Zondag 19 december: Noodbevel stadiongebied en centrum Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Burgemeester Van der Zwan kondigt op zondag 19 december een noodbevel af voor het stadion omgevingsgebied en het centrum van Heerenveen. De aanleiding voor dit noodbevel zijn signalen over mogelijke ongeregeldheden rond de voetbalwedstrijd SC Cambuur – sc Heerenveen.

Wat betekent dit?

Het noodbevel treedt onmiddellijk in werking op het moment van deze publicatie tot zondagavond 19 december, 20.00 uur. Tenzij de burgemeester eerder besluit dat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid is geweken. Het noodbevel en de aanwijzing van de gebieden zijn uit voorzorg ingesteld en richten zich op mensen die de openbare orde willen verstoren. Met deze bestuurlijke maatregel kan de politie wanneer het nodig is ingrijpen om ongeregeldheden te voorkomen. Mensen die in de aangewezen gebieden aanwezig zijn dienen eventuele instructies van de politie op te volgen.

Plattegrond

Toelichting noodbevel

De burgemeester van Heerenveen, overwegende

 • dat sc Heerenveen zondagmiddag 19 december 2021 om 12.15 uur een eredivisiewedstrijd speelt tegen SC Cambuur in het Cambuurstadion te Leeuwarden;
 • dat er rond deze wedstrijd van oudsher veel sentiment, rivaliteit, spanningen en incidenten zijn omdat het de Friese derby betreft; dat supporters van sc Heerenveen in Leeuwarden en supporters van SC Cambuur in Heerenveen spandoeken hebben opgehangen met uitdagende teksten voorafgaand aan deze derby;
 •  dat bij deze wedstrijd geen publiek aanwezig mag zijn in verband met de door de regering afgekondigde coronamaatregelen;
 • dat de nieuwe afgevaardigde lockdown door de regering ingaat op zondag 19 december 2021, om 05.00 uur waardoor onder meer de horecagelegenheden gesloten zijn;
 • dat er de afgelopen dagen via de politie informatie is binnengekomen waaruit blijkt dat Cambuursupporters massaal oproepen om deze wedstrijd op geen enkele wijze te laten plaatsvinden;
 • dat er onder meer politie informatie is dat de spelersbus van sc Heerenveen een doelwit is voor Cambuursupporters waarbij men de bus wil aanvallen, mogelijk met zwaar vuurwerk;
 • dat een dergelijke aanval ook op het grondgebied van de gemeente Heerenveen kan plaatsvinden;
 • dat er een uitzwaaimoment van de spelers op zondagmorgen en een aankomstmoment, na afloop van de wedstrijd op zondagmiddag is, waar traditiegetrouw veel supporters spontaan op afkomen en mogelijk (zwaar) vuurwerk wordt afgestoken;
 • dat er recent informatie bij de politie is binnengekomen waaruit blijkt dat er wordt opgeroepen om op de wedstrijddag massaal naar het Abe Lenstra stadion te gaan om daar bij het stadion de wedstrijd te bekijken;
 • dat in deze oproep ook gesproken wordt om meerdere partytenten, alcohol en een aggregaat mee te nemen om zo op een alternatief terras de wedstrijd te gaan volgen bij het stadion;
 • dat men aangeeft lak te hebben aan de coronaregels en de aangekondigde zware lockdown geldt vanaf 05.00 uur;
 • dat de bestaande Corona maatregelen in combinatie met de net in werking getreden lockdown de doelgroep supporters van sc Heerenveen extra raken;
 • dat er op 10 juli jongstleden een groep Cambuursupporters de confrontatie hebben gezocht met Heerenveensupporters waarbij de openbare orde in ernstige mate werd verstoord;
 • dat deze voetbal gerelateerde confrontatie heeft geleid tot bestuursrechtelijke maatregelen in de vorm van gebieds- en stadionverboden aan zowel Cambuursupporters als Heerenveen supporters en waarbij tevens nog sprake is van een strafrechtelijke vervolging wegens openlijke geweldpleging;
 • dat er daarnaast in de afgelopen maand op verschillende locaties in het land grootschalige en ernstige wanordelijkheden zijn ontstaan naar aanleiding van en/of in relatie tot voetbalwedstrijden in de Eredivisie;
 • dat dit ook gepaard ging met veelvuldig zwaar vuurwerk waarbij dit niet alleen in stadions werd afgestoken maar ook gericht werd gegooid naar de hulpdiensten zoals de politie, brandweer en ambulancepersoneel;
 • dat personen uit deze groep ook de confrontatie met de aanwezige ambtenaren van politie hebben gezocht;
 • dat, gelet op het gedrag van vele personen in deze groep, sprake is van, althans ernstig moet worden gevreesd voor, ernstige wanordelijkheden als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet;
 • dat hierdoor de openbare orde op ernstige wijze aangetast wordt en/of een acuut gevaar bestaat voor de aantasting van die orde;
 • dat dit onaanvaardbaar is en het van zwaarwegend belang is dat dit voorkomen of beperkt wordt;
 • dat het ter handhaving van de openbare orde noodzakelijk is dat deze samenkomst wordt beëindigd, dat de personen in deze groep zich direct verwijderen uit de directe omgeving van het Abe Lenstra stadion en indien van toepassing het centrum van Heerenveen en dat wordt voorkomen dat er nog (andere) personen op deze locatie aanwezig zijn;
 • dat toepassing van normale bevoegdheden ontoereikend zijn om de daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen en de situatie het hoofd te kunnen bieden;
 • dat daarom ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar het volgende bevel nodig wordt geacht.

Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet:

Beveelt

 1. Een ieder van wie aannemelijk is dat hij/zij onderdeel uitmaakt van voornoemde groep personen, dan wel dat hij/zij zich bij deze groep wil voegen, dan wel dat hij/zij de openbare orde op enige wijze verstoort, dan wel voornemens is dat te doen, al hetgeen kan worden afgeleid uit gedragingen, zoals bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk, of uit andere omstandigheden/uitingen, zoals bijvoorbeeld door kleding, gezichtsbedekking, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, dan wel uit andere informatie, is verplicht zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen en zich verwijderd te houden uit de omgeving van het stadion en het centrum volgens de plattegrond hierboven.
 2. Het niet-voldoen aan dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

Het onderhavige bevel treedt in werking vanaf het moment van bekendmaking door politie. Dit bevel geldt in het bovengenoemde gebied en treedt onmiddellijk in werking en geldt tot zondagavond 19 december 2021, 20.00 uur tenzij de burgemeester eerder besluit dat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid is geweken.

Heerenveen, 19 december 2021

De burgemeester van Heerenveen,

T.J. van der Zwan

Mogelijkheden bezwaar

Indien u tegen de inhoud van dit besluit bezwaar heeft, dan kunt een bezwaarschrift indienen. Dat moet worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt. Dit is meestal de datum van verzending. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, zoals dit blijkt uit de ondertekening van het besluit.

Het adres waar u het bezwaarschrift dan naar toe moet sturen is: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief én van de enveloppe vermelden: “BEZWAARSCHRIFT”. Binnen een week na ontvangst krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • uw naam en adres
 • datum van het bezwaarschrift
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft (indien mogelijk een kopie bijvoegen)
 • de redenen van uw bezwaar.

Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent. Indien u over de bezwarenprocedure zelf meer informatie wilt, kunt u hierover een folder aanvragen of ophalen op het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Ingeval van spoed kunt u, naast het indienen van uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland vragen om een zogenaamde “voorlopige voorziening” te treffen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Het adres is als volgt:

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD  Groningen

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voornoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de website vindt u de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. U ontvangt dan een factuur van de griffier.