Terugblik Raadsvergadering | 20 april 2020

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De complete agenda, achterliggende stukken en uitkomsten van de stemmingen en opname van de vergadering van 20 april staan op de website

De gemeenteraad nam een besluit over onder andere de volgende onderwerpen:

#Startnotitie Visie op Retail & Horeca

De gemeenteraad besloot om de startnotitie voor een nieuwe visie op retail & horeca vast te stellen. In de startnotitie staat het plan van aanpak om deze visie te maken. Op 25 november 2019 stelde de gemeenteraad het nieuwe economisch beleid 2020-2030 ‘Werken voor Heerenveen’ vast. Hierin en in het Raadsakkoord 2018 – 2022 heeft de gemeenteraad afgesproken om een nieuwe visie op retail & horeca te maken, vanuit de ambitie voor ‘Bruisende, vitale kernen en een ondernemend buitengebied’.

#Ontwerpwedstrijd Light Challenge 2021

De gemeenteraad heeft besloten om garant te staan en geld beschikbaar te stellen voor de organisatie van de ontwerpwedstrijd Light Challenge 2021.

De ontwerpwedstrijd voor openbare verlichting is een initiatief van de gemeente Heerenveen en al vier keer eerder georganiseerd. De wedstrijd is een unieke samenwerking op het gebied van verlichting, duurzaamheid, energie, groen, hergebruik van afval en innovatie. Er kunnen maximaal twaalf coalities vanuit onderwijs, ondernemers en overheid mee doen. Een coalitie bestaat uit een team studenten, een ontwerper, bedrijven en een overheid als opdrachtgever.

Door deze ontwerpwedstrijd worden nieuwe inzichten verkregen die gebruikt kunnen worden in het beleid van de gemeente. De ontwerpwedstrijd is onderdeel van het Duurzaamheidsprogramma van de gemeente, wat toewerkt naar Klimaatneutraal zijn in 2050. Dit is één van de belangrijke thema’s uit het Raadsakkoord 2018 – 2022.

#Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis – Begroting 2020

De raad heeft goedkeuring verleend aan de begroting van de Stichting Openbaar
Primair Onderwijs De Basis (De Basis).

#Niet Gesprongen Explosieven – tegemoetkoming kosten onderzoek

De raad heeft besloten om een risicokaart Niet Gesprongen Explosieven te laten opstellen. Door deze risicoaart wordt duidelijk waar eventueel Niet Gesprongen Explosieven (NGE) liggen, neemt de veiligheid toe en de kans op ongewenste ontploffing af. Initiatieven met grondroerende activiteiten worden getoetst aan deze risicokaart.

#Vervanging belasting applicatie – jeugdapplicatie

De raad stelt geld beschikbaar voor een nieuw softwarepakket voor het Team Jeugd en Gezin (TJG). Deze belasting applicatie helpt bij het maken van keuzes om goede jeugdzorg aan te kunnen bieden, maakt dagelijkse werkzaamheden makkelijker en verkleint risico’s op onnodige kosten.

#Verzamelbesluit financiële mutaties

De raad heeft de financiële afwijkingen in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 vastgesteld. De gemeenteraad stuurt op deze manier gedurende het jaar bij op de financiën van de gemeente.

#GR Bedrijvenpark A7 Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020-1 en begroting

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd voor wat betreft de Jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020-1 en begroting 2021 van de GR A7 Heerenveen – Joure.

#Nieuwbouw Supermarkt Poiesz Akkrum – grondoverdracht

Supermarkt Poiesz en de Hubo willen uitbreiden en samen met bloemist Vlijtige Lies in het centrum van Akkrum blijven. Er liggen plannen klaar om naast de huidige parkeerplaats op ‘het weilandje’ een nieuwe Poiesz supermarkt te bouwen en extra parkeerplaatsen te creëren. De Hubo en de bloemist vergroten dan hun winkels op de huidige locatie.

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor grondtransacties en daardoor toegenomen onderhoudskosten voor de gemeente.
Door deze grondtransacties wordt de eigendomssituatie rechtgetrokken en krijgt het parkeerterrein met het aansluitende gebied een opwaardering dat past bij de ontwikkeling en de gewenste toekomstige opwaardering van het centrum van Akkrum. Centrum ontwikkeling is voor de gemeenteraad een belangrijk onderwerp vastgelegd in het Thematisch Raadsakkoord.

 

#Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Gemeente Heerenveen heeft vanuit het Rijk bijna 500.000 euro gekregen om eigenaren van een huis te helpen om kleine maatregelen te treffen om energie te besparen. De raad heeft besloten om het subsidiegeld te besteden aan:
– Het aanschaffen van een warmtebeeldcamera die uitgeleend wordt aan wijken en dorpen. De foto’s geven een indicatie over warmtelekken.
– Een voucherregeling; inwoners krijgen een waardebon van 70,- om kleine energiebesparende maatregelen te nemen of om advies in te kopen.
– Gezamenlijke inkoopactie waardoor inwoners tegen een gering tarief advies aan huis kunnen ontvangen over duurzamer wonen en een prijsopgave voor de uitvoering hiervan op basis van de werkelijke situatie.

#Kunstgrasveld voetbalvereniging Heerenveense Boys – extra financiering

Op 16 december 2019 heeft de raad ervoor gekozen om de volledige eigen voor de realisatie van het kunstgrasveld voor voetbalvereniging Heerenveense Boys van € 150.000 – € 31.000 = € 119.000 in een vorm van een lening te verstrekken aan voetbalvereniging Heerenveense Boys. Het college heeft de financiële consequenties hiervan nader uitgewerkt.

De gemeenteraad heeft nu besloten om de financiering beschikbaar te stellen zodat realisatie van het nieuwe kunstgrasveld deze zomer (2020) mogelijk is.

#Inzameling oud papier – actualisatie beleid

De raad is akkoord gegaan met aanpassing van het beleid rondom oud papierinzameling.

Tot nu geeft de gemeente de scholen en verenigingen voor de inzet van vrijwilligers een vergoeding. Omdat Omrin de afvalinzameling gaat vernieuwen is de inzet van vrijwilligers bij de inzameling van oud papier vanaf 1 juli 2020 niet langer nodig. De scholen en verenigingen krijgen een regeling aangeboden en daarmee wordt de vergoeding voor oud papier afgeschaft.

Als vervanger van de vergoeding voor het inzamelen van oud papier is nu besloten om een zwerfvuilbeloningssysteem te ontwikkelen. In het zwerfvuilbeloningssysteem wordt de gemeente verdeeld in adoptiegebieden. Aan deze adoptiegebieden wordt een jaarlijkse verplichting en vergoeding gekoppeld. Alle verenigingen/scholen en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente Heerenveen kunnen inschrijven op een of meerdere gebied(en).

 

#Concept RES 1.0 Fryslân

De raad heeft ingestemd met de Concept RES (Regionale Energiestrategie) Fryslân waarin staat dat we gaan voor een duurzame energieproductie voor 2030 van tenminste 2,3 TWh. De concept RES is gebaseerd op de al gerealiseerde en vergunde projecten voor opwekking van duurzame elektriciteit en warmte.
Intussen wordt de RES 1.0 opgesteld: in samenspraak en samenwerking met zoveel mogelijk stakeholders wordt verkend of en hoe er draagvlak is voor meer opwek dan de 2,3 Twh en of onze ambities versneld kunnen worden. Het resultaat van dat proces leidt tot de RES 1.0.

De raad heeft met een motie besloten dat:
De Heerenveense ambitie nog hoger zou moeten liggen zodat er een substantiële Friese bijdrage wordt geleverd. En dat het college krachtig moet sturen op maatschappelijk draagvlak creëren voor duurzame energie opwekking en daarvoor activiteiten gaat ontwikkelen.

Achtergrond Regionale Energiestrategie (RES):

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Fryslân vormt een energieregio.

# Fietsplan gemeente Heerenveen – koersdocument

In het Hoofdlijnenakkoord heeft Heerenveen zich het doel gesteld om fietsvriendelijke gemeente te worden en in 2018 heeft de raad via een motie de ambitie uitgesproken om fietsgemeente van het Noorden te worden. Daarom zal een fietsplan opgesteld worden. Voordat dit fietsplan opgesteld wordt, is het belangrijk dat de raad eerst een keuze maakt voor het ambitieniveau. Deze keuze heeft financiële consequenties en in juni maakt de raad een afweging over het totaalplaatje van de financiën. De raad maakt dus in juni de definitieve keuze voor het ambitieniveau.

#Moties vreemd aan de orde van de dag

Opvang minderjarige vluchtelingen
De raad heeft een motie aangenomen waarin aan het college gevraagd wordt om uit te zoeken hoe, hoeveel en op welke termijn opvang van minderjarige vluchtelingen uit het crisisgebied Griekenland en het grensgebied met Turkije, mogelijk is. En bij het kabinet aan te geven dat Gemeente Heerenveen bereid is om alleenstaande kinderen en jongeren uit het crisisgebied op te nemen en daarbij het kabinet op te roepen om onmiddellijk in actie te komen.

Voedselbank
De raad heeft een motie aangenomen waarin aan het college gevraagd wordt om in overleg met het bestuur van de Voedselbank Heerenveen de mogelijkheid te onderzoeken om tijdelijk een “supermarkt tegoedbon” uit te geven (gesponsord door de gemeente Heerenveen) die besteed kan worden bij lokale ondernemers in de gemeente Heerenveen.