Terugblik Raadsvergadering 5 oktober

#Raadslid geïnstalleerd

Sietze Blacquière uit de Greiden in Heerenveen is geïnstalleerd als raadslid. Samen met zijn vrouw Janny Gunnik heeft hij twee kinderen, Klaas Johannes en Lianne. “Het is bijzonder om nu als raadslid geïnstalleerd te zijn, het is voor mij een uitdaging om in een grote groep als de raad te functioneren. De onderwerpen Caparis en de WMO/Jeugdwet staan boven aan mijn lijstje om aan te blijven werken”.

#Bestemmingsplan Singel 23, Jubbega

De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan te wijzigen voor de percelen die horen bij Singel 23 in Jubbega. De bestemming voor de minicamping en de de ligboxstal zijn aangepast.

De bestaande ligboxenstal wordt gesloopt en vervangen door een kleiner gebouw met daarin voorzieningen voor het kampeerterrein en een recreatiewoning. Op de verdieping komen drie bed & breakfast en een slaapzaal met maximaal 15 slaapplaatsen. De losse schuur krijgt nieuwe sanitaire voorzieningen voor de camping en er worden tien trekkershutten geplaatst.

#Bestemmingsplan perceel W.A. Nijenhuisweg 61, Katlijk

De gemeenteraad heeft besloten dat op de W.A. Nijenhuisweg 61 in Katlijk een tweede woning in de bestaande bebouwing gerealiseerd mag worden door de feestzaal een woonbestemming gegeven.

#School Tjalleberd – budgetten beschikbaar stellen

De raad stelt extra geld beschikbaar voor de bouw van een nieuwe school voor SWS Nijewier Naast het MFA in Tjalleberd. Voor de nieuwbouw is al een bedrag toegekend door de gemeenteraad op basis van de normen die in de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerenveen” staan. Maar dit bedrag is niet voldoende om de plannen die er liggen uit te voeren.

#Onderzoeksopdracht begrotingssystematiek
De raad heeft een besluit genomen over de onderzoeksopdracht naar de begrotingssystematiek. Aanleiding hiervoor is het ontdekken van fouten bij het opstellen van de concept begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

Met het onderzoek wil de raad inzicht krijgen in de werkwijze voor het opstellen van de P&C documenten en daarbij inzicht krijgen in waar het precies is misgegaan. De uitkomsten van het rapport moeten aanbevelingen zijn om in de toekomst fouten te voorkomen en risico’s inzichtelijk te hebben, zodat de raad erop kan vertrouwen dat de informatievoorziening van de cijfers (P&C documenten) betrouwbaar is. Ook wil de raad handvatten krijgen om zijn rol rondom de P&C cyclus goed in te kunnen richten.

#Scenario’s voor de begroting 2021

De gemeenteraad heeft besloten om de ontdekte fout in de begroting te herstellen, door

nu bij te sturen tot het niveau van de uitkomsten in de Perspectiefnota 2020 en op korte termijn de benodigde investeringsruimte te creëren voor gewenste ambities en investeringen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het procesvoorstel om uiterlijk bij de Perspectiefnota 2021 besluitvorming voor te bereiden over gewenste ambities en investeringen en de hiervoor benodigde financiële ruimte en bijsturing.

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(2), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

Tegen: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1)

#Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32

De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan aan te passen voor de wegenstructuur. Waardoor de volgende aanpassingen mogelijk zijn:

  • aan de noordwestzijde wordt de afrit en de Stadionweg richting de Oranje Nassaulaan aangepast, waarbij een rotonde wordt aangelegd; op deze manier wordt het verkeer vanaf de snelweg eerder naar Sportstad geleid. De Stadionweg zal niet meer direct aansluiten op de Oranje Nassaulaan.
  • aan de Oranje Nassaulaan wordt aan de westzijde een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten (VRI) gerealiseerd; er zal sprake zijn van meer opstelstroken voor de Oranje Nassaulaan, zodat het verkeer efficiënter wordt verdeeld.
  • de huidige kruising Oranje Nassaulaan – Stadionweg vervalt; op het te vervallen tracé van de Stadionweg wordt water gerealiseerd.
  • aan de noordzijde van de Oranje Nassaulaan wordt de groenstrook met fietspad heringericht;
  • aan de oostzijde van de snelweg wordt bij de aansluiting met de op- en afrit een rotonde gerealiseerd;
  • nieuwe geluidsschermen worden geplaatst en bestaande worden aangepast.

Op 7 juli 2017 stemde de raad in met de plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Heerenveen (project Heerenveen Beter Bereikbaar) en stelde daarvoor budget beschikbaar. De bereikbaarheid wordt onder andere verbeterd door aanpassing van de Oranje Nassaulaan, waarover de gemeenteraad  nu besloten heeft.

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(2), PvdA (6), VVD (5)

Tegen: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(2)

Via een motie vraagt de gemeenteraad het college om extra onderzoek te doen naar de rotondevariant aan de westzijde van de Oranje Nassaulaan, in plaats van een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten (VRI) en Plaatselijk Belang hierbij te betrekken.

Voor: D66 (2), FNP (3), GroenLinks (3), HeerenveenLokaal (1), PvdA (6), SP (2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), GB Heerenveen (2),VVD (5)

#Rotonde Heerenveen midden

De gemeenteraad heeft besloten om voor de aanpassing van de rotonde Heerenveen Midden te kiezen voor het vierde basisscenario: een kruispunt met verkeerslichten. Dit scenario geeft ook ruimte om prioriteit te geven aan de inrichting van de Burgemeester Falkenaweg zoals gevraagd in de motie hierover van de raad in oktober 2018.

Voor: CDA (5), GB Heerenveen (2), PvdA (6), VVD (5)

Tegen: ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

#Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
De gemeenteraad is akkoord gegaan met het ontwerp incidentenrisicoprofiel van de Veiligheidsregio Fryslân. Veiligheidsregio’s zijn verplicht de risico’s binnen hun werkgebied inzichtelijk te maken in een regionaal risicoprofiel aangevuld door het incidentrisicoprofiel. De looptijd van deze documenten is vier jaar. Omdat het huidige incidentrisicoprofiel in 2016 is gemaakt legt het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân een nieuw ontwerp incidentrisicoprofiel voor aan alle gemeenteraden.