Azc

In 2015 had Europa te maken met de grootste vluchtelingenstroom sinds jaren; ruim een miljoen mensen waren op de vlucht voor oorlog, honger of geweld. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) vraagt Heerenveen om vluchtelingen in de gemeente op te vangen. De gemeenteraad verleent medewerking en samen met een klankbordgroep van betrokken bewoners worden de voorbereidingen voor een azc gestart. Nog voor de feitelijke bouw van het azc wordt duidelijk dat het aantal vluchtelingen afneemt. In maart 2017 zegt het COA geen opvangplekken meer nodig te hebben. Een azc in Heerenveen is daarmee van de baan.

Update 22 maart 2017: huidige plannen azc Heerenveen van de baan

Er komt geen asielzoekerscentrum in Heerenveen. Het COA zegt dat de kans klein is dat de opvangplekken nodig zijn. De instroom in Nederland van vluchtelingen neemt namelijk steeds verder af. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat de huidige azc-plannen voorlopig van de baan zijn.

Waarom is het afgeblazen? Er kunnen toch opnieuw vluchtelingen komen?

Volgens het COA is de kans klein dat de opvangplekken in Heerenveen nodig zijn, omdat de instroom van vluchtelingen steeds verder afneemt.

Kan er later alsnog een azc komen?

Ja dat kan. Mocht in de toekomst de vluchtelingenstroom toenemen en het COA opnieuw een beroep op ons doen, dan staan we daarvoor open. Er is dan een nieuw besluit nodig.

Wat gebeurt er met het fietspad?

Het fietspad was onderdeel van de plannen in het gebied rondom het azc. Het wordt nu meegenomen in de plannen voor de aanpassingen van de op- en afritten A32. De gemeenteraad heeft in juli 2017 met deze plannen ingestemd.

Kan het COA/gemeente dit zomaar besluiten?

De instroom van vluchtelingen neemt steeds verder af. Het COA vindt de kans klein dat nieuwe opvangplekken, zoals een azc in Heerenveen, nodig zijn. We vinden bouwen voor leegstand niet zinvol.

Hoeveel heeft al die voorbereiding nu gekost?

De voorbereiding heeft ruim € 300.000 gekost. Dat zit zowel in ambtelijke uren, als in juridisch advies en het opstellen van contracten.  En verder in communicatiemiddelen, de planologie en vergunningsprocedure.

Wie betaalt de kosten die de gemeente heeft gemaakt?

De gemeente vraagt de gemaakte kosten terug bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft daarvoor afspraken gemaakt met VNG. De verwachting is dat de gemeente een groot deel van de gemaakte kosten vergoed krijgt.

Wat vindt de gemeente van dit bericht?

We vinden het jammer dat het azc niet doorgaat. In de gemeente Heerenveen is veel steun voor de opvang van asielzoekers. Dat is wel gebleken uit de grote betrokkenheid van inwoners bij de plannen en de zeer constructieve samenwerking met de leden van de klankbordgroep azc.

Wat gebeurt er nu met deze locatie? Blijft het parkeerterrein/groen of worden er toch woningen gebouwd?

Het huidige parkeerterrein blijft nu gewoon beschikbaar als parkeerterrein. Er zijn geen concrete bouwplannen. Eerdere plannen voor woningbouw gingen niet door omdat er geen vraag naar was.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het azc?

Wij informeren u zo goed mogelijk over eventuele actuele ontwikkelingen via deze website. In samenwerking met het COA en de klankbordgroep brengen wij ook een nieuwsbrief uit over het azc. En op de Facebookpagina Opvang Heerenveen plaatsen wij geregeld updates.
Op deze pagina vindt u links naar

 • de tijdlijn en actuele ontwikkelingen rondom het azc
 • de nieuwsbrief azc
 • verslagen van de klankbordgroep azc
 • relevante documenten en downloads
 • veelgestelde vragen over de onderwerpen:
  – Onderwijs, zorg en welzijn in het azc
  – Veiligheid in en om het azc
  – De locatie van het azc
  – Communicatie over het azc
  – De asielprocedure in Nederland

Wat is de klankbordgroep azc?

De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken over de inrichting van het azc. Meer dan 50 inwoners hebben in opdracht van de gemeente meegedacht in de klankbordgroep. De klankbordgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over het toekomstige azc.

Waar kan ik vragen stellen over het azc?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden?