Voorbereiding op uitvoering plannen Burgerbesluit in volle gang

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Er wordt hard gewerkt aan het samenvoegen van de opbrengsten van het Burgerbesluit, de G20, de bestaande situatie en plannen die al klaar lagen. De stuurgroep van de Monitorgroep (ontstaan uit het burgerpanel) is ondertussen al bijgepraat. “We hebben een mooi beeld gekregen van de wensen, mogelijkheden en kansen” vertelt Tony Christopher, voorzitter van de stuurgroep. ”De verbanden en overlappen worden zo heel zichtbaar”.

Gebiedsdeals

Het idee is om te gaan werken met gebiedsdeals; we delen het centrum op en maken per gebied afspraken met de alle stakeholders van dat stukje centrum. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoedeigenaren, bewoners en ondernemers. Niet alleen het centrum maar ook het stationsgebied en het sportcentrum worden hierin meegenomen. Als er een gebiedsdeal gesloten is, kan er gestart worden met de werkzaamheden, zo hoeven niet alle plannen op elkaar te wachten en kan er tegelijkertijd gewerkt worden in verschillende delen van Heerenveen. En uiteindelijk maken we alle plannen en vorderingen inzichtelijk op een website, zodat iedereen kan zien wat er gaande is en op welk voorstel dat gebaseerd is.

Beslismoment

Op dit moment onderzoekt B&W de haalbaarheid, consequenties en mogelijkheden van de voorstellen in het Burgerbesluit. Over de uitkomsten van dit onderzoek, neemt de gemeenteraad op 16 december een besluit.

Burgerbesluit centrum Heerenveen

Inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici hebben begin 2019 samen in een G1000-traject onder de naam G1000Heerenveen, voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen. Tijdens de Burgerraad op 25 mei zijn daarvan 47 voorstellen aangenomen, die samen het Burgerbesluit vormen.