SP (2), VVD (5)
Tegen: GB Heerenveen (3)

Motie van D66, GroenLinks, FNP, SP, ChristenUnie en HL over circulair inkopen doen
De raad wil bij het aangaan of vernieuwen van inkoopcontracten, zwaarder gewicht toekennen aan criteria die bijdragen aan de duurzame ontwikkeldoelen.
Daarnaast wil de raad in de volgende inkoopmonitor hierover gerapporteerd worden, waarna dialoog over de impact en het streven plaats zal vinden. De raad stemde unaniem voor deze motie.

De raad heeft unaniem ingestemd met de derde reeks financiële wijzigingen op de lopende begroting 2020.