Uitkomsten GGD onderzoek bij ‘Ecopark De Wierde & Metaalhandel De Horne’

Aanleiding

In augustus 2019 ontstond er onrust door krantenberichten over opwaaiend stof en verhoogde cadmiumwaarden in een bemonsteringsput en straatkolken op Ecopark De Wierde van Omrin. In de rol als verantwoordelijke instantie voor de volksgezondheid heeft de gemeente Heerenveen daarom de GGD opdracht gegeven om op basis van beschikbare rapporten en onderzoeken – aangeleverd door FUMO, Wetterskip, gemeente Heerenveen, de Omrin en Metaalhandel De Horne (MDH) – de situatie te analyseren. Er moest worden vastgesteld of er voor de omwonenden en/of de gebruikers van de bedrijventerreinen van de Omrin en MDH gezondheidsrisico’s zijn of zijn geweest.

Conclusie: geen risico’s voor omwonenden

Op basis van de aangeleverde rapporten zijn de blootstellingsroutes van zware metalen onderzocht. Wat cadmium betreft blijkt er voor de omwonenden geen risico te zijn geweest. Er zijn bij de Omrin wel verhoogde cadmiumconcentraties in het water van monsterputten en straatkolken gevonden, maar dat water zit in een gesloten systeem en wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Er zijn dus geen contactmogelijkheden voor omwonenden. Ook in de stofmonsters zijn geen zorgwekkende cadmiumconcentraties gevonden, zodat er ook via stofverspreiding geen risico’s voor omwonenden zijn.

GGD-onderzoek

De medewerkers van de Omrin en MDH komen natuurlijk veel meer in contact met de afvalstoffen die bij de bedrijven worden verwerkt. Daarom is er door de GGD ook gekeken of er voor de medewerkers van deze bedrijven meer risico’s zijn. Dat is beoordeeld op basis van de zogenaamde TDI (toegestane dagelijkse inname). Het gaat om een hoeveelheid van een (gevaarlijke) stof die men dagelijks, een heel leven lang, mag binnenkrijgen, zonder dat er gezondheidsklachten ontstaan. Die TDI-waarden zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies die op vele plaatsen ter wereld zijn uitgevoerd.
Op basis van de beschikbare milieuonderzoeken bij de Omrin en MDH (stof- en watermonsters), heeft de GGD bepaald of die wel of niet TDI overschrijden. De GGD heeft echter geconcludeerd dat nagenoeg alle zware metalen, ook cadmium, onder de TDI-grens blijven. Alleen bij lood zijn er twijfels: er zijn indicaties voor hogere concentraties lood.
Daarbij moet echter wel een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Die hogere concentraties zijn namelijk bepaald op basis van milieuonderzoeken. Daarbij wordt op een heel andere wijze bepaald wat concentraties van stoffen zijn dan bij gezondheidskundige onderzoeken. Er kunnen nu nog geen heldere conclusies getrokken worden over de eventuele risico’s voor werknemers van de Omrin en MDH.

Vervolgonderzoek

De Omrin en MDH hechten grote waarde aan de veiligheid en gezondheid van het eigen personeel en van de buurbedrijven.
Daarom ondernemen zij stappen om tot een vervolgonderzoek te komen. Zekerheid kan er alleen komen als er met een 0-meting wordt gewerkt op een moment dat álle bedrijfsonderdelen in werking zijn bij beide bedrijven. Zij trekken hier samen in op.

Het GGD-rapport kunt u hier inzien: GGD Risicobeoordeling Heerenveen De Horne-Omrin 20190930 (PDF 355 kB)

De Provinsje Fryslân publiceerde alle beschikbare stukken rondom deze kwestie, onder agendapunt 5. vergaderstukken Gedeputeerde Staten van 1 oktober.