Vooruitblik gemeenteraad april

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Deze maand overlegt de raad met elkaar in de commissie ROM op 6 april en besluit de raad in de raadsvergadering op 20 april. Beide vergaderingen zijn openbaar en digitaal. De vergaderingen zijn te volgen via de website. Deze keer een vooruitblik op de Commissievergadering ROM op 6 april.

Geef jouw mening over een onderwerp op de agenda

Wil je jouw mening over de onderwerpen van deze maand laten horen aan de raadsleden? Dat kan op de volgende manier:

  • Stuur een mail naar de raadsleden
  • Vertel het aan de raadsleden (in vijf minuten) tijdens een commissievergadering op 6 april. Mail of bel voor 2 april (griffie@heerenveen.nl | (0513) 617 700).

De raadscommissie ROM vergadert deze maand over de volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan Oudeschoot

De plannen om de locatie Brandenburg in Oudeschoot te herinrichten met negen nieuwe woningen liggen klaar. Omdat het een wijziging van het bestemmingsplan betreft is het aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Na inwerking treden van het bestemmingsplan kan het project worden gerealiseerd.
De plannen bestaan uit het bouwen van vier twee-onder-een kap woningen en vijf vrijstaande woningen. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte in het plangebied opnieuw ingericht. De verkaveling van de woningbouw is een logische voortzetting van de bestaande stedenbouwkundige structuur, met vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen. In het ontwerp van de plannen is rekening gehouden met de bebouwingstypologie en de structuur van de directe omgeving. Vier woningen komen aan de Wolvegasterweg; de bouw van deze woningen zorgt voor voltooiing van het bebouwingslint.

Nieuwbouw Supermarkt centrum Akkrum

Supermarkt Poiesz en de Hubo willen uitbreiden en samen met bloemist Vlijtige Lies in het centrum van Akkrum blijven. Er liggen plannen klaar om naast de huidige parkeerplaats op ‘het weilandje’ een nieuwe Poiesz supermarkt te bouwen en extra parkeerplaatsen te creëren. De Hubo en de bloemist vergroten dan hun winkels op de huidige locatie. De beoogde ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan Akkrum-Nes. Om de plannen te kunnen realiseren is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Centrum ontwikkeling is voor de gemeenteraad een belangrijk onderwerp vastgelegd in het thematisch raadsakkoord.

Concept RES

Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de Concept RES (Regionale Energiestrategie) Fryslân met een duurzame energieproductie voor 2030 van tenminste 2,3 TWh. Hierin zijn de al gerealiseerde en vergunde projecten voor opwekking van duurzame elektriciteit en warmte opgenomen.
Hierna wordt de RES 1.0 opgesteld: in samenspraak en samenwerking met zoveel mogelijk stakeholders wordt verkend of en hoe er draagvlak is voor meer opwek dan de 2,3 TWh en of onze ambities versneld kunnen worden. Het resultaat van dat proces leidt tot de RES 1.0.

Achtergrond Regionale Energiestrategie (RES):
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Fryslân vormt een energieregio.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Gemeente Heerenveen heeft vanuit het Rijk bijna 500.000 euro gekregen om eigenaren van een huis te helpen om kleine maatregelen te treffen om energie te besparen. Nu stelt het college aan de raad voor om het subsidiegeld te besteden aan:

  • Het aanschaffen van een warmtebeeldcamera die uitgeleend wordt aan wijken en dorpen. De foto’s geven een indicatie over warmtelekken.
  • Een voucherregeling; inwoners krijgen een waardebon van 70,- om kleine energiebesparende maatregelen te nemen of om advies in te kopen.
  • Gezamenlijke inkoopactie waardoor inwoners tegen een gering tarief advies aan huis kunnen ontvangen over duurzamer wonen en een prijsopgave voor de uitvoering hiervan op basis van de werkelijke situatie.

Koersdocument Fietsplan gemeente Heerenveen

In het Hoofdlijnenakkoord heeft Heerenveen zich het doel gesteld om fietsvriendelijke gemeente te worden en in 2018 heeft de raad via een motie de ambitie uitgesproken om fietsgemeente van het Noorden te worden. Daarom zal een fietsplan opgesteld worden. Voordat dit fietsplan opgesteld wordt, is het belangrijk dat de raad eerst een keuze maakt voor het ambitieniveau. Het college stelt voor om te kiezen voor ambitieniveau zilver. Deze keuze heeft financiële consequenties en in juni maakt de raad een afweging over het totaalplaatje van de financiën. Daarom stelt het college voor dat de raad in juni de definitieve keuze voor het ambitieniveau maakt en nu alvast kennis neemt van de mogelijkheden en consequenties.

Klaverblad Noordoost zonnepark

Op 20 mei 2019 heeft de raad ingestemd met het maken van een plan om een zonnepark te realiseren bij het Klaverblad Noordoost in Heerenveen. Hiervoor is een regeling nodig tussen een energiecoöperatie, de gemeente Heerenveen en eventuele derde partij voor de ontwikkeling en bedrijfsvoering van het te realiseren zonnepark van 30 ha. Het college vraagt nu aan de raad welke uitgangspunten en randvoorwaarden belangrijk zijn voor deze mogelijke samenwerking.