De gemeente Heerenveen wil de Meyerweg door De Knipe verkeersveiliger maken. Onder andere worden een aantal gebieden als ‘shared space’ ingericht. Ook wordt de weg op verschillende plekken versmald. Op deze manier wordt de weg veiliger én het dorpse karakter verder versterkt. Het plan is in overleg met de verkeerswerkgroep van het Plaatselijk Belang tot stand gekomen. Onlangs heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Aannemer KWS Infra bv voert het werk uit.

 

Updates werkzaamheden

Hoe staan we ervoor met de werkzaamheden en wat kunt u nog verwachten?

Langzaamaan nadert het moment van de heropening van de weg, hierover wordt achter de schermen druk gesproken. U leest hierover binnenkort meer.

Update 15 maart 2019 Verkeersmetingen, ander licht, 30 kilometerzone en de kruising Woudsterweg

In januari van dit jaar heeft de gemeente Heerenveen snelheidsmetingen uitgevoerd langs de Meyerweg in De Knipe. Daaruit blijkt dat de gemiddelde snelheid is gedaald ten opzichte van 2017. Lag die voor de herinrichting op ruim 47 km/ uur, nu is dat rond de 42 km/uur. Dat geldt ook voor te hard rijden, de gemeten maximumsnelheden gingen naar beneden. In 2017 werd een topsnelheid van 114 km/uur gemeten. Tijdens de laatste meting was dat tussen de 79 en 80 km/uur. Vooral ’s avonds en ‘s nachts worden zulke snelheden gemeten.

Minder voertuigen en 30 kilometerzone

Het aantal auto’s dat gebruik maakt van de Meyerweg is met 13% gedaald. Ging dat in 2017 om 5041 voertuigen per etmaal, in januari waren dat er 4378. Om te kijken of het verkeersgedrag strookt met wat de gemeente voor ogen had met de herinrichting, worden ook de komende maanden verkeersmetingen gehouden. Eind maart is de eerstvolgende. Ook worden in de 30 kilometerzones 30km-aanduidingen op alle asfaltkruisingen aangebracht om de weggebruikers nog eens extra op de geldende snelheid te wijzen.

Ander licht

Tijdens de reconstructie heeft ook de verlichting een metamorfose gekregen. Na 40 jaar is de oude verlichting langs de Meyerweg vervangen door functionele energiezuinige led-lampen. Bij de pleintjes en kruisingen is klassieke sfeervollere verlichting geplaatst. De lichtmasten worden van 22.00 tot 6.00 uur gedimd. Op bijzondere plekken zijn objecten als bomen- en de praam aan de Ds. Veenweg aangelicht met grondspots. Op de kruising It Slúske zijn lichtbolders aangebracht die de sfeer van de vaart symboliseren.
Vergelijken we de nieuwe verlichting met de oude, dan levert dat een besparing op van ruim 80%. Natuurlijk blijft de verkeersveiligheid wel gewaarborgd.
Nog aardig om te vermelden is dat in april de bermen met graszaad worden ingezaaid zodat het er in de zomer allemaal weer mooi groen uitziet.

Aanpak kruising Woudsterweg

In goed overleg met de bewoners komen als experiment bloembakken voor en na de kruising. Na de proefperiode wordt dit met de bewoners geëvalueerd. De kruising is vanwege deze werkzaamheden in de meivakantie afgesloten. Op die manier kan het werk snel en goed worden uitgevoerd, en blijft de overlast beperkt.

update 6 november 2018

We verwachten dat de riolering onder de Tramweg klaar is in week 45, de week van 5 t/m 11 november. Daarna kan de aanleg van het Tramweg plein starten. Ook aan het plein Brongergea wordt gewerkt, hier wordt het plein vormgegeven volgens het ontwerp van de omwonenden. De overkluizing ’t Sluske in de Ds. Veenweg wordt in week 45 aangepakt. Goed om te weten is dat er nieuwe bomen worden geplant op de Meyerweg. Hiermee gaat onze groenaannemer de komende periode aan de slag. De ondergrondse groeiplaatsen voor de bomen zijn al in een eerdere fase aangelegd.

Momenteel is het straatwerk wat de klok slaat. Er moet de komende weken nog een hoop werk worden verzet, hoewel KWS goed op schema ligt.

De komende weken komt het werk aan de openbare verlichting ook af. Nu zijn er nog opmerkingen over voldoende verlichting in de avond en nacht. Let daarom vooral ook op de veiligheid tijdens het komende Sint Maarten-weekend. De werknemers van KWS ruimen de werkplekken zo goed mogelijk op, maar er kan mogelijk hier en daar wat materiaal in de weg liggen op de trottoirs.

Update 25 september 2018

De wegwerkzaamheden in De Knipe vorderen en daarom brengen we u vanuit KWS en de gemeente Heerenveen graag op de hoogte van de gebeurtenissen in de komende weken.

Tijdelijke wijziging busroute

Tussen 8 en 28 oktober komt er nieuw straatwerk bij it Slúske. Daardoor is er een stremming tussen Meyerweg en Trambaan. Hoewel het verkeer van Langezwaag via de Trambaan wel zijn weg kan vervolgen, kan de bus hier niet langs omdat het niet veilig is. Vandaar dat de in deze tijd niet over de Meyerweg rijdt.

Wat betekent dit voor u?

De bushaltes in De Knipe komen te vervallen. Er wordt een tijdelijke bushalte ingericht bij de kruising Het Meer-Veensluis. De bus rijdt in deze periode via de Zestienroeden naar en van Langezwaag.

Complete stremming

In de week van 22 tot en met 26 oktober geldt er een complete stremming voor de Meyerweg vanaf Brongergea tot it Slúske. Want dan wordt daar het straatwerkmotief aangebracht in het asfalt. Tegelijkertijd zal ter hoogte van Café de Knyp nieuwe riolering worden aangebracht. Vanwege de herfstvakantie is dit werk in deze week gepland.

Bereikbaarheid

Woont u aan de Hellingbaas of de Skipper? Via de Skipper kunt u de wijk verlaten. Vervolgens steekt u de kruising over naar it Slúske en kunt u uw weg vervolgen via Lang’ein.
Tussen 17.00 en 7.00 uur is de Meyerweg gewoon toegankelijk voor aanwonenden. Wilt u buiten deze tijden uw huis bereiken, dan kunt u uw auto parkeren via het werkvak en lopend verder.

Werkzaamheden Ds. Veenweg

Op vrijdag 12 oktober wordt de Ds. Veenweg voorzien van een deklaag. Deze dag worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

En zo komen we samen steeds een stukje verder in de aanpak van de weg en alles wat daarbij hoort. Dank voor uw begrip in deze tijd.

Update 7 september 2018

Er wordt hard gewerkt door de mannen van KWS. Tijd voor een kleine update dus. In week 43, dus tijdens de herfstvakantie wordt de weg afgesloten vanaf de kruising Woudsterweg tot it Slúske. Dan wordt de streetprint aangebracht, dus het straatwerkmotief. Van 5 tot en met 9 oktober is de Feestweek met de allegorische optocht en dit gaat allemaal gewoon door. Nog steeds verwacht KWS dat de planning wordt gehaald en het werk af is op 17 december.

Meyerweg

Wat gaan we doen op de Meyerweg

We zijn begonnen op de Meyerweg met de werkzaamheden. De meeste werkzaamheden vinden plaats terwijl de weg open is voor het verkeer. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerplaatsen en inritten. Daarnaast krijgt de weg tussen de Woudsterweg en bakkerij Boonstra aan beide kanten een rode fietsstrook. Tussen bakkerij Boonstra en Het Sluske wordt de weg smaller aangelegd.

We gaan daarnaast vier pleinen aanleggen in de weg:

 • Vanaf week 35: Brongergea
 • Vanaf week 38: Het Sluske
 • Vanaf week 44: Tramweg
 • Vanaf week 48: Woudsterweg

Tot slot wordt overal het asfalt vervangen. Tijdens de werkzaamheden worden trillingsmeters ingezet.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan ook eens op de Facebook pagina Meyerweg.

Ds. Veenweg

Wat gaan we doen op de Ds. Veenweg

De noordzijde van de Ds. Veenweg wordt totaal vervangen. We starten vanaf week 32 tot en met week 37.
In eerste instantie zou hier rood asfalt komen met print zodat het lijkt alsof er klinkers in lagen. Echter, het aanbrengen van deze print zorgt voor teveel trillingen. Daarom komt hier nu asfalt met aan beide kanten een rode fietsstrook.
We starten met de weg vanaf Het Sluske tot de Overkluizing. Zodra de weg klaar is, wordt de Overkluizing aangepast. Ook gaan we dan onderhoud uitvoeren aan de bruggen.

Wat betekent dit voor u

 • Het is nodig de noordzijde van de Ds. Veenweg volledig af te sluiten in de weken 32 tot en met 37.
  Bewoners aan de Ds. Veenweg kunnen de auto parkeren aan de zuidzijde en vervolgens te voet naar de woningen.

Nij Brongergea

Gezamenlijk nieuw plan Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’

In De Knipe hebben de bewoners van de Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’ gezamenlijk een alternatief plan getekend voor de inrichting van het shared space-gebied. Dit is gebeurd in goed overleg met de gemeente Heerenveen, die heeft ingestemd met dit nieuwe plan. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met de belangen van alle aanwonenden van dat deel van de Meyerweg.

Voor het oorspronkelijke plan waren stroken grond nodig. Bewoners en de gemeente verschillen van mening over het eigendom van deze grond. Nu zijn de stroken buiten het in te richten gebied gelaten. Door deze gezamenlijke oplossing zal de herinrichting door aannemer KWS geen vertraging oplopen.

Planning

 • Week 32 tot en met week 37
  De Ds. Veenweg is afgesloten en wordt heringericht.
 • Na 26 augustus  Werkzaamheden vinden plaats zonder afsluiting van de weg.
 • Eind 2018  Werkzaamheden zijn gereed.

De planning kan tijdens de werkzaamheden nog veranderen. In de planning per week ziet u in welke week we naar verwachting waar aan het werk zijn.

Downloads

Over de herinrichting

Planning Herinrichting Meyerweg De Knipe (PDF 223 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 1 situatie (PDF 786 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 2 situatie (PDF 717 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 3 situatie (PDF 504 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 4 situatie (PDF 664 kB)

Over de omleiding

Omleidingsroute De Knipe Meyerweg (PDF 1 MB)

Omleidingsroute De Knipe regio (PDF 2 MB)

Omleidingsroute De Knipe regio 2 (PDF 4 MB)

Stremmingsbericht Arriva lijn 20 en 21 tijdens afzetting Meyerweg De Knipe (PDF 333 kB)