Terugblik raadsvergadering | 22 juni

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

• De complete agenda, achterliggende stukken en uitkomsten van de stemmingen en opname van de vergadering staan op: www.heerenveen.nl/raadsvergadering-22juni2020

• Bij de onderwerpen waar niet unaniem voorgesteld is, staat de stemverhouding aangegeven.

 

De gemeenteraad nam besluiten over de volgende onderwerpen:

#Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne

De raad heeft het Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne vastgesteld. Het bestuur van de Stichting Flaeijelfestiviteiten mag voortaan op de nieuwe locatie (tegenover Buitenweg 5 te Oudehorne) het Flaeijelfeest organiseren. Het terrein waarop het feest tot nu toe werd georganiseerd is te klein voor de activiteiten en er waren problemen met verkeer, parkeren en bezoekersstromen.

#Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF)

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de manier waarop de inwoners aanvragen kunnen doen voor lokale energie experimenten uit het fonds LEEF. De experimenten moeten gericht zijn op het opwekken van duurzame energie of energiebesparing. Ook nam de gemeenteraad een besluit over de samenstelling van de beoordelingscommissie voor het fonds LEEF. De beoordelingscommissie neemt besluiten over het toekennen van een bedrag aan een experiment.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. Het fonds LEEF komt voort uit de vraag van de samenleving om lokale innovatieve plannen te ondersteunen met kennis en geld.

#Plan van aanpak ‘Heerenveen aardgasvrij’

De gemeenteraad heeft het plan van aanpak vastgesteld waarin staat, hoe de gemeente Heerenveen aardgas vrij te maken. In het plan wordt voorgesteld om een Transitievisie Warmte eind 2021 klaar te hebben. In deze Transitievisie Warmte staan de duurzame warmteopties die elke wijk of elk dorp heeft en in welke volgorde de wijken afgekoppeld worden, zodat in 2050 Heerenveen aardgasvrij is. De gemeente is verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar te hebben.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld en kan de huidige 4% duurzame energie versnellen naar de beoogde 40% duurzame energie in 2030.

#Herstelplan Thialf

De gemeenteraad heeft besloten om 991.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het herstelplan van Thialf. In het plan staan maatregelen om de exploitatie van Thialf structureel te verbeteren en sluitend te krijgen. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen zijn aandeelhouders. Van beide aandeelhouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om de maatregelen in het herstelplan uit te voeren.

GroenLinks stemde tegen omdat ze een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van het geld wilde toevoegen. De voorwaarde was: dat de professionele gebruikers van Thialf, waaronder de KNSB, financieel bijdragen aan een gezonde exploitatie van Thialf.

Motie
Naast het besluit op het raadsvoorstel verzoekt de gemeenteraad het college om bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een structurele bijdrage in de exploitatiekosten te vragen en de mogelijkheid om meerdere aandeelhouders en/of sponsoren te laten toetreden. De hele motie staat bij punt 14e .

Motie
Naast het besluit op het raadsvoorstel en de voorgaande motie verzoekt de gemeenteraad het college om maximaal in te zetten op het structureel verbeteren van de exploitatie van de ijshockeyhal. De hele motie staat bij punt 14f .

#Calamiteitenontsluiting Bedrijventerrein Kanaal

De gemeenteraad heeft besloten om een vluchtroute vanaf het industrieterrein Kanaal aan te leggen onder het viaduct van de A7, direct naast de spoorlijn. Industrieterrein Kanaal beschikt nu over één ontsluiting (via de Wetterwille) waardoor er bij een calamiteit risico’s zijn, als het gaat om de bereikbaarheid en ontruiming van het terrein.

De VVD stemde tegen dit voorstel. In een stemverklaring gaven ze aan op basis van de onderzoeken niet vast te kunnen stellen of de veiligheid van deze variant significant groter is en ze vinden het gebruik van de route risicovol.

#Beleidskoers fysieke leefomgeving

De gemeenteraad heeft de Beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld. Deze beleidskoers is de koers voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we in de gemeente Heerenveen belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid.

Om over dit soort vragen uiteindelijk de juiste keuzes te maken, heeft de gemeente eerst inwoners en stakeholders uitgenodigd om mee te denken. De opbrengst hiervan is samengebracht in de beleidskoers fysieke leefomgeving, samen met de in juni 2020 gemaakte opmerkingen door de raad.

De Omgevingsvisie wordt op een later moment vastgesteld. Voorafgaand aan die vaststelling kunnen inwoners en stakeholders reageren op de concept Omgevingsvisie.

#Woonbeleid en woningbouwprogramma

De gemeenteraad heeft besloten de huidige Woonvisie met twee jaar te verlengen en een aantal beleidsregels en een nieuw woningbouwprogramma (2016 t/m 2026) toe te voegen aan de visie. In de Woonvisie wordt het wonen in de gemeente geregeld, met als doel dat elke inwoner een goede en passende plek in de gemeente heeft om te wonen. Een nieuwe visie op wonen wordt gemaakt nadat de Omgevingsvisie is ingevoerd.

Motie
Naast het besluit op het woonbeleid verzoekt de gemeenteraad het college aanvullend onderzoek te doen naar de behoefte van woningen in verschillende segmenten op de Heerenveense woningmarkt.

#Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeenteraad heeft besloten om de APV aan te passen. Een van de aanpassingen is een parkeerverbod op de groenstroken in Skoatterwâld. In de groenstroken ligt een drainagesysteem, dat kapot gaat door de auto’s op de groenstroken, met als gevolg dat de bomen die hierin staan op termijn doodgaan.

In de APV legt de gemeente vast wat de plaatselijke regels zijn om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden.

Motie
Door een motie wordt de tekst van de APV ook geactualiseerd met de volgende aanpassing:
Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:26h, lid 12 aan te passen naar de volgende tekst:
12. zich beledigend uitlaten over een groep mensen, of het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of seksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

#Motie vrij parkeren op feestdagen

De gemeenteraad verzoekt het college om het parkeerbeleid in de plaats Heerenveen aan te passen door in de betaald parkeren zones het vrij parkeren uit te breiden met officiële feestdagen. Op zondag kun je al gratis parkeren in de plaats Heerenveen, het verzoek aan het college is om dit ook op officiële feestdagen in te stellen.

#Motie verdeling van het Gemeentefonds

De gemeenteraad vraag aan het college om alles te doen om ervoor te zorgen dat de herverdeling van het gemeentefonds niet ten koste gaat van de plattelandsgemeenten. Het Rijk heeft aangegeven om de verdeling van het Gemeentefonds aan te passen, wat onder andere betekent dat plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners veel minder geld krijgen.
De raad draagt het college daarom op om:
1. alle prikken yn it wurk te stellen om de werferdieling fan it gemeentefûns net ta skea fan plattelânsgemeenten gean te litten;
2. 2. sa gau as mooglik útein te setten mei in lobby om de bydrage fan it Ryk foar plattelânsgemeenten te fergrutsjen, yn stee fan te ferminderjen, om de leefberens in ympuls te jaan;
3. 3. de gemeenteried periodyk, dochs op syn minst elts fearnsjier, te ynformearjen oer de resultaten fan

#Motie voorlichtingslessen rondom discriminatie

De gemeenteraad verzoekt het college om aan de vraag van de scholen te voldoen, op het gebied van voorlichtingslessen rondom discriminatie.

#Heerenveen Beter Bereikbaar

De gemeenteraad stelt extra krediet beschikbaar voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Het krediet is nodig voor een aantal tegenvallers in het project die niet uit de post onvoorzien betaald kunnen worden. In de Realisatieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de risico’s en de daarmee samenhangende extra financiële middelen.

#Verklaring van geen bedenkingen

De raad heeft gisteravond voor het vergroten en veranderen van de woning op de locatie IJntzelaan 4 te Mildam een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Een ‘Verklaring van geen bedenking’ is nodig als het plan waarvoor een vergunning wordt aangevraagd in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Met een ruimtelijke onderbouwing is aangegeven waarom van het bestemmingsplan kan worden afgeweken, door in te gaan ingegaan op wet- en regelgeving, beleidskaders en relevante ruimtelijke aspecten.

#Aangepaste begroting Fumo

De gemeenteraad heeft de nieuwe ontwerpbegroting 2021 Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) goedgekeurd. Er is een nieuwe begroting toegestuurd, omdat de invoering van de Omgevingswet een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022 en dit gevolgen heeft voor de FUMO. Onder andere doordat een aantal bevoegdheden niet per 1 januari 2021 van de provincie overgaat naar gemeenten, is de begroting met € 1 miljoen aangepast.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

#Vervanging belasting applicatie – jeugdapplicatie

De raad stelt geld beschikbaar voor een nieuw softwarepakket voor het Team Jeugd en Gezin (TJG). Het huidige softwarepakket wordt door de leverancier niet meer doorontwikkeld en voldoet op korte termijn niet meer aan de wet- en regelgeving die geldt voor de gemeentelijke taken voor schuldhulpverlening en budgetbeheer.