Vooruitblik commissievergaderingen 15 juni

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op Maandag 15 juni vergadert de commissie van de gemeenteraad. Lees hier een vooruit blik op deze vergadering.

Voor inwoners: vertel jouw mening over de onderwerpen op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geeft het op tijd door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

#Calamiteitenontsluiting Bedrijventerrein Kanaal

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college om een vluchtroute vanaf het industrieterrein Kanaal aan te leggen onder het viaduct van de A7, direct naast de spoorlijn. Industrieterrein Kanaal beschikt over één ontsluiting (via de Wetterwille) waardoor er bij een calamiteit risico’s zijn als het gaat om de bereikbaarheid en ontruiming van het terrein. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

#Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne

Het college stelt aan de raad voor om het Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne vasttestellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestuur van de Stichting Flaeijelfestiviteiten wil graag op een locatie (tegenover Buitenweg 5 te Oudehorne) het Flaijelfeest organiseren, omdat het huidige terrein te klein is voor de activiteiten en er problemen zijn met verkeer, parkeren en bezoekersstromen. De gemeenteraad bespreekt dit omdat het mogelijk maken van een evenement op de nieuwe locatie moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan en de gemeenteraad bevoegd is om hierover te besluiten.

#Plan van aanpak ‘Heerenveen aardgasvrij’

De gemeenteraad bespreekt het plan van aanpak waarin staat hoe de gemeente Heerenveen aardgas vrij te maken. In het plan wordt voorgesteld om een Transitievisie Warmte eind 2021 klaar te hebben. Deze Transitievisie Warmte beschrijft de duurzame warmteopties die elke wijk of elk dorp heeft en in welke volgorde de wijken afgekoppeld worden, zodat in 2050 Heerenveen aardgasvrij is. De gemeente is verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar te hebben.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld en kan de huidige 4% duurzame energie versnellen naar de beoogde 40% duurzame energie in 2030.

#Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF)

De gemeenteraad bespreekt de manier waarop de inwoners aanvragen kunnen doen voor lokale energie experimenten die gericht zijn op de opwek van duurzame energie en/of energiebesparing vanuit het fonds LEEF. Om de aanvragen voor dit fonds eerlijk en transparant te beoordelen zijn nadere regels opgesteld. De regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de manier van beoordelen transparant en navolgbaar is (het moet duidelijk zijn waarom een experiment wel of niet groen licht krijgt) en vrij toegankelijk (ieder collectief van minimaal 4 (vestigings-)adressen kan inschrijven). Een beoordelingscommissie waarin idealiter kennis van zaken en kennis van de omgeving aanwezig is krijgt hierin een centrale rol. De gemeenteraad bespreekt de opzet samenstelling van deze beoordelingscommissie.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. Het fonds LEEF komt voort uit de vraag van de samenleving om lokale innovatieve plannen te ondersteunen met kennis en geld.

#Woonbeleid en woningbouwprogramma

De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie, hierin wordt het wonen in de gemeente geregeld. Het doel is dat elke inwoner een goede en passende plek in de gemeente heeft om te wonen. Het college stelt voor om de visie te verlengen met twee jaar en een aantal beleidsregels en een nieuw woningbouwprogramma (2016 t/m 2026) toe te voegen en te wachten met een nieuwe visie op wonen totdat de Omgevingsvisie is ingevoerd.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van kaders waarbinnen het college uitvoert, daarom is het een bevoegdheid van de gemeenteraad om de Woonvisie te verlengen en het woningbouwprogramma vast te stellen.

#Beleidskoers fysieke leefomgeving

De gemeenteraad bespreekt de Beleidskoers fysieke leefomgeving. Deze beleidskoers is de koers voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid.

Om over dit soort vragen uiteindelijk de juiste keuzes te maken, heeft de gemeente eerst inwoners en stakeholders uitgenodigd om mee te denken. De opbrengst hiervan is samengebracht in de beleidskoers fysieke leefomgeving, samen met de in juni 2020 gemaakte opmerkingen door de raad.
De Omgevingsvisie wordt weer op een later moment vastgesteld. Voorafgaand aan die vaststelling wordt aan inwoners en stakeholders gevraagd om te reageren op de concept Omgevingsvisie.

#Heerenveen Beter Bereikbaar

De gemeenteraad bespreekt het verzoek om extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Het krediet is nodig voor een aantal tegenvallers in het project die niet uit de post onvoorzien betaald kunnen worden.
In de Realisatieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de risico’s en de daarmee samenhangende extra financiële middelen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor geldzaken moet hierover een besluit nemen.