Virtuele raadsvergadering – 25 mei

Maandag 25 mei om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad virtueel onder leiding van burgemeester @TjeerdvanderZwan. Publiek is digitaal van harte welkom! Je kunt de uitzending, agenda, stukken en uitslag van de stemming bekijken op de website https://www.heerenveen.nl/raadsvergadering-25mei2020/

 

 

 

Onderwerpen op de agenda:

Tijdelijk Reglement van orde digitaal vergaderen – Hamerstuk

Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg – locatie Brandenburg – Bespreekstuk

Gladheidsbestrijding – beleidsplan 2020-2025 – Bespreekstuk

Veiligheidsregio Fryslân – (concept-)begroting 2021 jaarrekening 2019 – Bespreekstuk

Recreatieschap Marrekrite, zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 – Hamerstuk

Hûs en Hiem begroting 2021 – Hamerstuk

FUMO zienswijze over lidmaatschap WSGO – Hamerstuk.

(fusie)stichting Ambion – fusie primair openbaar onderwijs en oprichting en statuten – Hamerstuk

GR SW Fryslân begroting 2021, jaarstukken 2019 en begrotingswijziging 2020-2 – Hamerstuk

Visie op huisvesting – Hamerstuk

Benoeming commissielid E. Tigchelaar – Hamerstuk

Motie vreemd aan de orde van de dag: 0 procent is genoeg