Terugblik raadsvergadering 25 mei

Vooraf aan de raadsvergadering kreeg burgemeester Tjeerd van der Zwan een bos bloemen toegeworpen, omdat het koninklijk besluit waarin hij per 30 juni 2020 herbenoemt wordt als burgemeester van Heerenveen binnen was gekomen. Zie hier het filmpje.

#Digitaal vergaderen

Tijdelijk Reglement van orde digitaal vergaderen – Hamerstuk
De raad heeft een tijdelijk reglement van orde vast gesteld omdat de huidige situatie rondom Covid-19 en de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming vraagt om een andere manier van werken. In het tijdelijke reglement is de voornamelijk digitale, werkwijze voor de komende periode vastgesteld.

#Bestemmingsplan Oudeschoot

Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg – locatie Brandenburg – Bespreekstuk
De raad heeft het bestemmingsplan waarin de plannen om de locatie Brandenburg in Oudeschoot te herinrichten met negen nieuwe woningen vastgesteld. De plannen bestaan uit het bouwen van vier twee-onder-een kapwoningen en vijf vrijstaande woningen. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte in het plangebied opnieuw ingericht. Het college heeft daarnaast met de raad afgesproken dat er extra aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid van de Wolvegaasterweg.

#Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding – beleidsplan 2020-2025 – Bespreekstuk
De raad heeft het beleidsplan voor de komende vijf jaar over gladheidsbestrijding vastgesteld. Kort samengevat staat hierin:
– Hoe gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd zodat de bereikbaarheid, de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid geborgd is.
– Dat bij sneeuwval eerder loonbedrijven ingezet worden om de doorstroming van het verkeer te borgen en te zorgen voor een veiliger situatie op fietspaden. En bij extreme sneeuwval wordt gezorgd voor extra inzet voor een begaanbaar winkelcentrum in Heerenveen.
– Een pilot op te zetten om zoutbakken te plaatsen bij een verzoek van inwoners zodat ze zelf in straat, buurt, wijk of dorp, de gladheid kunnen bestrijden.

#Veiligheidsregio Fryslân – begroting 2021 en jaarrekening 2019

Veiligheidsregio Fryslân – (concept-)begroting 2021 jaarrekening 2019 – Bespreekstuk
De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over de jaarstukken 2019, eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur.
Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. Onder de Veiligheidsregio vallen de Brandweer, GGD en Crisisbeheersing.

#Recreatieschap Marrekrite – begroting 2021 en jaarstukken 2019

Recreatieschap Marrekrite, zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 – Hamerstuk
De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de Marrekrite.
Marrekrite voert namens de provincie en de Friese gemeenten centraal een aantal taken uit, die zij anders apart van elkaar zouden doen. Marrekrite is het recreatieschap voor het Friese water en land met als doel de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doet Marrekrite door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

#Hûs en Hiem begroting 2021

Hûs en Hiem begroting 2021 – Hamerstuk
De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur.
Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van Hûs en Hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.

#lidmaatschao WSGO bij FUMO

FUMO zienswijze over lidmaatschap WSGO – Hamerstuk
De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur over het verzoek tot lidmaatschap bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Werknemers van de gemeenschappelijke regeling FUMO vallen niet langer onder de Cao gemeenten, maar onder de Cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Hiervoor is vereist dat de FUMO als werkgever lid wordt van de WSGO.
De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

#Stichting Ambion

(fusie)stichting Ambion – fusie primair openbaar onderwijs en oprichting en statuten – Hamerstuk
In 2016 zijn de schoolbesturen De Basis en Primus een holding aangegaan met Ambion. Deze drie hebben het voornemen om juridisch in elkaar op te gaan en verder te gaan onder de naam Ambion. De raad van de gemeente Heerenveen heeft ingestemd met de fusie en met de gewijzigde statuten van De Basis.

#GR SW Fryslân

GR SW Fryslân begroting 2021, jaarstukken 2019 en begrotingswijziging 2020-2 – Hamerstuk
De gemeenteraad heeft besloten om bij de secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling in een zienswijze te schrijven dat de gemeenteraad het belangrijk vindt om een heldere analyse op de Sociale werkvoorziening-loonsom vast te houden en waar nodig te verbeteren. Ten aanzien van de jaarrekening 2019, de begroting 2020 versie 2 en de begroting 2021 van de Sociale werkvoorziening Fryslân heeft de raad geen opmerkingen.
Sociale werkvoorziening Fryslân is een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie die optreedt als formeel werkgever voor de werknemers met een dienstbetrekking wet sociale werkvoorziening.

#Visie op huisvesting

Visie op huisvesting – Hamerstuk
De raad heeft op 25 mei de visie met uitgangspunten vastgesteld voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
Na het vaststellen van deze visie wordt verkennend onderzoek gedaan naar drie scenario’s:
1. huisvesting met bestaand bezit van de gemeente;
2. huisvesting met bestaand vastgoed in de gemeente;
3. huisvesting met nieuwbouw.

Vervolgens wordt na dit verkennend onderzoek een voorstel aan de raad voorgelegd om de visie te realiseren.

#Benoeming commissielid

Benoeming commissielid E. Tigchelaar – Hamerstuk
De heer E. Tigchelaar is door de raad benoemd als nieuw commissielid-niet raadslid voor de commissie Samenlevingszaken. Deze raadscommissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor over de onderwerpen die te maken hebben met Samenlevingszaken, zoals de jeugdzorg en de WMO. De heer Tigchelaar is commissielid namens de fractie SP.

#Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie vreemd aan de orde van de dag: 0 procent is genoeg
De motie ingediend door SP, FNP, PvdA, GL en HL heeft het niet gehaald. In de motie werd aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met de verhuurders in Heerenveen, om (bij voorkeur bindende) afspraken te maken over het tijdelijk bevriezen van de huren in zowel de sociale als vrije sector. En om daarnaast bij de minister deze opstelling kenbaar te maken en te lobbyen voor financiële compensatie van corporaties.